ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

         Suttantapitake majjhimanikayassa
            tatiyo bhago
            ------
            uparipannasakam
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Devadahavaggo
            ------
            devadahasuttam
   [1]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  sakkesu viharati
devadaham nama sakyanam nigamo . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [2]  Bhagava  etadavoca santi bhikkhave eke samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham
va  dukkham  va  adukkhamasukham  va  sabbantam  pubbe  katahetu iti
purananam  kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam  akarana
ayatim  anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo  kammakkhaya
dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham
nijjinnam bhavissatiti evamvadino bhikkhave nigantha.
   [3]  Evamvadaham bhikkhave niganthe upasankamitva evam vadami
saccam  kira  tumhe  avuso  nigantha  evamvadino  evamditthino
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti .
Te  ce  me  bhikkhave  nigantha evam puttha amati patijananti
tyaham  evam  vadami  kim  pana  tumhe  avuso nigantha janatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati . no hidam avuso .
Kim  pana  tumhe  avuso  nigantha janatha akaramheva mayam pubbe
papakammam  na  nakaramhati . no hidam avuso . kim pana tumhe
avuso  nigantha  janatha  evarupam  va  evarupam  va papakammam
akaramhati  .  no  hidam  avuso  .  kim  pana tumhe avuso
nigantha  janatha  ettakam  va  dukkham nijjinnam ettakam va dukkham
nijjiretabbam  ettakamhi  va  dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham
nijjinnam  bhavissatiti  .  no  hidam  avuso  .  kim  pana tumhe
avuso  nigantha  janatha  dittheva  dhamme  akusalanam  dhammanam
pahanam kusalanam dhammanam upasampadanti. No hidam avuso.
   [4] Iti kira tumhe avuso nigantha na janatha ahuvamheva
Mayam  pubbe  na  nahuvamhati  na  janatha akaramheva mayam pubbe
papakammam  na  nakaramhati  na  janatha  evarupam  va  evarupam
va  papakammam  akaramhati  na  janatha  ettakam  va  dukkham
nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va dukkhe
nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  na  janatha  dittheva
dhamme  akusalanam  dhammanam  pahanam  kusalanam  dhammanam  upasampadam
evam  sante  ayasmantanam  niganthanam  na kallamassa veyyakaranaya
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {4.1} Sace pana tumhe avuso nigantha janeyyatha ahuvamheva
mayam  pubbe  na  nahuvamhati  janeyyatha  akaramheva mayam pubbe
papakammam  na  nakaramhati  janeyyatha  evarupam  va  evarupam
va  papakammam  akaramhati  janeyyatha  ettakam  va  dukkham
nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va dukkhe
nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  janeyyatha  dittheva
dhamme  akusalanam  dhammanam  pahanam  kusalanam  dhammanam  upasampadam
evam  sante  ayasmantanam  niganthanam  kallamassa  veyyakaranaya
Yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   [5] Seyyathapi avuso nigantha puriso sallena viddho assa
savisena galhupalepanena . So sallassapi vedhanahetu 1- dukkha tippa 2-
katuka  vedana  vediyeyya tassa mittamacca natisalohita bhisakkam
sallakattam upatthapeyyum 3- . tassa so bhisakko sallakatto satthena
vanamukham  parikanteyya  .  so  satthenapi  vanamukhassa  parikantanahetu
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyeyya  tassa  so  bhisakko
sallakatto  esaniya  sallam  eseyya  . so esaniyapi sallassa
esanahetu  4- dukkha tippa katuka vedana vediyeyya tassa so
bhisakko  sallakatto  sallam  abbhunheyya  5-  .  so  sallassapi
abbhunhanahetu  6-  dukkha  tippa katuka vedana vediyeyya tassa
so  bhisakko  sallakatto  agadangaram  vanamukhe  odaheyya . so
agadangarassapi  vanamukhe  odahanahetu  dukkha tippa katuka vedana
vediyeyya.
   {5.1}  So  aparena samayena rulhena 7- vanena sanchavina
arogo  assa  sukhi seri sayamvasi yenakamangamo . tassa evamassa
aham  kho  pubbe  sallena  viddho ahosim savisena galhupalepanena
@Footnote: 1 Yu. vedanahetu. 2 Ma. tibba. 3 Ma. upatthapeyyum. 4 Ma. Yu. esanahetu.
@5 Yu. abyaheyya. 6 Ma. abbhuhanahetu Yu. abyahanahetu. 7 Ma. rulhena.
Soham  sallassapi  vedhanahetu  dukkha  tippa katuka vedana vediyim
tassa  me  mittamacca  natisalohita bhisakkam sallakattam upatthapesum
tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  satthena  vanamukham  parikantati
soham  satthenapi  1-  vanamukhassa parikantanahetu dukkha tippa katuka
vedana  vediyim  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  esaniya
sallam  esi  soham  esaniyapi  sallassa  esanahetu dukkha tippa
katuka  vedana  vediyim  tassa  me so bhisakko sallakatto sallam
abbhunhi  soham  sallassapi  abbhunhanahetu  dukkha  tippa  katuka
vedana  vediyim  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto agadangaram
vanamukhe  odahi  soham  agadangarassapi  vanamukhe  odahanahetu
dukkha  tippa  katuka  vedana vediyim soham 2- etarahi rulhena
vanena sanchavina arogo sukhi seri sayamvasi yenakamangamoti.
   {5.2} Evameva kho avuso nigantha sace tumhe janeyyatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati  janeyyatha  akaramheva
mayam  pubbe  papakammam  na  nakaramhati  janeyyatha evarupam va
evarupam  va  papakammam  akaramhati  janeyyatha  ettakam  va
dukkham  nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va
dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  janeyyatha
dittheva  dhamme akusalanam dhammanam pahanam kusalanam dhammanam upasampadam
evam  sante  ayasmantanam  niganthanam  kallamassa  veyyakaranaya
@Footnote: 1 Yu. sallenapi. 2 Ma. Yu. somhi.
Yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {5.3}  Yasma  ca kho tumhe avuso nigantha na janatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati  na  janatha akaramheva
mayam  pubbe  papakammam  na  nakaramhati  na janatha evarupam va
evarupam  va  papakammam  akaramhati  na  janatha  ettakam  va
dukkham  nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va
dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  na  janatha
dittheva  dhamme akusalanam dhammanam pahanam kusalanam dhammanam upasampadam
tasma  ayasmantanam  niganthanam  na  kallamassa  veyyakaranaya
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam [1]- dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   [6] Evam vutte bhikkhave te nigantha mam etadavocum nigantho
avuso  nataputto  sabbannu  sabbadassavi aparisesam 2- nanadassanam
@Footnote: 1 Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. aparisesanca.
Patijanati  carato  ca  me  titthato ca suttassa ca jagarassa ca
satatam  samitam  nanadassanam  paccupatthitanti  .  so  evamaha  atthi
vo  avuso  nigantha  pubbe  papakammam  katam tam imaya katukaya
dukkarakarikaya  nijjiretha  yam  panettha  etarahi  kayena  samvuta
vacaya  samvuta  manasa  samvuta  tam  ayatim  papakammassa  akaranam
iti  purananam  [1]-  tapasa byantibhava navanam kammanam akarana
ayatim  anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo  kammakkhaya
dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham
nijjinnam  bhavissatiti  tanca  panamhakam  ruccati  ceva  khamati  ca
tena camha attamanati.
   [7] Evam vutte aham bhikkhave te niganthe etadavocam panca
kho  ime  avuso  nigantha  dhamma dittheva dhamme dvidhavipaka
katame   panca   saddha   ruci   anussavo  akaraparivitakko
ditthinijjhanakkhanti  ime  kho  avuso  nigantha  panca  dhamma
dittheva   dhamme   dvidhavipaka   tatrayasmantanam   niganthanam
ka atitamse satthari saddha ka ruci ko anussavo ko akaraparivitakko
ka  ditthinijjhanakkhantiti . evamvadi kho aham bhikkhave niganthesu na
kanci sahadhammikam vadappatiharam 2- samanupassami.
   [8]  Puna  caparaham  bhikkhave  te niganthe evam vadami tam
kim  mannatha avuso nigantha yasmim vo samaye tibbo 3- upakkamo
@Footnote: 1 etthantare kammananti dissati . 2 Yu. vadapariharam . 3 Yu. tippo.
Hoti  tibbam  padhanam  tibba  tasmim  samaye  opakkamika  dukkha
tippa 1- katuka vedana vediyatha yasmim pana vo samaye na tibbo
upakkamo  hoti  na  tibbam  padhanam  na  tibba  tasmim  samaye
opakkamika  dukkha tippa katuka vedana vediyathati . yasmim 2-
no  avuso  gotama  samaye  tibbo upakkamo hoti tibbam padhanam
tibba  tasmim  samaye  opakkamika  dukkha  tippa katuka vedana
vediyama  yasmim  pana  no  samaye  na  tibbo  upakkamo  hoti
na  tibbam  padhanam  na  tibba  tasmim  samaye  opakkamika dukkha
tippa katuka vedana vediyamati.
   [9]  Iti  kiravuso  nigantha  yasmim  vo  samaye  tibbo
upakkamo  hoti  tibbam  padhanam  tibba  tasmim  samaye opakkamika
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyatha  yasmim  pana vo samaye
na  tibbo  upakkamo  hoti  na  tibbam  padhanam  na tibba tasmim
samaye  opakkamika  dukkha  tippa  katuka vedana vediyatha evam
sante  ayasmantanam  niganthanam  na  kallamassa  veyyakaranaya
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
@Footnote: 1 Ma. tibba . 2 Ma. yasmim pana noti dissati.
Vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {9.1} Sace avuso nigantha yasmim vo samaye tibbo upakkamo hoti
tibbam padhanam [1]- tittheyyeva tasmim samaye opakkamika dukkha tippa
katuka vedana [2]- yasmim pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti
na tibbam padhanam [3]- tittheyyeva tasmim samaye opakkamika dukkha
tippa  katuka  vedana [4]- evam sante ayasmantanam niganthanam
kallamassa  veyyakaranaya  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti
sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va  sabbantam  pubbe katahetu
iti  purananam  kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam
akarana   ayatim  anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo
kammakkhaya  dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya
sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {9.2} Yasma ca kho avuso nigantha yasmim vo samaye tibbo
upakkamo  hoti  tibbam  padhanam  tibba  tasmim  samaye opakkamika
dukkha tippa katuka vedana vediyatha yasmim pana vo samaye na tibbo
upakkamo hoti na tibbam padhanam na tibba tasmim samaye opakkamika
dukkha tippa katuka vedana vediyatha te tumhe samamyeva opakkamika
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyamana  avijja  annana
sammoha  vipaccetha  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va
dukkham  va  adukkhamasukham  va sabbantam pubbe katahetu iti purananam
@Footnote: 1 Ma. na tibba . 2-4 vediyetha . 3 Ma. tibba.
Kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim
anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo  kammakkhaya  dukkhakkhayo
dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham  nijjinnam
bhavissatiti  .  evamvadipi  kho  aham  bhikkhave  niganthesu na kanci
sahadhammikam vadappatiharam samanupassami.
   [10]  Puna  caparaham  bhikkhave te niganthe evam vadami tam
kim  mannathavuso  nigantha  yamidam  kammam  ditthadhammavedaniyam  tam
upakkamena va padhanena va samparayavedaniyam hotuti labbhametanti .
No  hidam  avuso . yampanidam kammam samparayavedaniyam tam upakkamena
va  padhanena  va  ditthadhammavedaniyam  hotuti  labbhametanti . no
hidam  avuso  .  tam  kim  mannathavuso  nigantha  yamidam  kammam
sukhavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va dukkhavedaniyam hotuti
labbhametanti  .  no  hidam  avuso . yampanidam kammam dukkhavedaniyam
tam  upakkamena va padhanena va sukhavedaniyam hotuti labbhametanti .
No  hidam  avuso  .  tam  kim  mannathavuso nigantha yamidam kammam
paripakkavedaniyam  tam  upakkamena  va padhanena va apparipakkavedaniyam
hotuti  labbhametanti  .  no  hidam  avuso  .  yampanidam  kammam
apparipakkavedaniyam  tam  upakkamena  va padhanena va paripakkavedaniyam
hotuti  labbhametanti  .  no  hidam avuso . tam kim mannathavuso
nigantha  yamidam  kammam  bahuvedaniyam tam upakkamena va padhanena va
Appavedaniyam  hotuti  labbhametanti  . no hidam avuso . yampanidam
kammam  appavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va bahuvedaniyam
hotuti  labbhametanti  .  no  hidam avuso . tam kim mannathavuso
nigantha  yamidam  kammam  vedaniyam  tam  upakkamena va padhanena va
avedaniyam  hotuti  labbhametanti  .  no  hidam avuso . yampanidam
kammam  avedaniyam  tam  upakkamena va padhanena va vedaniyam hotuti
labbhametanti. No hidam avuso.
   [11]  Iti kiravuso nigantha yamidam kammam ditthadhammavedaniyam tam
upakkamena  va padhanena va samparayavedaniyam hotuti alabbhametam .
Yamidam  kammam  samparayavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va
ditthadhammavedaniyam  hotuti  alabbhametam  .  yamidam  kammam  sukhavedaniyam
tam  upakkamena va padhanena va dukkhavedaniyam hotuti alabbhametam .
Yamidam kammam dukkhavedaniyam tam upakkamena va padhanena va sukhavedaniyam
hotuti  alabbhametam . yamidam kammam paripakkavedaniyam tam upakkamena va
padhanena va apparipakkavedaniyam hotuti alabbhametam.
   {11.1} Yamidam [1]- apparipakkavedaniyam tam upakkamena va padhanena
va  paripakkavedaniyam hotuti alabbhametam . yamidam kammam bahuvedaniyam tam
upakkamena va padhanena va appavedaniyam hotuti alabbhametam . Yamidam
kammam  appavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va bahuvedaniyam
hotuti alabbhametam . yamidam kammam vedaniyam tam upakkamena va padhanena
@Footnote: 1 Si. Po. Ma. kammam.
Va  avedaniyam  hotuti  alabbhametam  .  yamidam  kammam avedaniyam tam
upakkamena  va  padhanena va vedaniyam hotuti alabbhametam . evam
sante  ayasmantanam  niganthanam  aphalo  upakkamo  hoti  aphalam
padhanam  .  evamvadi bhikkhave nigantha evamvadinam bhikkhave niganthanam
dasa sahadhammika vadanuvada garayhatthanam agacchanti.
   {11.2} Sace bhikkhave satta pubbe katahetu sukhadukkham patisamvedenti
addha bhikkhave nigantha pubbe dukkatakammakarino yam etarahi evarupa
dukkha  tippa  katuka  vedana vediyanti . sace bhikkhave satta
issaranimmanahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave  nigantha
papakena  issarena  nimmita  yam  etarahi evarupa dukkha tippa
katuka  vedana  vediyanti  . sace bhikkhave satta sangatibhavahetu
sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave  nigantha  papasangatika
yam  etarahi  evarupa  dukkha tippa katuka vedana vediyanti .
Sace  bhikkhave  satta  abhijatihetu  sukhadukkham  patisamvedenti addha
bhikkhave  nigantha  papabhijatika  yam  etarahi  evarupa  dukkha
tippa katuka vedana vediyanti. Sace bhikkhave satta ditthadhammupakkamahetu
sukhadukkham    patisamvedenti    addha    bhikkhave   nigantha
papaditthadhammupakkama  yam  etarahi  evarupa  dukkha  tippa katuka
vedana vediyanti.
   {11.3}  Sace  bhikkhave  satta  pubbe  katahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  garayha  nigantha  no  ce satta pubbe katahetu
Sukhadukkham  patisamvedenti  garayha  nigantha . sace bhikkhave satta
issaranimmanahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  garayha  nigantha  no
ce  satta  issaranimmanahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  garayha
nigantha . sace bhikkhave satta sangatibhavahetu sukhadukkham patisamvedenti
garayha  nigantha  no  ce  satta  sangatibhavahetu  sukhadukkham
patisamvedenti garayha nigantha . sace bhikkhave satta abhijatihetu
sukhadukkham  patisamvedenti  garayha  nigantha  no  ce  satta
abhijatihetu sukhadukkham patisamvedenti garayha nigantha . sace bhikkhave
satta   ditthadhammupakkamahetu   sukhadukkham  patisamvedenti  garayha
nigantha   no   ce   satta   ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  garayha  nigantha  .  evamvadi  bhikkhave  nigantha
evamvadinam  bhikkhave  niganthanam  ime  dasa sahadhammika vadanuvada
garayhatthanam  agacchanti  .  evam  kho bhikkhave aphalo upakkamo
hoti aphalam padhanam.
   [12] Kathanca bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam .
Idha  bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhutam attanam dukkhena addhabhaveti
dhammikanca  sukham  na  pariccajati tasmim ca sukhe anadhimucchito hoti .
So  evam pajanati imassa kho me dukkhanidanassa sankharam padahato
sankharappadhana  virago  hoti  imassa  pana  me  dukkhanidanassa
ajjhupekkhato  upekkham  bhavayato  virago hotiti . so yassa hi
Khvassa  dukkhanidanassa sankharam padahato sankharappadhana virago hoti
sankharam  tattha  padahati  yassa  panassa  dukkhanidanassa  ajjhupekkhato
upekkham  bhavayato  virago  hoti  upekkham  tattha  bhaveti tassa
tassa  dukkhanidanassa  sankharam padahato sankharappadhana virago hoti
evampissa  tam  dukkham  nijjinnam  hoti  tassa  tassa  dukkhanidanassa
ajjhupekkhato  upekkham  bhavayato  virago  hoti  evampissa  tam
dukkham nijjinnam hoti.
   [13] Seyyathapi bhikkhave puriso itthiya saratto patibaddhacitto
tibbacchando  tibbapekkho  .  so  tam  itthim  passeyya annena
purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim  samhasantim  . tam
kim  mannatha  bhikkhave  api  nu  tassa  purisassa  amum itthim disva
annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim samhasantim
uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  evam  bhante .
Tam kissa hetu . amu hi bhante puriso amussa itthiya saratto
patibaddhacitto  tibbacchando  tibbapekkho  tasma  tam  itthim disva
annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim samhasantim
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  atha  kho bhikkhave
tassa  purisassa  evamassa  aham  kho  amussa  itthiya  saratto
patibaddhacitto  tibbacchando  tibbapekkho  tassa  me  amum  itthim
disva  annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim
Samhasantim   uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupayasa  yannunaham
yo  me  amussa itthiya chandarago tam pajaheyyanti . so yo
amussa itthiya chandarago tam pajaheyya . so tam itthim passeyya
aparena  samayena  annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim
sanjagghantim  samhasantim  .  tam  kim  mannatha  bhikkhave  api nu tassa
purisassa  amum  itthim  disva  annena  purisena  saddhim  santitthantim
sallapantim   sanjagghantim  samhasantim  uppajjeyyum  sokaparidevadukkha-
domanassupayasati . no hetam bhante . tam kissa hetu . amu
hi  bhante  puriso  amussa  itthiya  vitarago  tasma tam itthim
disva  annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim
samhasantim na uppajjeyyum sokaparidevadukkhadomanassupayasati.
   [14] Evameva kho bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhutam attanam
dukkhena  addhabhaveti  dhammikanca  sukham  na pariccajati tasmim ca sukhe
anadhimucchito  hoti  .  so  evam  pajanati  imassa  kho  me
dukkhanidanassa  sankharam  padahato  sankharappadhana  virago  hoti
imassa  pana  me  dukkhanidanassa  ajjhupekkhato  upekkham  bhavayato
virago  hotiti  .  so  yassa  hi khvassa dukkhanidanassa sankharam
padahato  sankharappadhana  virago  hoti  sankharam  tattha  padahati
yassa  panassa  dukkhanidanassa ajjhupekkhato upekkham bhavayato virago
hoti  upekkham  tattha  bhaveti  tassa  tassa dukkhanidanassa sankharam
Padahato  sankharappadhana  virago  hoti  evampissa  tam  dukkham
nijjinnam  hoti  tassa  tassa  dukkhanidanassa  ajjhupekkhato  upekkham
bhavayato  virago  hoti  evampissa  tam  dukkham nijjinnam hoti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [15]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu iti patisancikkhati yathasukham
kho  me  viharato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma
parihayanti  dukkhaya  pana  me  attanam  padahato  akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  yannunaham  dukkhaya attanam
padaheyyanti  .  so  dukkhaya  attanam  padahati  tassa  dukkhaya
attanam  padahato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma
abhivaddhanti  .  so  na  aparena samayena dukkhaya attanam padahati
tam  kissa  hetu  yassa  hi  so  bhikkhave bhikkhu atthaya dukkhaya
attanam  padaheyya  svassa  attho  abhinipphanno  hoti  tasma
na aparena samayena dukkhaya attanam padahati.
   {15.1}  Seyyathapi bhikkhave usukaro tejanam dvisu alatesu
atapeti  paritapeti  ujum  karoti kammaniyam . yato kho bhikkhave
usukarassa  tejanam  dvisu alatesu atapitam hoti paritapitam ujukatam
kammaniyam na so tam aparena samayena usukaro tejanam dvisu alatesu
atapeti paritapeti ujum karoti kammaniyam tam kissa hetu yassa hi so
bhikkhave atthaya usukaro tejanam dvisu alatesu atapeyya paritapeyya
Ujum  kareyya  kammaniyam  svassa  attho  abhinipphanno hoti tasma
na  aparena  samayena  usukaro  tejanam dvisu alatesu atapeti
paritapeti  ujum  karoti  kammaniyam  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
iti  patisancikkhati  yathasukham  kho  me  viharato  akusala  dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  dukkhaya  pana me attanam
padahato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti
yannunaham  dukkhaya  attanam  padaheyyanti  . so dukkhaya attanam
padahati  tassa  dukkhaya  attanam padahato akusala dhamma parihayanti
kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  so  na aparena samayena dukkhaya
attanam  padahati  tam  kissa  hetu  yassa  hi  so bhikkhave bhikkhu
atthaya  dukkhaya  attanam  padaheyya  svassa  attho abhinipphanno
hoti  tasma  na  aparena  samayena  dukkhaya attanam padahatiti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [16] Puna caparam bhikkhave idha tathagato loke uppajjati araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho bhagava so imam lokam
sadevakam  samarakam  sabrahmakam  sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti so dhammam deseti adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  .  tam  dhammam  sunati gahapati va
Gahapatiputto  va  annatarasmim  va  kule  paccha  jato so tam
dhammam  sutva  tathagate  saddham  patilabhati so tena saddhapatilabhena
samannagato  iti  patisancikkhati  sambadho  gharavaso  rajapatho
abbhokaso  pabbajja nayidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam
ekantaparisuddham   sankhalikhitam   brahmacariyam   caritum   yannunaham
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam pabbajeyyanti . so aparena samayena appam va bhogakkhandham
pahaya  mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya
mahantam  va  natiparivattam  pahaya kesamassum oharetva kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.
   {16.1} So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho   lajji   dayapanno   sabbapanabhutahitanukampi  viharati
adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti  dinnadayi
dinnapatikankhi  athenena  sucibhutena  attana  viharati  abrahmacariyam
pahaya  brahmacari  hoti  aracari  virato  methuna  gamadhamma
musavadam  pahaya  musavada  pativirato  hoti saccavadi saccasandho
theto  paccayiko  avisamvadako  lokassa pisunam vacam pahaya pisunaya
vacaya  pativirato  hoti  ito sutva na amutra akkhata imesam
bhedaya  amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti
Bhinnanam  va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata  samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita  hoti  pharusam
vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa vaca nela
kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa
tatharupim  vacam  bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya  samphappalapa
pativirato  hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi vinayavadi
nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam.
   {16.2} So bijagamabhutagamasamarambha pativirato hoti ekabhattiko
hoti  rattuparato  pativirato  vikalabhojana  naccagitavaditavisukadassana
pativirato     hoti    malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana
pativirato  hoti  uccasayanamahasayana  pativirato hoti  jataruparajata-
patiggahana   pativirato   hoti  amakadhannapatiggahana  pativirato
hoti  amakamamsapatiggahana  pativirato  hoti  itthikumarikapatiggahana
pativirato  hoti  dasidasapatiggahana pativirato hoti ajelakapatiggahana
pativirato  hoti kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti hatthigavassavalava-
patiggahana  pativirato  hoti  khettavatthupatiggahana  pativirato  hoti
duteyyapahinagamananuyoga  pativirato  hoti  kayavikkaya pativirato hoti
tulakutakamsakutamanakuta  pativirato  hoti  ukkotanavancananikatisaviyoga
pativirato    hoti    chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara
pativirato hoti.
   {16.3} So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena
pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . Seyyathapi
nama pakkhi sakuno yena yeneva deti sapattabharova deti evameva
bhikkhu  santuttho  hoti  kayapariharikena  civarena  kucchipariharikena
pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati.
   [17]  So  imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam
anavajjasukham  patisamvedeti . so cakkhuna rupam disva na nimittaggahi
hoti   nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam
viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum
tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram
apajjati . sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ...
Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam
vinnaya  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati manindriyam
manindriye samvaram apajjati.
   [18] So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam
abyasekasukham patisamvedeti . so abhikkante patikkante sampajanakari
hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti  samminjite
pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane  sampajanakari
Hoti  asite  pite  khayite  sayite  sampajanakari  hoti
uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti  gate  thite  nisinne
sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.
   [19]  So  imina  ca  ariyena  silakkhandhena  samannagato
imina  ca  ariyena  indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena
satisampajannena  samannagato  so  vivittam  senasanam  bhajati  arannam
rukkhamulam  pabbatam  giriguham  susanam  vanapattham abbhokasam palalapunjam .
So  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  so abhijjham
loke  pahaya  vigatabhijjhena  cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam
parisodheti   byapadapadosam   pahaya   abyapannacitto  viharati
sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa  cittam  parisodheti  thinamiddham
pahaya  vigatathinamiddho  viharati  alokasanni  sato  sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato
viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti
vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathamkathi  kusalesu  dhammesu
vicikicchaya cittam parisodheti.
   [20]  So  ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [21] Puna caparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam upasampajja viharati . evampi bhikkhave saphalo upakkamo
hoti saphalam padhanam.
   [22] Puna caparam bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca
viharati  sato  ca  sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  .  evampi  bhikkhave  saphalo  upakkamo hoti
saphalam padhanam.
   [23] Puna caparam bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [24]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  .  so  anekavihitam
pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi
jatiyo  catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo dasapi jatiyo visampi
jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi jatiyo
Jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe
anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo
evamgotto   evamvanno  evamaharo  evam  sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapadim  tatrapasim
evamnamo   evamgotto   evamvanno   evamaharo   evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti .
Iti  sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [25] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhininnameti  .  so  dibbena  cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati cavamane upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage
satte  pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena
samannagata  vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata
ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna
ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika  sammaditthikammasamadana te kayassa bheda parammarana
Sugatim  saggam  lokam  upapannati  . iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [26]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam  abhininnameti  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  pajanati  ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam
asavasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam
pajanati  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati .
Tassa  evam  janato  evam  passato  kamasavapi  cittam vimuccati
bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam
karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  .  evam  kho  bhikkhave
saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [27] Evamvadi 1- bhikkhave tathagato evamvadim bhikkhave tathagatam
dasa  sahadhammika  pasamsatthanam  agacchanti  . sace bhikkhave satta
pubbe  katahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave tathagato
@Footnote: 1 Ma. evamvadi bhikkhave tathagata evamvadinam bhikkhave tathagatanam.
Pubbe  sukatakammakari  yam etarahi evarupa anasava sukha vedana
vedeti  .  sace  bhikkhave  satta  issaranimmanahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  addha  bhikkhave tathagato bhaddakena issarena nimmito
yam etarahi evarupa anasava sukha vedana vedeti.
   {27.1} Sace bhikkhave satta sangatibhavahetu sukhadukkham patisamvedenti
addha  bhikkhave  tathagato  kalyanasangatiko  yam  etarahi evarupa
anasava sukha vedana vedeti . sace bhikkhave satta abhijatihetu
sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave  tathagato kalyanabhijatiko
yam etarahi evarupa anasava sukha vedana vedeti. Sace bhikkhave
satta  ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave
tathagato  kalyanaditthadhammupakkamo  yam  etarahi  evarupa  anasava
sukha vedana vedeti.
   {27.2} Sace bhikkhave satta pubbe katahetu sukhadukkham patisamvedenti
pasamso tathagato no ce satta pubbe katahetu sukhadukkham patisamvedenti
pasamso tathagato . sace bhikkhave satta issaranimmanahetu sukhadukkham
patisamvedenti pasamso tathagato no ce satta issaranimmanahetu sukhadukkham
patisamvedenti pasamso tathagato . sace bhikkhave satta sangatibhavahetu
sukhadukkham patisamvedenti pasamso tathagato no ce satta sangatibhavahetu
sukhadukkham  patisamvedenti  pasamso  tathagato . sace bhikkhave satta
abhijatihetu  sukhadukkham  patisamvedenti  pasamso  tathagato  no  ce
Satta  abhijatihetu  sukhadukkham  patisamvedenti  pasamso  tathagato .
Sace  bhikkhave  satta  ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham  patisamvedenti
pasamso  tathagato  no  ce  satta  ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  pasamso  tathagato  .  evamvadi  bhikkhave tathagato
evamvadim  bhikkhave  tathagatam  ime  dasa  sahadhammika  pasamsatthanam
agacchantiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Devadahasuttam nitthitam pathamam.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 1-26. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=1&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]