ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [232]  Tena kho pana samayena bhikkhu mancapadepi pithapadepi
thavikayo  laggenti  .  undurehipi upacikahipi khajjanti . bhagavato
etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave bhittikhilam nagadantakanti.
   [233]  Tena  kho pana samayena bhikkhu mancepi pithepi civaram
nikkhipanti . civaram paribhijjati 1- . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami bhikkhave vihare 2- civaravamsam civararajjunti.
   [234]  Tena  kho pana samayena vihara analindaka honti
appatisarana  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami
bhikkhave  alindam  paghanam  pakuttam 3- osarakinti 4- . alinda
pakata  honti  .  bhikkhu  hiriyanti  nipajjitum  .pe.  anujanami
bhikkhave samsaranakitikam ugghatanakitikanti.
   [235] Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase bhattavissaggam
karonta  sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  . anujanami bhikkhave upatthanasalanti . upatthanasala
nicavatthuka  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.  anujanami
bhikkhave  uccavatthukam  katunti  .  cayo paripatati .pe. anujanami
bhikkhave  cinitum  tayo  caye  itthakacayam  silacayam  darucayanti .
Arohanta  vihannanti  .pe.  anujanami  bhikkhave tayo sopane
itthakasopanam   silasopanam   darusopananti  .  arohanta
@Footnote: 1 Ma. Yu. paribhijjiti. 2 Yu. ayam patho na dissati. 3 Ma. Yu. pakutam.
@4 Ma. osarakanti. Yu. osarakanti.
Paripatanti   .pe.  anujanami  bhikkhave  alambanabahanti  .
Upatthanasalaya  tinacunnam  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave
ogumbetva   ullittavalittam   katum   setavannam   kalavannam
gerukaparikammam  malakammam  latakammam  makaradantakam  pancapatikam  civaravamsam
civararajjunti.
   [236] Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase chamayam civaram
pattharanti  .  civaram  pamsukitam  hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave
ajjhokase  civaravamsam  civararajjunti  .pe.  paniyam otappati .pe.
Anujanami  bhikkhave  paniyasalam  paniyamandapanti  .  paniyasala
nicavatthuka  hoti  . udakena otthariyati .pe. anujanami bhikkhave
uccavatthukam  katunti  .  cayo  paripatati .pe. anujanami bhikkhave
cinitum  tayo  caye  itthakacayam  silacayam darucayanti . arohanta
vihannanti  .pe.  anujanami bhikkhave tayo sopane itthakasopanam
silasopanam  darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  alambanabahanti  .  paniyasalaya  tinacunnam
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  ullittavalittam
katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam
makaradantakam  pancapatikam  civaravamsam  civararajjunti  .  paniyabhajanam  na
samvijjati .pe. Anujanami bhikkhave paniyasankham paniyasaravakanti.
   [237]  Tena  kho pana samayena vihara aparikkhitta honti
.pe.  anujanami  bhikkhave parikkhipitum tayo pakare itthakapakaram
silapakaram  darupakaranti . kotthako na hoti .pe. anujanami
bhikkhave kotthakanti . kotthako nicavatthuko hoti. Udakena otthariyati
.pe.  anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti . kotthakassa kavatam
na  hoti  .pe.  anujanami bhikkhave kavatam pitthasanghatam udukkhalikam
uttarapasakam   aggalavattim   kapisisakam  sucikam  ghatikam  talacchiddam
avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .  kotthake  1-  tinacunnam
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  ullittavalittam
katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam
makaradantakam pancapatikanti.
   [238] Tena kho pana samayena parivenam cikkhallam hoti. Bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave marumbam upakiritunti . na
pariyapunanti  .pe.  anujanami  bhikkhave  padarasilam  nikkhipitunti .
Udakam santitthati .pe. Anujanami bhikkhave udakaniddhamananti.
   [239]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu parivene taham taham
aggitthanam  karonti  .  parivenam  uklapam  2- hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  ekamantam aggisalam
@Footnote: 1 Yu. kotthaka. 2 Ma. Yu. ukkalapam.
Katunti . aggisala nicavatthuka hoti . udakena otthariyati .pe.
Anujanami  bhikkhave  uccavatthukam  katunti  . cayo paripatati .pe.
Anujanami  bhikkhave  cinitum  tayo  caye  itthakacayam  silacayam
darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .pe.  anujanami bhikkhave
tayo  sopane  itthakasopanam  silasopanam  darusopananti .
Arohanta paripatanti .pe. Anujanami bhikkhave alambanabahanti.
   {239.1} Aggisalaya kavatam na hoti .pe. Anujanami bhikkhave
kavatam  pitthasanghatam  udukkhalikam  uttarapasakam  aggalavattim  kapisisakam
sucikam  ghatikam  talacchiddam  avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .
Aggisalaya   tinacunnam  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave
ogumbetva   ullittavalittam   katum   setavannam   kalavannam
gerukaparikammam   malakammam   latakammam   makaradantakam   pancapatikam
civaravamsam civarajjunti . aramo aparikkhitto hoti . Ajakapi pasukapi
uparope  vihethenti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  parikkhipitum  tayo  vate veluvatam kantakavatam 1- parikhanti .
Kotthako na hoti . tatheva ajakapi pasukapi uparope vihethenti.
Anujanami  bhikkhave  kotthakam  apesim yamakakavatam toranam palighanti .
Kotthake 2- tinacunnam paripatati .pe. anujanami bhikkhave ogumbetva
ullittavalittam   katum   setavannam   kalavannam   gerukaparikammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vate veluvatam kantakavatam. Ma. kantakavatam. 2 Yu. kotthaka.
Malakammam  latakammam  makaradantakam  pancapatikanti  .  aramo
cikkhallo  hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave marumbam upakiritunti .
Na  pariyapunanti  .pe.  anujanami bhikkhave padarasilam nikkhipitunti .
Udakam santitthati .pe. Anujanami bhikkhave udakaniddhamananti.
   [240] Tena kho pana samayena raja magadho seniyo bimbisaro
sanghassa   atthaya  sudhamattikalepanam  pasadam  karapetukamo
hoti  .  athakho  bhikkhunam  etadahosi  kim  nu kho bhagavata chadanam
anunnatanti  1-  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave   panca   chadanani  itthakachadanam  silachadanam  sudhachadanam
tinacchadanam pannacchadananti.
         Bhanavaram nitthitam pathamam. 2-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 98-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=232&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=232&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=232&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=232&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=232              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :