ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [112] Atha kho āyasmā puṇṇo yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  puṇṇo  bhagavantaṃ  etadavoca
sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu yamahaṃ bhagavato
dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto
vihareyyanti  .  santi  kho  puṇṇa  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  nandisamudayā
dukkhasamudayo  puṇṇāti vadāmi .pe. santi kho puṇṇa jivhāviññeyyā
rasā   .pe.   santi   kho   puṇṇa   manoviññeyyā
dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā
@Footnote: 1 Sī. pabbaviciraṃ. Yu. pubbavijjhanaṃ .  2 Ma. Yu. itisaddo natthi. 3 Ma. Yu.
@tañca.
Tañca  bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ
abhinandato   abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi
nandisamudayā dukkhasamudayo puṇṇāti vadāmi.
   [113] Santi [1]- kho puṇṇa cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu nābhinandati
nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  nirujjhati  nandi  nandinirodhā  dukkhanirodho
puṇṇāti  vadāmi  .pe.  santi  ca  kho  puṇṇa  manoviññeyyā
dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā
tañce  bhikkhu  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati tassa taṃ
anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  nirujjhati  nandi
nandinirodhā  dukkhanirodho  puṇṇāti  vadāmi  .  iminā  tvaṃ puṇṇa
ārakā so imasmā dhammavinayāti.
   [114] Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca etthāhaṃ
bhante  anassāsaṃ  ahaṃ  hi  bhante  channaṃ  phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ
nappajānāmīti . taṃ kiṃ maññasi bhikkhu . cakkhuṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  samanupassasīti  . evaṃ bhante . sādhu bhikkhu
ettha  ca  te  bhikkhu  cakkhuṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso
attāti   evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati
@Footnote: 1 Yu. ca.
Evante  etaṃ  paṭhamaṃ phassāyatanaṃ pahīnaṃ bhavissati āyatiṃ apunabbhavāya
.pe.  jivhaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti
samanupassasīti . evaṃ bhante . sādhu bhikkhu tattha te bhikkhu jivhā
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati  evaṃ  te etaṃ catutthaṃ phassāyatanaṃ
pahīnaṃ  bhavissati  āyatiṃ  apunabbhavāya  .pe.  manaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassasīti  .  evaṃ  bhante
.pe.  sādhu  puṇṇa  mayā  saṅkhittena  ovādena  ovadito
katamasmiṃ  janapade  viharissasīti  .  atthi  bhante sunāparanto nāma
janapado tatthāhaṃ viharissāmīti.
   [115]  Caṇḍā  kho  puṇṇa  sunāparantakā  manussā  pharusā
kho  puṇṇa  sunāparantakā manussā sace taṃ 1- puṇṇa sunāparantakā
manussā  akkosissanti  paribhāsissanti  tatra  te  puṇṇa  kinti
bhavissatīti  .  sace  maṃ bhante sunāparantakā manussā akkosissanti
paribhāsissanti  tatra me evaṃ bhavissati bhaddakā vatime sunāparantakā
manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ  2-
nayime  pāṇinā  pahāraṃ  dentīti  evamettha  bhagavā  bhavissati
evamettha  sugata  bhavissatīti  . sace pana te puṇṇa sunāparantakā
manussā  pāṇinā  pahāraṃ  dassanti  tatra  pana  te  puṇṇa kinti
bhavissatīti  .  sace me 3- bhante sunāparantakā manussā pāṇinā
@Footnote: 1 Yu. tvaṃ .  2 Ma. me. sabbattha īdisameva .  3 Ma. Yu. maṃ.
Pahāraṃ  dassanti  tatra  me  evaṃ  bhavissati  bhaddakā  vatime
sunāparantakā  manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā
yaṃ maṃ nayime leṇḍunā 1- pahāraṃ dentīti evamettha bhagavā bhavissati
evamettha sugata bhavissatīti.
   {115.1} Sace pana te puṇṇa sunāparantakā manussā leṇḍunā
pahāraṃ dassanti tatra pana te puṇṇa kinti bhavissatīti. Sace me bhante
sunāparantakā  manussā  leṇḍunā  pahāraṃ  dassanti tatra me evaṃ
bhavissati  bhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  subhaddakā vatime
sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ  nayime  daṇḍena  pahāraṃ  dentīti
evamettha  bhagavā bhavissati evamettha sugata bhavissatīti . sace pana
te  puṇṇa  sunāparantakā  manussā  daṇḍena  pahāraṃ dassanti tatra
pana  te  puṇṇa kinti bhavissatīti . sace me bhante sunāparantakā
manussā  daṇḍena  pahāraṃ dassanti tatra me evaṃ bhavissati bhaddakā
vatime  sunāparantakā  manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā
manussā  yaṃ  maṃ  nayime satthena pahāraṃ dentīti evamettha bhagavā
bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   {115.2} Sace pana te puṇṇa sunāparantakā manussā satthena
pahāraṃ  dassanti  tatra  pana  te  puṇṇa  kinti  bhavissatīti .
Sace  me  bhante  sunāparantakā  manussā satthena pahāraṃ dassanti
tatra  me  evaṃ  bhavissati  bhaddakā  vatime  sunāparantakā
manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. leḍḍunā. evamuparipi.
Nayime  tiṇhena  satthena  jīvitā  voropentīti  evamettha bhagavā
bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   [116] Sace pana te 1- puṇṇa sunāparantakā manussā tiṇhena
satthena  jīvitā  voropessanti  tatra  pana  te  puṇṇa  kinti
bhavissatīti  .  sace me 2- bhante sunāparantakā manussā tiṇhena
satthena  jīvitā  voropessanti  tatra  me  evaṃ  bhavissati santi
kho  tassa  bhagavato  sāvakā  kāyena ca jīvitena ca aṭṭiyamānā
harāyamānā  jigucchamānā  satthahārakaṃ  pariyesanti  taṃ  me  idaṃ
pariyiṭṭhaññeva  satthahārakaṃ  laddhanti  evamettha  bhagavā  bhavissati
evamettha  sugata bhavissatīti . sādhu sādhu puṇṇa sikkhissasi 3- tvaṃ
puṇṇa  iminā  damūpasamena  samannāgato  sunāparantasmiṃ  janapade
vatthuṃ yassadāni tvaṃ puṇṇa kālaṃ maññasīti.
   [117] Atha kho āyasmā puṇṇo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaraṃ ādāya yena sunāparanto janapado
tena  cārikaṃ pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno yena sunāparanto
janapado tadavasari . tatra sudaṃ āyasmā puṇṇo sunāparantasmiṃ janapade
viharati . atha kho āyasmā puṇṇo teneva antaravassena pañcamattāni
upāsakasatāni  paṭidesesi  4-  [5]- teneva antaravassena tisso
@Footnote: 1 Yu. tavaṃ .  2 Yu. maṃ .  3 Ma. sakkhissasi kho. Yu. sakkhasi kho.
@4 Sī. Yu. paṭipādesi. Ma. paṭivedesi .  5 Ma. tenevantaravassena pañcamattāni
@upāsikāsatāni paṭivedesi.
Vijjā  sacchākāsi  teneva  antaravassena  parinibbāyi . atha kho
sambahulā  bhikkhū  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  ekamantaṃ  nisinnā
kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ etadavocuṃ yo so bhante puṇṇo nāma
kulaputto  bhagavatā  saṅkhittena  ovādena  ovadito so kālakato
tassa  kā  gati  ko  abhisamparāyoti  . paṇḍito bhikkhave puṇṇo
kulaputto ahosi 1- saccavādī 2- dhammassānudhammaṃ na ca dhammādhikaraṇaṃ
vihesesi parinibbuto bhikkhave puṇṇo kulaputtoti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 75-80. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1480              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1480              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=112&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=112              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=476              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=476              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com