ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page362.

Mahasaropamasuttam [347] Evamme sutam ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute pabbate . acirapakkante devadatte tatra kho bhagava devadattam arabbha bhikkhu amantesi idha bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi 1- dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena attamano hoti paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena attanukkamseti param vambheti ahamasmi labhi sakkarasilokava ime pananne bhikkhu appannata appesakkhati . so tena labhasakkarasilokena majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati. {347.1} Seyyathapi bhikkhave puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam atikkamma pappatikam sakhapalasam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano. Tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso @Footnote: 1 katthaci potthake jaramaranena sokehi ... upayasehitipi dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page363.

Annasi saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam atikkamma pappatikam sakhapalasam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati. {347.2} So evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena attamano hoti paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena attanukkamseti param vambheti ahamasmi labhi sakkarasilokava ime pananne bhikkhu appannata appesakkhati . so tena labhasakkarasilokena majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati . Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sakhapalasam aggahesi brahmacariyassa tena ca vosanam apadi. [348] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page364.

Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti paripunnasankappo . so taya silasampadaya attanukkamseti param vambheti ahamasmi silava kalyanadhammo ime pananne bhikkhu dussila papadhammati . so taya silasampadaya majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati. {348.1} Seyyathapi bhikkhave puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum

--------------------------------------------------------------------------------------------- page365.

Atikkamma tacam pappatikam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti. {348.2} So tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti paripunnasankappo . so taya silasampadaya attanukkamseti param vambheti ahamasmi silava kalyanadhammo ime pananne bhikkhu dussila papadhammati . so taya silasampadaya majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati . Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu pappatikam aggahesi brahmacariyassa tena ca vosanam apadi. [349] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti. {349.1} So taya silasampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samadhisampadam aradheti . So taya samadhisampadaya attamano hoti paripunnasankappo . So taya samadhisampadaya attanukkamseti param vambheti ahamasmi samahito ekaggacitto ime pananne bhikkhu asamahita vibbhantacittati . so taya samadhisampadaya majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati . seyyathapi bhikkhave puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum tacam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

Saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum tacam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati. {349.2} So evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya silasampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti paripunnasankappo. So taya samadhisampadaya attanukkamseti param vambheti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Ahamasmi samahito ekaggacitto ime pananne bhikkhu asamahita vibbhantacittati . so taya samadhisampadaya majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati . ayam vuccati bhikkhave bhikkhu tacam aggahesi brahmacariyassa tena ca vosanam apadi. [350] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti. {350.1} So tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . So taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti. So taya silasampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya samadhisampadaya na majjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano nanadassanam aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti paripunnasankappo. So tena nanadassanena attanukkamseti param vambheti ahamasmi janam passam viharami ime pananne bhikkhu ajanam apassam viharantiti. So tena nanadassanena majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati. {350.2} Seyyathapi bhikkhave puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . So tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . So tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya silasampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samadhisampadam aradheti. {350.3} So taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya samadhisampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano nanadassanam aradheti . So tena nanadassanena attamano hoti paripunnasankappo . so tena nanadassanena attanukkamseti param vambheti ahamasmi janam passam viharami ime pananne bhikkhu ajanam apassam viharantiti . so tena nanadassanena majjati pamajjati pamadam apajjati pamatto samano dukkham viharati . ayam vuccati bhikkhave bhikkhu pheggum aggahesi brahmacariyassa tena ca vosanam apadi. [351] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti. {351.1} So taya silasampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samadhisampadam aradheti . So taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya samadhisampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano nanadassanam aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . So tena nanadassanena na attanukkamseti na param vambheti . so tena nanadassanena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samayavimokkham aradheti . thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam so bhikkhu taya samayavimuttiya parihayethati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

{351.2} Seyyathapi bhikkhave puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato saram chetva adaya pakkameyya saranti janamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya annasi vatayam bhavam puriso saram annasi pheggum annasi tacam annasi pappatikam annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko sagavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato saranneva chetva adaya pakkanto saranti janamano yancassa sarena saratharaniyam tancassa attham anubhavissatiti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati. {351.3} So evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . so tena labhasakkarasilokena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya silasampadaya na majjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . so taya samadhisampadaya na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano nanadassanam aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so tena nanadassanena na attanukkamseti na param vambheti . so tena nanadassanena na majjati nappamajjati nappamadam apajjati appamatto samano asamayavimokkham aradheti . atthanametam bhikkhave anavakaso yam so bhikkhu taya asamayavimuttiya parihayethati. [352] Iti kho bhikkhave nayidam brahmacariyam labhasakkarasilokanisamsam na silasampadanisamsam na samadhisampadanisamsam na nanadassananisamsam ya ca kho ayam bhikkhave akuppa cetovimutti etadatthamidam bhikkhave brahmacariyam etam saram etam pariyosananti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Mahasaropamasuttam nitthitam navamam. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 362-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7337&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7337&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=347&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=347              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3545              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3545              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]