ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

         Suttantapiṭake majjhimanikāyassa
            paṭhamo bhāgo
            -------
            mūlapaṇṇāsakaṃ
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Mūlapariyāyavaggo
            -------
           mūlapariyāyasuttaṃ
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā ukkaṭṭhāyaṃ viharati
subhagavane  sālarājamūle  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  sabbadhammamūlapariyāyaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  1-  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [2]  Bhagavā  etadavoca  idha  bhikkhave  assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto  paṭhaviṃ  paṭhavito  sañjānāti  paṭhaviṃ  paṭhavito  saññatvā
paṭhaviṃ  maññati  paṭhaviyā  maññati  paṭhavito  maññati  paṭhavimmeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessāmi.
Maññati  paṭhaviṃ  abhinandati  . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.1}  Āpaṃ  āpato  sañjānāti  āpaṃ āpato saññatvā
āpaṃ  maññati  āpasmiṃ  maññati  āpato  maññati  āpammeti
maññati  āpaṃ  abhinandati  . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.2} Tejaṃ tejato sañjānāti tejaṃ tejato saññatvā tejaṃ
maññati  tejasmiṃ  maññati  tejato  maññati  tejammeti  maññati
tejaṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.3} Vāyaṃ vāyato sañjānāti vāyaṃ vāyato saññatvā vāyaṃ
maññati  vāyasmiṃ  maññati  vāyato  maññati  vāyammeti  maññati
vāyaṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.4}  Bhūte bhūtato sañjānāti bhūte bhūtato saññatvā bhūte
maññati  bhūtesu  maññati  bhūtato  maññati  bhūte  meti maññati bhūte
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.5} Deve devato sañjānāti deve devato saññatvā deve
maññati  devesu  maññati devato maññati deve meti maññati deve
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.6}  Pajāpatiṃ  pajāpatito  sañjānāti  pajāpatiṃ pajāpatito
saññatvā   pajāpatiṃ   maññati  pajāpatismiṃ  maññati  pajāpatito
maññati  pajāpatimmeti  maññati  pajāpatiṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.7} Brahmaṃ brahmato sañjānāti brahmaṃ brahmato saññatvā brahmaṃ
Maññati   brahmani  maññati  brahmato  maññati  brahmaṃ  meti
maññati  brahmaṃ  abhinandati . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.8} Ābhassare ābhassarato sañjānāti ābhassare ābhassarato
saññatvā  ābhassare  maññati  ābhassaresu  maññati  ābhassarato
maññati  ābhassare  meti  maññati  ābhassare  abhinandati  .  taṃ
kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.9}  Subhakiṇhe  1-  subhakiṇhato  sañjānāti  subhakiṇhe
subhakiṇhato   saññatvā  subhakiṇhe  maññati  subhakiṇhesu  maññati
subhakiṇhato   maññati   subhakiṇhe   meti   maññati   subhakiṇhe
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.10}  Vehapphale  vehapphalato  sañjānāti  vehapphale
vehapphalato  saññatvā  vehapphale  maññati  vehapphalesu  maññati
vehapphalato   maññati   vehapphale  meti  maññati  vehapphale
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.11}  Abhibhuṃ  abhibhūto  sañjānāti abhibhuṃ abhibhūto saññatvā
abhibhuṃ  maññati  abhibhusmiṃ  maññati  abhibhūto  maññati  abhibhummeti
maññati  abhibhuṃ  abhinandati  . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.12}  Ākāsānañcāyatanaṃ  ākāsānañcāyatanato  sañjānāti
ākāsānañcāyatanaṃ      ākāsānañcāyatanato     saññatvā
ākāsānañcāyatanaṃ    maññati   ākāsānañcāyatanasmiṃ   maññati
ākāsānañcāyatanato     maññati     ākāsānañcāyatanammeti
maññati      ākāsānañcāyatanaṃ     abhinandati     .
@Footnote: 1 Yu. subhakiṇṇe. sabbatthā īdisameva.
Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.13}     Viññāṇañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanato
sañjānāti viññāṇañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanato
saññatvā    viññāṇañcāyatanaṃ    maññati    viññāṇañcāyatanasmiṃ
maññati    viññāṇañcāyatanato   maññati   viññāṇañcāyatanammeti
maññati  viññāṇañcāyatanaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.14}     Ākiñcaññāyatanaṃ     ākiñcaññāyatanato
sañjānāti ākiñcaññāyatanaṃ ākiñcaññāyatanato
saññatvā    ākiñcaññāyatanaṃ    maññati    ākiñcaññāyatanasmiṃ
maññati    ākiñcaññāyatanato   maññati   ākiñcaññāyatanammeti
maññati  ākiñcaññāyatanaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.15}   Nevasaññānāsaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanato
sañjānāti    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanato
saññatvā  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  maññati  nevasaññānāsaññāyatanasmiṃ
maññati  nevasaññānāsaññāyatanato  maññati  nevasaññānāsaññāyatanammeti
maññati  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.16}   Diṭṭhaṃ  diṭṭhato  sañjānāti  diṭṭhaṃ  diṭṭhato
saññatvā  diṭṭhaṃ  maññati  diṭṭhasmiṃ  maññati  diṭṭhato  maññati
diṭṭhammeti  maññati diṭṭhaṃ abhinandati . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ
tassāti vadāmi.
   {2.17}  Sutaṃ  sutato  sañjānāti  sutaṃ  sutato  saññatvā
Sutaṃ   maññati   sutasmiṃ   maññati  sutato  maññati  sutammeti
maññati  sutaṃ  abhinandati  .  taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.18}  Mutaṃ  mutato  sañjānāti mutaṃ mutato saññatvā mutaṃ
maññati   mutasmiṃ  maññati  mutato  maññati  mutammeti  maññati
mutaṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.19}  Viññātaṃ  viññātato  sañjānāti viññātaṃ viññātato
saññatvā   viññātaṃ   maññati  viññātasmiṃ  maññati  viññātato
maññati  viññātammeti  maññati  viññātaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.20}  Ekattaṃ  ekattato  sañjānāti ekattaṃ ekattato
saññatvā  ekattaṃ  maññati  ekattasmiṃ  maññati  ekattato  maññati
ekattammeti  maññati  ekattaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.21}  Nānattaṃ  nānattato  sañjānāti nānattaṃ nānattato
saññatvā   nānattaṃ   maññati  nānattasmiṃ  maññati  nānattato
maññati  nānattammeti  maññati  nānattaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.22}   Sabbaṃ  sabbato  sañjānāti  sabbaṃ  sabbato
saññatvā  sabbaṃ  maññati  sabbasmiṃ  maññati  sabbato  maññati
sabbammeti  maññati  sabbaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.23}   Nibbānaṃ   nibbānato   sañjānāti   nibbānaṃ
nibbānato    saññatvā    nibbānaṃ   maññati   nibbānasmiṃ
Maññati   nibbānato   maññati  nibbānammeti  maññati  nibbānaṃ
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   Puthujjanavasena paṭhamanayabhūmiparicchedo.
   [3]  Yopi so bhikkhave bhikkhu sekho appattamānaso anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  patthayamāno  viharati  . sopi paṭhaviṃ paṭhavito abhijānāti
paṭhaviṃ  paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  māmaññi  paṭhaviyā  māmaññi
paṭhavito  māmaññi  paṭhavimmeti  māmaññi  paṭhaviṃ mābhinandi 1- . taṃ
kissa  hetu . pariññeyyaṃ tassāti vadāmi .pe. āpaṃ tejaṃ vāyaṃ
bhūte  deve  pajāpatiṃ  brahmaṃ  ābhassare  subhakiṇhe  vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  māmaññi  nibbānasmiṃ  māmaññi  nibbānato
māmaññi  nibbānammeti  māmaññi  nibbānaṃ  mābhinandi  .  taṃ
kissa hetu. Pariññeyyaṃ tassāti vadāmi.
   Sekhavasena dutiyanayabhūmiparicchedo.
   [4]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhaviṃ
@Footnote: 1 katthaci mābhinandati.
Paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  .  pariññātaṃ tassāti vadāmi .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati nibbānato
na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati .
Taṃ kissa hetu. Pariññātaṃ tassāti vadāmi.
   Khīṇāsavavasena tatiyanayabhūmiparicchedo.
   [5]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhaviṃ
paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  . khayā rāgassa vītarāgattā .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
Nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati nibbānato
na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati .
Taṃ kissa hetu. Khayā rāgassa vītarāgattā.
   Khīṇāsavavasena catutthanayabhūmiparicchedo.
   [6]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhaviṃ
paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  . khayā dosassa vītadosattā .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya   nibbānaṃ   na   maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati
nibbānato  na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ
nābhinandati. Taṃ kissa hetu. Khayā dosassa vītadosattā.
   Khīṇāsavavasena pañcamanayabhūmiparicchedo.
   [7]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhavi
paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  . khayā mohassa vītamohattā .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe  vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ  nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti nibbānaṃ nibbānato abhiññāya
nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati  nibbānato  na
maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati  .  taṃ
kissa hetu. Khayā mohassa vītamohattā.
   Khīṇāsavavasena chaṭṭhanayabhūmiparicchedo.
   [8]  Tathāgatopi bhikkhave arahaṃ sammāsambuddho paṭhaviṃ paṭhavito
abhijānāti  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā
na  maññati  paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati
paṭhaviṃ  nābhinandati  .  taṃ kissa hetu . pariññātantaṃ tathāgatassāti
vadāmi  .pe.  āpaṃ  tejaṃ  vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ
ābhassare   subhakiṇhe   vehapphale   abhibhuṃ  ākāsānañcāyatanaṃ
Viññāṇañcāyatanaṃ     ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ  nānattaṃ  sabbaṃ  nibbānaṃ
nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato  abhiññāya  nibbānaṃ
na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati  nibbānato  na  maññati
nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Pariññātantaṃ tathāgatassāti vadāmi.
   Satthuvasena 1- sattamanayabhūmiparicchedo.
   [9]  Tathāgatopi bhikkhave arahaṃ sammāsambuddho paṭhaviṃ paṭhavito
abhijānāti  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā
na  maññati  paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati
paṭhaviṃ  nābhinandati  . taṃ kissa hetu . nandi 2- dukkhassa mūlanti
iti viditvā bhavā jāti bhūtassa jarā maraṇanti . tasmātiha bhikkhave
tathāgato sabbaso taṇhānaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  vadāmi  .pe.  āpaṃ  tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati nibbānato
na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati .
@Footnote: 1 Sī. satthāravasena. Ma. tathāgatavasena .  2 Ma. Yu. nandī.
Taṃ  kissa  hetu  .  nandi  dukkhassa  mūlanti  iti viditvā bhavā
jāti  bhūtassa jarā maraṇanti . tasmātiha bhikkhave tathāgato sabbaso
taṇhānaṃ  khayā  virāgā  nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti vadāmīti.
   Satthuvasena aṭṭhamanayabhūmiparicchedo.
   Idamavoca  bhagavā na attamanā 1- te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Mūlapariyāyasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 1-11. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=1&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]