ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

         Suttantapitake majjhimanikayassa
            dutiyo bhago
            -------
           majjhimapannasakam
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Gahapativaggo
            ------
            kandarakasuttam
   [1] Evamme sutam ekam samayam bhagava campayam viharati gaggaraya
pokkharaniya tire mahata bhikkhusanghena saddhim . atha kho pesso ca
hattharohaputto   kandarako   ca  paribbajako  yena  bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  pesso  hattharohaputto  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  kandarako  pana  paribbajako
bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham saraniyam 1- vitisaretva
ekamantam atthasi.
   {1.1}  Ekamantam  thito  kho kandarako paribbajako tunhibhutam
tunhibhutam  2-  bhikkhusangham  anuviloketva  bhagavantam  etadavoca
acchariyam  bho  gotama  abbhutam  bho  gotama  yavancidam  bhota
@Footnote: 1 Si. Yu. evam. Ma. saraniyam . 2 Ma. ekameva dissati.
Gotamena samma bhikkhusangho patipadito yepi te bho gotama ahesum
atitamaddhanam   arahanto   sammasambuddha   tepi   bhagavanto
etaparamamyeva  samma  bhikkhusangham  patipadesum  seyyathapi  etarahi
bhota  gotamena  samma  bhikkhusangho  patipadito  yepi  te bho
gotama   bhavissanti   anagatamaddhanam   arahanto  sammasambuddha
tepi  bhagavanto  etaparamamyeva  samma  bhikkhusangham  patipadessanti
seyyathapi   etarahi   bhota  gotamena  samma  bhikkhusangho
patipaditoti.
   [2]  Evametam kandaraka evametam kandaraka yepi te kandaraka
ahesum  atitamaddhanam  arahanto  sammasambuddha  tepi  bhagavanto
etaparamamyeva  samma  bhikkhusangham  patipadesum  seyyathapi  etarahi
maya  samma  bhikkhusangho  patipadito  yepi te kandaraka bhavissanti
anagatamaddhanam   arahanto   sammasambuddha   tepi   bhagavanto
etaparamamyeva   samma   bhikkhusangham   patipadessanti  seyyathapi
etarahi maya samma bhikkhusangho patipadito
   {2.1}  santi  hi kandaraka bhikkhu imasmim bhikkhusanghe arahanto
khinasava  vusitavanto  katakaraniya  ohitabhara  anuppattasadattha
parikkhinabhavasannojana  1-  sammadannavimutta  santi  pana  2-
kandaraka  bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe  sekha  3-  santatasila
santatavuttino  nipaka  nipakavuttino  te  catusu  satipatthanesu
supatitthitacitta  4-  viharanti  katamesu  catusu  idha  kandaraka bhikkhu
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
@Footnote: 1 Ma. parik...samyojana . 2 Ma. hi . 3 Ma. sekkha . 4 Ma. supatthita....
Loke  abhijjhadomanassam  vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam   dhammesu   dhammanupassi   viharati   atapi
sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassanti.
   [3] Evam vutte pesso hattharohaputto bhagavantam etadavoca
acchariyam  bhante abbhutam bhante yava supannatta cime 1- cattaro
satipatthana   sattanam   visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya
dukkhadomanassanam  atthangamaya  2-  nayassa  adhigamaya  nibbanassa
sacchikiriyaya
   {3.1} mayampi hi bhante gihi odatavasana kalena kalam imesu
catusu  satipatthanesu  supatitthitacitta viharama idha mayam bhante kaye
kayanupassino  3-  viharama  atapino  sampajana  satimanto
vineyya  loke  abhijjhadomanassam  vedanasu  vedananupassino  3-
viharama   atapino  sampajana  satimanto  vineyya  loke
abhijjhadomanassam   citte   cittanupassino  viharama  atapino
sampajana  satimanto  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  dhammesu
dhammanupassino  viharama  atapino  sampajana  satimanto  vineyya
loke  abhijjhadomanassam  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante yavancidam
bhante bhagava evam manussagahane evam manussakasate evam manussasatheyye
@Footnote: 1 Po. Yu. bhante bhagavata . 2 Si. Yu. atthagamaya . 3 Yu. -nupassi.
Vattamane sattanam hitahitam janati
   {3.2}  gahananhetam  bhante  yadidam  manussa  uttanakanhetam
bhante  yadidam  pasavo  ahanhi  bhante  pahomi  hatthidammam  saretum
yavatakena  antarena  campam  gatagatam  karissati  sabbani  tani
satheyyani  kuteyyani  vankeyyani  jimheyyani  patukarissati
amhakampana  bhante  dasati  va  pessati  va kammakarati va
annatha  ca  kayena  samudacaranti  annatha  ca  1-  vacaya
annatha  ca  nesam  cittam  hoti  acchariyam  bhante  abbhutam bhante
yavancidam  bhante  bhagava  evam  manussagahane  evam  manussakasate
evam  manussasatheyye  vattamane  sattanam  hitahitam  janati
gahananhetam   bhante   yadidam  manussa  uttanakanhetam  bhante
yadidam pasavoti.
   [4] Evametam pessa evametam pessa gahananhetam pessa yadidam
manussa  uttanakanhetam  pessa  yadidam  pasavo  cattarome pessa
puggala  santo  samvijjamana  lokasmim katame cattaro idha pessa
ekacco  puggalo  attantapo  hoti  attaparitapananuyogamanuyutto
idha   pana   pessa   ekacco  puggalo  parantapo  hoti
paraparitapananuyogamanuyutto   idha   pessa   ekacco  puggalo
attantapo  ca  hoti  attaparitapananuyogamanuyutto  parantapo  ca
paraparitapananuyogamanuyutto  idha  pana  pessa  ekacco  puggalo
nevattantapo  hoti  nattaparitapananuyogamanuyutto  na  parantapo na
@Footnote: 1 Yu. casaddo natthi.
Paraparitapananuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  dittheva
dhamme  nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena
attana  viharati imesam pessa catunnam puggalanam katamo te puggalo
cittam aradhetiti.
   [5] Yvayam bhante puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto
ayam me puggalo cittam naradheti yopayam bhante puggalo parantapo
paraparitapananuyogamanuyutto  ayampi  me  puggalo  cittam  naradheti
yopayam  bhante  puggalo  attantapo ca attaparitapananuyogamanuyutto
parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto  ayampi me puggalo cittam
naradheti  yo  ca kho ayam bhante puggalo nevattantapo natta-
paritapananuyogamanuyutto  na  parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto
so  anattantapo  aparantapo  dittheva  dhamme  nicchato  nibbuto
sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana  viharati  ayam 1- me
puggalo  cittam  aradhetiti . kasma pana te pessa ime tayo
puggala cittam naradhentiti.
   [6]  Yvayam  bhante  puggalo  attantapo  attaparitapananu-
yogamanuyutto  so  attanam  sukhakamam  dukkhapatikkulam  atapeti
paritapeti  imina  me  ayam  puggalo  cittam  naradheti yopayam
bhante  puggalo  parantapo  paraparitapananuyogamanuyutto  so  param
sukhakamam  dukkhapatikkulam  atapeti  paritapeti  imina  me  ayam
@Footnote: 1 Ma. ayameva me.
Puggalo  cittam  naradheti  yopayam  bhante puggalo attantapo ca
attaparitapananuyogamanuyutto  parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto
so  attananca  paranca  sukhakamam  1-  dukkhapatikkulam  atapeti
paritapeti imina me ayam puggalo cittam naradheti yo ca kho ayam
bhante   puggalo   nevattantapo   nattaparitapananuyogamanuyutto
na  parantapo  na  paraparitapananuyogamanuyutto  so  anattantapo
aparantapo  dittheva  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi
brahmabhutena  attana  viharati  imina  me  ayam  puggalo  cittam
aradheti  handa  cadani  mayam  bhante  gacchama  bahukicca  mayam
bahukaraniyati  .  yassadani  tvam pessa kalam mannasiti . atha kho
pesso  hattharohaputto  bhagavato  bhasitam  abhinanditva anumoditva
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami 2-.
   [7]  Atha  kho bhagava acirapakkante pesse hattharohaputte
bhikkhu  amantesi  pandito  bhikkhave  pesso  hattharohaputto
mahapanno  bhikkhave  pesso  hattharohaputto  sace  bhikkhave
pesso hattharohaputto muhuttam nisideyya yavassaham 3- ime cattaro
puggale  vittharena vibhajissami mahata atthena samyutto abhavissa 4-
apica  bhikkhave  ettavatapi  pesso  hattharohaputto  mahata
atthena  samyuttoti  . etassa bhagava kalo etassa sugata kalo
@Footnote: 1 Yu. sukhakame dukkhapatikkule . 2 Ma. pakkami . 3 Ma. yavassaham.
@4 Po. Ma. Yu. agamissa.
Yam bhagava ime cattaro puggale vittharena vibhajeyya vittharena 1-
bhagavato  sutva  bhikkhu  dharessantiti  .  tenahi  bhikkhave sunatha
sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  .  evam bhanteti kho te bhikkhu
bhagavato paccassosum.
   [8] Bhagava etadavoca katamo ca bhikkhave puggalo attantapo
attaparitapananuyogamanuyutto  .  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo
acelako 2- hoti muttacaro hatthavalekhano 3- na ehibhadantiko na
titthabhadantiko  nabhihatam  na  uddissa  katam  na  nimantanam  sadiyati
so  na  kumbhimukha  patigganhati  na  kalopimukha  4- patigganhati
na  elakamantaram  5-  na  dandamantaram  na  musalamantaram  na dvinnam
bhunjamananam  na  gabbhiniya  na  payamanaya  na purisantaragataya na
sankittisu  na  yattha  sa  upatthito  hoti  na  yattha  makkhika
sandasandacarini na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati.
   {8.1} So ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko
va  hoti dvalopiko .pe. sattagariko va hoti sattalopiko
ekissapi  dattiya  yapeti dvihipi dattihi yapeti .pe. sattahipi
dattihi  yapeti  ekahikampi  aharam ahareti dvihikampi aharam
ahareti  .pe.  sattahikampi  aharam ahareti iti evarupampi
addhamasikam 6- pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vittharenati natthi . 2 Ma. acelako . 3 Si. Ma. Yu. hatthapalekhano.
@4 Ma. kalopimukha . 5 Ma. elakamantaram . 6 addhamasikanti yuttataram.
   {8.2} So sakabhakkho va hoti samakabhakkho va hoti nivarabhakkho
va  hoti  daddulabhakkho  va  hoti hatabhakkho va hoti kanabhakkho
va  hoti  acamabhakkho  va  hoti  pinnakabhakkho  va  hoti
tinabhakkho  va  hoti  gomayabhakkho  va  hoti  vanamulaphalaharo
va  yapeti  pavattaphalabhoji  .  so sananipi dhareti masananipi
dhareti  chavadussanipi  dhareti  pamsukulanipi  dhareti  tiritanipi
dhareti ajinanipi 1- dhareti ajinakkhipampi dhareti kusacirampi dhareti
vakacirampi  dhareti  phalakacirampi  dhareti  kesakambalampi  dhareti
valakambalampi  2-  dhareti  ulukapakkhampi  dhareti kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocananuyogamanuyutto    ubbhatthakopi   hoti
asanapatikkhitto   ukkutikopi   hoti   ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi   hoti   kantakapassaye   seyyam   kappeti
sayatatiyakampi  udakorohananuyogamanuyutto  viharati  iti  evarupam
anekavihitam  kayassa  atapanaparitapananuyogamanuyutto  viharati  ayam
vuccati bhikkhave puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto.
   [9]  Katamo  ca  bhikkhave puggalo parantapo paraparitapananu-
yogamanuyutto  .  idha  bhikkhave ekacco puggalo orabbhiko 3-
hoti  sukariko  sakuniko  4- magaviko luddo macchaghatako coro
coraghatako 5- bandhanagariko ye va panannepi keci kururakammanta
ayam vuccati bhikkhave puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto.
@Footnote: 1 Po. ajinampi . 2 Ma. valkambalampi . 3 Ma. orambhiko . 4 Yu. sakantiko.
@5 Ma. goghatako.
   [10] Katamo ca bhikkhave puggalo attantapo ca attaparitapananu-
yogamanuyutto   parantapo   ca  paraparitapananuyogamanuyutto  .
Idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  raja  va  hoti  khattiyo
muddhavasitto  brahmano  va  mahasalo  so puratthimena nagarassa
navam  santhagaram  karapetva  kesamassum  oharetva  kharajinam
nivasetva  sappitelena  kayam  abbhanjitva  migavisanena  pitthim
kanduvamano  navam 1- santhagaram pavisati saddhim mahesiya brahmanena
ca purohitena so tattha anantarahitaya bhumiya haritupalittaya 2- seyyam
kappeti  so  3- ekissa gaviya sarupavacchaya yam ekasmim thane
khiram  hoti tena raja yapeti yam dutiyasmim thane khiram hoti tena
mahesi  yapeti  yam  tatiyasmim  thane  khiram  hoti tena brahmano
purohito yapeti yam catutthasmim thane khiram hoti tena aggim juhati 4-
avasesena  vacchako  yapeti  so  evamaha  ettaka  usabha
hannantu  yannatthaya  ettaka  vacchatara  hannantu  yannatthaya
ettaka  5-  vacchatariyo  hannantu  yannatthaya  ettaka  aja
hannantu  yannatthaya  ettaka  urabbha  hannantu  yannatthaya
ettaka  assa  hannantu yannatthaya 6- ettaka rukkha chijjantu
yupatthaya ettaka dabba luyantu 7- parisanthayati 8- yepissa te
honti dasati va pessati va kammakarati va tepi dandatajjita
@Footnote: 1 Yu. navanti natthi . 2 Si. Yu. haritupattaya . 3 Ma. Yu. soti natthi.
@4 Ma. Yu. juhanti . 5 Yu. ettika . 6 assa ... yannattayati natthi.
@7 Ma. Yu. luyantu . 8 Ma. parihimsatthaYu. Yu. barihisatthaya.
Tajjita  bhayatajjita assumukha rudamana 1- parikammani karonti ayam
vuccati  bhikkhave  puggalo  attantapo ca attaparitapananuyogamanuyutto
parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto.
   [11] Katamo ca bhikkhave puggalo nevattantapo [2]- nattaparitapana-
nuyogamanuyutto  na  parantapo  3-  na  paraparitapananuyogamanuyutto
so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto
sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati.
   {11.1} Idha bhikkhave tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam buddho bhagava so imam lokam sadevakam samarakam
sabrahmakam   sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedeti  so  dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam
pakaseti.
   {11.2}  Tam  dhammam  sunati  gahapati  va  gahapatiputto va
annatarasmim  va  kule  paccha  jato  4- so tam dhammam sutva
tathagate  saddham  patilabhati  so  tena  saddhapatilabhena samannagato
iti  patisancikkhati  sambadho  gharavaso  rajapatho  abbhokaso
pabbajja  na  yidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam
ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
@Footnote: 1 Ma. rodamana . 2-3 Ma. ca . 4 Yu. paccajato.
Pabbajeyyanti  . so aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya
mahantam  va  bhogakkhandham  pahaya  appam  va  natiparivattam  pahaya
mahantam  va  natiparivattam  pahaya kesamassum oharetva kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.
   [12] So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho    lajji    dayapanno    sabbapanabhutahitanukampi
viharati   adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti
dinnadayi  dinnapatikankhi  athenena  1-  sucibhutena attana viharati
abrahmacariyam  pahaya brahmacari hoti aracari virato 2- methuna
gamadhamma  musavadam  pahaya  musavada  pativirato hoti saccavadi
saccasandho  theto  paccayiko  avisamvadako  lokassa  pisunam  vacam
pahaya  pisunaya  vacaya  pativirato  hoti ito sutva na amutra
akkhata  imesam  bhedaya  amutra va sutva na imesam akkhata
amusam bhedaya iti bhinnanam va sandhata sahitanam 3- va anuppadata
samaggaramo  samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita
hoti  pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa
vaca  nela  kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori bahujanakanta
bahujanamanapa  tatharupim  vacam  bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya
samphappalapa  pativirato  hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi
@Footnote: 1 Po. athanena . 2 Ma. pativirato . 3 Po. samahitanam.
Dhammavadi  vinayavadi  nidhanavatim  vacam  bhasita  kalena  sapadesam
pariyantavatim atthasanhitam.
   {12.1} So vijagama bhutagamasamarambha pativirato hoti ekabhattiko
hoti  rattuparato virato vikalabhojana nacca gita vadita visukadassana
pativirato  hoti  mala  gandha  vilepanadharana  mandana vibhusanatthana
pativirato  hoti  uccasayana mahasayana pativirato hoti jataruparajata-
patiggahana   pativirato   hoti  amakadhannapatiggahana  pativirato
hoti  amakamamsapatiggahana  pativirato  hoti  itthikumarikapatiggahana
pativirato  hoti  dasidasapatiggahana pativirato hoti ajelakapatiggahana
pativirato   hoti   kukkutasukarapatiggahana   pativirato   hoti
hatthi  gavassavalavapatiggahana  1- pativirato hoti khettavatthupatiggahana
pativirato   hoti   duteyyapahinagamananuyoga   pativirato   hoti
kayavikkaya   pativirato   hoti  tulakutakamsakutamanakuta  pativirato
hoti   ukkotanavancananikatisaviyoga   2-   pativirato   hoti
chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara 3- pativirato hoti.
   {12.2} So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena
pindapatena  yena  4-  yeneva  pakkamati samadayeva pakkamati .
Seyyathapi nama pakkhi sakuno yena 5- yeneva deti sapattabharova
deti  evameva  bhikkhu  santuttho  hoti  kayapariharikena  civarena
kucchipariharikena  pindapatena yena 6- yeneva pakkamati samadayeva
@Footnote: 1 Po. valava.... Yu. valava.... Ma. valavap... . 2 Yu...saciyoga.
@3 Ma. ...sahasa... . 4-5-6 Ma. so yena yena ca.
Pakkamati  .  so  imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam
anavajjasukham patisamvedeti.
   {12.3}  So  cakkhuna  rupam  disva  na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam cakkhundriye samvaram  apajjati
sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam
sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya na
nimittaggahi    hoti    nanubyanjanaggahi    yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati manindriyam
manindriye  samvaram  apajjati  . so imina ariyena indriyasamvarena
samannagato ajjhattam abyasekasukham patisamvedeti.
   {12.4} So abhikkante patikkante sampajanakari hoti alokite
vilokite sampajanakari hoti samminjite pasarite sampajanakari hoti
sanghatipattacivaradharane  sampajanakari  hoti  asite  pite  khayite
sayite  sampajanakari  hoti  uccarapassavakamme  sampajanakari
hoti  gate  thite  nisinne  sutte  jagarite bhasite tunhibhave
sampajanakari hoti.
   [13] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca
ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena
Samannagato  vivittam  senasanam  bhajati  arannam  rukkhamulam  pabbatam
kandaram  giriguham  susanam  vanapattham  abbhokasam  palalapunjam  1- .
So  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  so abhijjham
loke  pahaya  vigatabhijjhena  cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam
parisodheti   byapadapadosam   pahaya   abyapannacitto  viharati
sabbapanabhutahitanukampi    byapadapadosa   cittam   parisodheti
thinamiddham  pahaya  vigatathinamiddho  viharati alokasanni sato sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato
viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti
vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathamkathi  kusalesu  dhammesu
vicikicchaya cittam parisodheti.
   [14]  So  ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam upasampajja viharati
vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam upasampajja viharati
pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca
kayena  patisamvedeti  yantam  ariya  acikkhanti  upekkhako satima
sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahana
@Footnote: 1 Po. palasapunjam.
Dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama
adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati.
   [15] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  1-
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  so  anekavihitam
pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi
jatiyo  catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo dasapi jatiyo visampi
jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi jatiyo
jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe
anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo
evamgotto   evamvanno  evamaharo  evam  sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto amutra udapadim 2- tatrapasim
evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti . Iti sakaram sauddesam
anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   [16] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite   anenjappatte
sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnameti  so  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane
@Footnote: 1 Si. Yu. anejjappatte . 2 Si. Yu. uppadim.
Upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage satte pajanati ime vata bhonto satta kayaduccaritena
samannagata  vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata
ariyanam   upavadaka   micchaditthika   micchaditthikammasamadana
te  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam
upapanna  ime  va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata
vacisucaritena   samannagata  manosucaritena  samannagata  ariyanam
anupavadaka    sammaditthika   sammaditthikammasamadana   te
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam upapannati . iti
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati
cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate
duggate yathakammupage satte pajanati.
   [17] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya  cittam  abhininnameti  so  idam  dukkhanti  yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati ayam dukkhanirodhoti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam
pajanati  ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam asavasamudayoti
yathabhutam   pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati
ayam   asavanirodhagamini   patipadati   yathabhutam  pajanati  .
Tassa  evam  janato  evam  passato  kamasavapi  cittam vimuccati
bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam brahmacariyam katam karaniyam
naparam  itthattayati  pajanati  ayam  vuccati  bhikkhave  puggalo
nevattantapo   nattaparitapananuyogamanuyutto  na  parantapo  na
paraparitapananuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  dittheva
dhamme  nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena
attana viharatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Kandarakasuttam 1- nitthitam pathamam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kandarakasuttantam pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 1-17. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=1&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]