ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

           Dukkhavaggo chaṭṭho
   [188]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  kittāvatā  nu kho bhikkhave bhikkhu parivīmaṃsamāno
parivīmaṃseyya  sabbaso  sammā  dukkhakkhayāyāti  .  bhagavaṃmūlakā  no
bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante
bhagavantaṃyeva  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā
bhikkhū dhāressantīti . tenahi bhikkhave [1]- suṇātha sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [189]  Bhagavā  etadavoca  idha bhikkhave bhikkhu parivīmaṃsamāno
parivīmaṃsati yaṃ kho idaṃ anekavidhaṃ nānappakārakaṃ dukkhaṃ loke uppajjati
jarāmaraṇaṃ  idaṃ  nu  kho  dukkhaṃ  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ
kismiṃ  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  kismiṃ  asati jarāmaraṇaṃ na hotīti .
So parivīmaṃsamāno evaṃ pajānāti yaṃ kho idaṃ anekavidhaṃ nānappakārakaṃ
dukkhaṃ  loke  uppajjati  jarāmaraṇaṃ  idaṃ  kho  dukkhaṃ  jātinidānaṃ
jātisamudayaṃ   jātijātikaṃ  jātippabhavaṃ  jātiyā  sati  jarāmaraṇaṃ
hoti  jātiyā  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hotīti  . so jarāmaraṇañca
pajānāti    jarāmaraṇasamudayañca   pajānāti   jarāmaraṇanirodhañca
@Footnote: 1 Yu. taṃ.
Pajānāti  yā  ca  jarāmaraṇanirodhasāruppagāminī  paṭipadā  tañca
pajānāti  tathā  paṭipanno  ca  hoti  anudhammacārī . ayaṃ vuccati
bhikkhave   bhikkhu   sabbaso   sammā   dukkhakkhayāya  paṭipanno
jarāmaraṇanirodhāya.
   [190] Athāparaṃ parivīmaṃsamāno parivīmaṃsati jāti panāyaṃ kiṃnidānā
kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  kismiṃ  sati  jāti hoti kismiṃ asati
jāti  na  hotīti  .  so  parivīmaṃsamāno  evaṃ  pajānāti jāti
bhavanidānā  bhavasamudayā  bhavajātikā bhavappabhavā bhave sati jāti hoti
bhave asati jāti na hotīti . so jātiñca pajānāti jātisamudayañca
pajānāti  jātinirodhañca  pajānāti  yā  ca  jātinirodhasāruppagāminī
paṭipadā  tañca  pajānāti  tathā paṭipanno ca hoti anudhammacārī .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso sammā dukkhakkhayāya paṭipanno
jātinirodhāya.
   [191]  Athāparaṃ  parivīmaṃsamāno  parivīmaṃsati  bhavo  panāyaṃ
kiṃnidāno  .pe.  upādānaṃ  panidaṃ  kiṃnidānaṃ  ...  taṇhā panāyaṃ
kiṃnidānā ... vedanā panāyaṃ kiṃnidānā ... Phasso panāyaṃ kiṃnidāno ...
Saḷāyatanaṃ  panidaṃ kiṃnidānaṃ ... nāmarūpaṃ panidaṃ kiṃnidānaṃ ... viññāṇaṃ
panidaṃ  kiṃnidānaṃ  ... saṅkhārā panime kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā
kiṃpabhavā kismiṃ sati saṅkhārā honti kismiṃ asati saṅkhārā na hontīti.
So  parivīmaṃsamāno  evaṃ  pajānāti  saṅkhārā  avijjānidānā
Avijjāsamudayā   avijjājātikā   avijjāpabhavā  avijjāya  sati
saṅkhārā honti avijjāya asati saṅkhārā na hontīti.
   {191.1} So saṅkhāre ca pajānāti saṅkhārasamudayañca pajānāti
saṅkhāranirodhañca  pajānāti  yā ca saṅkhāranirodhasāruppagāminī paṭipadā
tañca pajānāti tathā paṭipanno ca hoti anudhammacārī . ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu sabbaso sammā dukkhakkhayāya paṭipanno saṅkhāranirodhāya.
Avijjāgato  [1]-  bhikkhave  purisapuggalo  puññañce  saṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti   puññūpagaṃ   hoti  viññāṇaṃ  apuññañce  saṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  apuññūpagaṃ  hoti  viññāṇaṃ  .  anejañce  saṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti anejūpagaṃ hoti viññāṇaṃ.
   [192] Yato kho bhikkhave bhikkhuno avijjā pahīnā hoti vijjā
uppannā  .  so  avijjāvirāgā vijjuppādā neva puññābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  na  apuññābhisaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  na  anejābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  anabhisaṅkharonto  anabhisañcetayanto  na  kiñci  loke
upādiyati  anupādiyaṃ  na paritassati aparitassaṃ paccattaṃyeva parinibbāyati
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti.
   {192.1} So sukhañce vedanaṃ vedayati sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti  pajānāti  anabhinanditāti  pajānāti  .  dukkhañce
vedanaṃ  vedayati  sā  aniccāti  pajānāti  anajjhositāti pajānāti
anabhinanditāti  pajānāti  .  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  sā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ.
Aniccāti   pajānāti   anajjhositāti   pajānāti  anabhinanditāti
pajānāti  .  so  sukhañce vedanaṃ vedayati visaññutto naṃ vedayati
dukkhañce  vedanaṃ  vedayati  visaññutto  naṃ  vedayati adukkhamasukhañce
vedanaṃ vedayati visaññutto naṃ vedayati.
   {192.2}  So kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayamāno kāyapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  .  jīvitapariyantikaṃ vedanaṃ vedayamāno
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti pajānāti . kāyassa bhedā uddhaṃ
jīvitapariyādānā  idheva  sabbavedayitāni  anabhinanditāni  sītībhavissanti
sarīrāni avasisissantīti pajānāti.
   [193]  Seyyathāpi bhikkhave puriso kumbhakārapākā uṇhaṃ kumbhaṃ
uddharitvā  same  bhūmibhāge  patiṭṭhapeyya  tatra  yāyaṃ usmā sā
tattheva  vūpasameyya  kapallāni  avasiseyyuṃ  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ
vedayāmīti  pajānāti  .  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  .  kāyassa  bhedā
uddhaṃ   jīvitapariyādānā   idheva  sabbavedayitāni  anabhinanditāni
sītībhavissanti sarīrāni avasisissantīti pajānāti.
   [194]  Taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave api nu kho khīṇāsavo bhikkhu
puññābhisaṅkhāraṃ  vā  abhisaṅkhareyya apuññābhisaṅkhāraṃ vā abhisaṅkhareyya
aneñjābhisaṅkhāraṃ vā abhisaṅkhareyyāti . no hetaṃ bhante. Sabbaso
Vā  pana  saṅkhāresu  asati  saṅkhāranirodhā  api nu kho viññāṇaṃ
paññāyethāti  .  no hetaṃ bhante . sabbaso vā pana viññāṇe
asati  viññāṇanirodhā  api  nu  kho nāmarūpaṃ paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  sabbaso vā pana nāmarūpe asati nāmarūpanirodhā
api nu kho saḷāyatanaṃ paññāyethāti . no hetaṃ bhante . Sabbaso
vā  pana  saḷāyatane  asati  saḷāyatananirodhā  api nu kho phasso
paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante . sabbaso vā pana phasse
asati  phassanirodhā api nu kho vedanā paññāyethāti . no hetaṃ
bhante  .  sabbaso  vā  pana vedanāya asati vedanānirodhā api
nu  kho  taṇhā  paññāyethāti  .  no hetaṃ bhante . sabbaso
vā  pana  taṇhāya  asati  taṇhānirodhā  api  nu  kho upādānaṃ
paññāyethāti  . no hetaṃ bhante . sabbaso vā pana upādāne
asati  upādānanirodhā  api  nu  kho  bhavo paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  . sabbaso vā pana bhave asati bhavanirodhā api nu
kho  jāti paññāyethāti . no hetaṃ bhante . sabbaso vā pana
jātiyā  asati  jātinirodhā api nu kho jarāmaraṇaṃ paññāyethāti .
No hetaṃ bhante.
   [195] Sādhu sādhu bhikkhave evametaṃ bhikkhave maññatha saddahatha
evametaṃ  bhikkhave  adhimuccatha  nikkaṅkhā  ettha  hotha nibbicikicchā
esevanto dukkhassāti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 97-101. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1953              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1953              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=188&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=188              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1937              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1937              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com