ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [538] Tena kho pana samayena ayasma udayi 3- ovadam thapetva
@Footnote: 1 Yu. uposatho. 2 Ma. Yu. vupasantam hotiti. 3 Ma. udayi.
Carikam  pakkami  . bhikkhuniyo ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi
nama  ayyo  udayi  ovadam thapetva carikam pakkamissatiti .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum .pe. na bhikkhave ovadam thapetva
carikam pakkamitabbam 1- yo pakkameyya apatti dukkatassati.
   [539] Tena kho pana samayena bhikkhu 2- bala abyatta ovadam
thapenti  .pe.  bhagavato  etamattham  arocesum .pe. na bhikkhave
balena  abyattena  ovado  thapetabbo  yo  thapeyya  apatti
dukkatassati.
   [540]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu avatthusmim akarane
ovadam  thapenti  .pe.  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.
Na  bhikkhave  avatthusmim  akarane ovado thapetabbo yo thapeyya
apatti dukkatassati.
   [541] Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam thapetva vinicchayam
na  denti . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave ovadam
thapetva  vinicchayo  na  databbo  yo  na  dadeyya  apatti
dukkatassati.
   [542] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovadam na gacchanti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  na bhikkhave bhikkhuniya ovado
@Footnote: 1 Ma. Yu. carika pakkamitabba. 2 Ma. Yu. bhikkhuti patho natthi.
Na gantabbo ya na gaccheyya yathadhammo karetabboti.
   [543]  Tena  kho pana samayena sabbo bhikkhunisangho ovadam
gacchati  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti vipacenti jayayo ima
imesam  jariyo  ima  imesam  idani  ime  imahi  saddhim
abhiramissantiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  na bhikkhave
sabbena   bhikkhunisanghena  ovado  gantabbo  gaccheyya  ce
apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  catuhi  pancahi  bhikkhunihi
ovadam gantunti.
   [544] Tena kho pana samayena catasso panca bhikkhuniyo ovadam
gacchanti  .  manussa tatheva ujjhayanti khiyanti vipacenti jayayo
ima imesam jariyo ima imesam idani ime imahi saddhim abhiramissantiti.
Bhagavato etamattham arocesum.
   {544.1} Na bhikkhave catuhi pancahi bhikkhunihi ovado gantabbo
gaccheyyum  ce 1- apatti dukkatassa anujanami bhikkhave dvihi tihi
bhikkhunihi 2- ovadam gantum. Ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim paggahetva
evamassa   vacaniyo  bhikkhunisangho  ayya  bhikkhusanghassa  pade
vandati  ovadupasankamananca  yacati  labhatu  kira  ayya  bhikkhunisangho
ovadupasankamananti  . tena bhikkhuna patimokkhuddesako upasankamitva
evamassa  vacaniyo  bhikkhunisangho  bhante  bhikkhusanghassa pade vandati
@Footnote: 1 Yu. gaccheyyunceva. 2 Ma. dve tisso bhikkhuniyo. Yu. dve tisso
@bhikkhunihi.
Ovadupasankamananca   yacati  labhatu  kira  bhante  bhikkhunisangho
ovadupasankamananti   .   patimokkhuddesakena  vattabbo  atthi
koci  bhikkhu  bhikkhunovadako  sammatoti  .  sace  hoti  koci
bhikkhu   bhikkhunovadako  sammato  patimokkhuddesakena  vattabbo
itthannamo  bhikkhu  bhikkhunovadako  sammato  tam  bhikkhunisangho
upasankamatuti  .  sace  na  hoti  koci  bhikkhu  bhikkhunovadako
sammato  patimokkhuddesakena  vattabbo  ko  ayasma  ussahati
bhikkhuniyo  ovaditunti  .  sace  koci  ussahati bhikkhuniyo ovaditum
so  ca  hoti  atthahangehi  samannagato  sammannitva  vattabbo
itthannamo  bhikkhu  bhikkhunovadako  sammato  tam  bhikkhunisangho
upasankamatuti  .  sace  na  koci  ussahati  bhikkhuniyo  ovaditum
patimokkhuddesakena  vattabbo  natthi  koci  bhikkhu  bhikkhunovadako
sammato pasadikena bhikkhunisangho sampadetuti.
   [545] Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam na ganhanti .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  ovado na
gahetabbo yo na ganheyya apatti dukkatassati.
   [546]  Tena  kho  pana  samayena  annataro  bhikkhu balo
hoti  .  tam  bhikkhuniyo  upasankamitva  etadavocum  ovadam ayya
ganhahiti  .  ahamhi  bhagini  balo  kathaham ovadam ganhamiti .
Ganhahayya   ovadam  evam  hi  bhagavata  pannattam  bhikkhuhi
bhikkhuninam  ovado  gahetabboti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave thapetva balam avasesehi ovadam gahetunti.
   [547]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu gilano
hoti  .  tam  bhikkhuniyo  upasankamitva  etadavocum  ovadam ayya
ganhahiti  .  ahamhi  bhagini  gilano kathaham ovadam ganhamiti .
Ganhahayya  ovadam  evam  hi  bhagavata  pannattam  thapetva
balam  avasesehi  ovado  gahetabboti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami bhikkhave thapetva balam thapetva gilanam
avasesehi ovadam gahetunti.
   [548]  Tena  kho  pana  samayena  annataro  bhikkhu gamiko
hoti  .  tam  bhikkhuniyo  upasankamitva  etadavocum  ovadam ayya
ganhahiti  .  ahamhi  bhagini  gamiko  kathaham ovadam ganhamiti .
Ganhahayya  ovadam  evam  hi  bhagavata  pannattam  thapetva
balam  thapetva gilanam avasesehi ovado gahetabboti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave  thapetva balam
thapetva gilanam thapetva gamikam avasesehi ovadam gahetunti.
   [549]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu aranne
viharati  .  tam  bhikkhuniyo  upasankamitva  etadavocum  ovadam
ayya  ganhahiti  .  aham  hi  bhagini  aranne  viharami  kathaham
Ovadam  ganhamiti  .  ganhahayya  ovadam  evam  hi  bhagavata
pannattam  thapetva  balam  thapetva  gilanam  thapetva  gamikam
avasesehi ovado gahetabboti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami   bhikkhave  arannakena  bhikkhuna  ovadam  gahetum
sanketanca katum atra patiharissamiti.
   [550] Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam gahetva na arocenti.
Bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave ovado na arocetabbo
yo na aroceyya apatti dukkatassati.
   [551] Tena kho pana samayena bhikkhu ovadam gahetva na paccaharanti
.pe. Bhagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave ovado na paccaharitabbo
yo na paccahareyya apatti dukkatassati.
   [552] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sanketam na gacchanti.
Bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave bhikkhuniya sanketam na
gantabbam ya na gaccheyya apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 338-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=538&items=15&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=538&items=15&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=538&items=15&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=538&items=15&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=538              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :