ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [193] Athakho saṅgāravo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho saṅgāravo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca ko nu kho bho gotama hetu ko
paccayo  yenekadā  3-  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi mantā nappaṭibhanti
pageva  asajjhāyakatā  .  ko pana bho gotama hetu ko paccayo
yenekadā  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi  mantā  paṭibhanti  pageva
sajjhāyakatāti.
   {193.1}  Yasmiṃ brāhmaṇa samaye kāmarāgapariyuṭṭhitena cetasā
viharati   kāmarāgaparetena   uppannassa   ca   kāmarāgassa
nissaraṇaṃ    yathābhūtaṃ    nappajānāti    attatthampi   tasmiṃ
samaye   yathābhūtaṃ   nappajānāti   na   passati   paratthampi
@Footnote: 1 Yu. yesañcidaṃ . 2 Ma. sajjhāyitamanusajjhāyantīti dissati . 3 Ma. yena kadāci.
Tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  ubhayatthampi tasmiṃ
samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi
mantā  nappaṭibhanti  pageva  asajjhāyakatā  .  seyyathāpi brāhmaṇa
udapatto saṃsaṭṭho lākhāya vā haliddiyā vā nīliyā vā mañjiṭṭhāya
vā  tattha  cakkhumā  puriso sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno yathābhūtaṃ
nappajāneyya  na  passeyya  evameva  kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye
kāmarāgapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa
ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  attatthampi  tasmiṃ
samaye  yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  paratthampi  tasmiṃ samaye
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  ubhayatthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ
nappajānāti  na  passati  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā nappaṭibhanti
pageva asajjhāyakatā.
   {193.2} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi
mantā  nappaṭibhanti  pageva  asajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa
udapatto agginā santatto ukkuṭṭhito 1- ussadakajāto 2-  tattha
cakkhumā  puriso sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno yathābhūtaṃ nappajāneyya
na passeyya evameva kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati byāpādaparetena uppannassa ca byāpādassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā
@Footnote: 1 Ma. ukkudhito. Yu. ukkaṭṭhito . 2 Ma. usumakajāto.
Nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   {193.3} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  thīnamiddhaparetena  uppannassa ca thīnamiddhassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā
nappaṭibhanti  pageva  asajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa  udapatto
sevālapaṇakapariyonaddho  tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ  mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  nappajāneyya  na passeyya evameva kho
brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati
thīnamiddhaparetena  uppannassa  ca  thīnamiddhassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā  nappaṭibhanti
pageva asajjhāyakatā.
   {193.4} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena
cetasā viharati uddhaccakukkuccaparetena uppannassa ca uddhaccakukkuccassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi
mantā  nappaṭibhanti  pageva  asajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa
udapatto  vāterito  calito bhanto ūmijāto tattha cakkhumā puriso
sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ nappajāneyya na passeyya
evameva kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena cetasā
viharati  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca  uddhaccakukkuccassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .pe. dīgharattaṃ sajjhāyakatāpi mantā
nappaṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   {193.5} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye vicikicchāpariyuṭṭhitena cetasā viharati
Vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā  nappaṭibhanti
pageva  asajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa  udapatto  āvilo
luḷito  kalalībhūto  andhakāre  nikkhitto  tattha cakkhumā puriso sakaṃ
mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  nappajāneyya  na  passeyya
evameva kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye vicikicchāpariyuṭṭhitena cetasā viharati
vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  sajjhāyakatāpi  mantā  nappaṭibhanti
pageva asajjhāyakatā yasmiñca kho brāhmaṇa samaye na kāmarāgapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca kāmarāgassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  attatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  paratthampi  tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ pajānāti passati
ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  dīgharattaṃ
asajjhāyakatāpi  mantā  paṭibhanti  pageva  sajjhāyakatā  seyyathāpi
brāhmaṇa udapatto asaṃsaṭṭho lākhāya vā haliddiyā vā nīliyā vā
mañjiṭṭhāya  vā tattha cakkhumā puriso sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno
yathābhūtaṃ pajāneyya 1- passeyya evameva kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye
na kāmarāgapariyuṭṭhitena cetasā viharati na kāmarāgaparetena uppannassa
ca  kāmarāgassa  yathābhūtaṃ  pajānāti  attatthampi  tasmiṃ  samaye
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati paratthampi tasmiṃ samaye yathābhūtaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Po. jāneyya.
Passati  ubhayatthampi  tasmiṃ  samaye yathābhūtaṃ pajānāti passati dīgharattaṃ
asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   {193.6} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā viharati na byāpādaparetena uppannassa ca byāpādassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ pajānāti .pe. dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva
sajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa  udapatto  agginā  asantatto
anukkuṭṭhito  anussadakajāto  tattha  cakkhumā  puriso  sakaṃ mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno yathābhūtaṃ pajāneyya passeyya evameva kho brāhmaṇa
yasmiṃ samaye na byāpādapariyuṭṭhitena cetasā viharati na byāpādaparetena
uppannassa  ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.
Dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva asajjhāyakatā.
   {193.7} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  thīnamiddhaparetena  uppannassa  ca  thīnamiddhassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi
mantā   paṭibhanti  pageva  sajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa
udapatto   na   sevālapaṇakapariyonaddho   tattha   cakkhumā
puriso  sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  pajāneyya
passeyya evameva kho brāhmaṇa yasmiṃ samaye na thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  thīnamiddhaparetena  uppannassa  ca  thīnamiddhassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi
mantā   paṭibhanti   pageva   sajjhāyakatā  .   puna  caparaṃ
Brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye na uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena cetasā viharati
na  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca uddhaccakukkuccassa nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti
pageva  sajjhāyakatā  seyyathāpi  brāhmaṇa  udapatto na vāterito
na  calito  na  bhanto  na  ūmijāto  tattha cakkhumā puriso sakaṃ
mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno  yathābhūtaṃ  pajāneyya  passeyya evameva
kho  brāhmaṇa  yasmiṃ  samaye  na uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena cetasā
viharati  na  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca uddhaccakukkuccassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  dīgharattaṃ asajjhāyakatāpi mantā
paṭibhanti pageva sajjhāyakatā.
   {193.8} Puna caparaṃ brāhmaṇa yasmiṃ samaye na vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā viharati na vicikicchāparetena uppannāya ca vicikicchāya nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti
pageva  sajjhāyakatā seyyathāpi brāhmaṇa udapatto accho vippasanno
anāvilo  āloke  nikkhitto  tattha cakkhumā puriso sakaṃ mukhanimittaṃ
paccavekkhamāno yathābhūtaṃ pajāneyya passeyya evameva kho brāhmaṇa
yasmiṃ samaye na vicikicchāpariyuṭṭhitena cetasā viharati na vicikicchāparetena
uppannāya  ca vicikicchāya nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānāti .pe. dīgharattaṃ
asajjhāyakatāpi mantā paṭibhanti pageva sajjhāyakatā . Ayaṃ kho brāhmaṇa
hetu ayaṃ paccayo yenekadā dīgharattaṃ sajjhāyakatāpi mantā nappaṭibhanti pageva
Asajjhāyakatā  ayaṃ  pana  brāhmaṇa  hetu  ayaṃ paccayo yenekadā
dīgharattaṃ  asajjhāyakatāpi  mantā  paṭibhanti  pageva  sajjhāyakatāti .
Abhikkantaṃ bho gotama .pe. upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 257-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5429              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5429              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=193&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=193              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=193              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1644              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1644              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]