ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

         Pannasakasangahita vagga
          sandhanavaggo pathamo
   [141]  51  Ekam samayam bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim
nigrodharame . athakho mahapajapati 1- gotami yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthasi  ekamantam
thita  kho  mahapajapati  gotami  bhagavantam  etadavoca sadhu bhante
labheyya  matugamo tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam
pabbajjanti . alam gotami ma te rucci matugamassa tathagatappavedite
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjati.
   {141.1} Dutiyampi kho mahapajapati gotami bhagavantam etadavoca sadhu
bhante  labheyya  matugamo  tathagatappavedite dhammavinaye agarasma
anagariyam  pabbajjanti  .  alam  gotami ma te rucci matugamassa
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjati.
   {141.2} Tatiyampi kho mahapajapati gotami bhagavantam etadavoca sadhu
bhante  labheyya  matugamo  tathagatappavedite dhammavinaye agarasma
anagariyam  pabbajjanti  .  alam  gotami ma te rucci matugamassa
tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam  pabbajjati .
Athakho  mahapajapati  gotami  na  bhagava  anujanati  matugamassa
@Footnote: 1 Ma. mahapajapati. evamuparipi.
Tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam pabbajjanti dukkhi
dummana  assumukhi  rudamana  bhagavantam  abhivadetva padakkhinam katva
pakkami.
   {141.3} Athakho bhagava kapilavatthusmim yathabhirantam viharitva yena
vesali tena carikam pakkami anupubbena carikam caramano yena vesali
tadavasari tatra suradam bhagava vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam.
Athakho  mahapajapati  gotami  kese  chedapetva  kasayani
vatthani acchadetva sambahulahi sakiyahi 1- saddhim yena vesali tena
pakkami anupubbena yena vesali mahavanam kutagarasala tenupasankami
athakho mahapajapati gotami sunehi padehi rajokinnena gattena dukkhi
dummana assumukhi rudamana bahidvarakotthake atthasi . addasa kho
ayasma  anando  mahapajapatim gotamim sunehi padehi rajokinnena
gattena dukkhim dummanam assumukhim rudamanam bahidvarakotthake thitam disvana
mahapajapatim gotamim etadavoca kim nu tvam gotami sunehi padehi rajokinnena
gattena dukkhi dummana assumukhi rudamana bahidvarakotthake thitati .
Tatha  hi  pana  bhante  ananda na bhagava anujanati matugamassa
tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam  pabbajjanti .
Tenahi gotami idheva tava hohi yavaham bhagavantam yacami matugamassa
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjanti.
@Footnote: 1 Ma. sakiyanihi.
   {141.4} Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinno
kho ayasma anando bhagavantam etadavoca esa bhante mahapajapati
gotami  sunehi  padehi rajokinnena gattena dukkhi dummana assumukhi
rudamana  bahidvarakotthake  thita na bhagava anujanati matugamassa
tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam pabbajjanti sadhu
bhante  labheyya  matugamo  tathagatappavedite dhammavinaye agarasma
anagariyam  pabbajjanti  .  alam ananda ma te rucci matugamassa
tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam  pabbajjati .
Dutiyampi kho .pe.
   {141.5} Tatiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca sadhu
bhante  labheyya  matugamo  tathagatappavedite dhammavinaye agarasma
anagariyam  pabbajjanti  .  alam ananda ma te rucci matugamassa
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjati . Athakho
ayasmato  anandassa  etadahosi na bhagava anujanati matugamassa
tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma anagariyam pabbajjam yannunaham
annenapi  pariyayena bhagavantam yaceyyam matugamassa tathagatappavedite
dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajjanti athakho ayasma anando
bhagavantam etadavoca bhabbo nu kho bhante matugamo tathagatappavedite
dhammavinaye   agarasma   anagariyam   pabbajitva  sotapattiphalam
Va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikatunti.
Bhabbo  ananda  matugamo  tathagatappavedite dhammavinaye agarasma
anagariyam    pabbajitva    sotapattiphalampi   sakadagamiphalampi
anagamiphalampi  arahattaphalampi  sacchikatunti  .  sace bhante bhabbo
matugamo  tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam
pabbajitva   sotapattiphalampi   .pe.  arahattaphalampi  sacchikatum
bahukara  bhante  mahapajapati  gotami bhagavato matuccha apadika
posika  khirassa  dayika  bhagavantam  janettiya  kalakataya  thannam
payesi sadhu bhante labheyya matugamo tathagatappavedite dhammavinaye
agarasma  anagariyam  pabbajjanti  .  sace  ananda  mahapajapati
gotami attha garudhamme patigganhati savassa hotu upasampada.
   {141.6}   Vassasatupasampannaya  bhikkhuniya  tadahupasampannassa
bhikkhuno  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  kattabbam
ayampi  dhammo  sakkatva  garukatva  manetva  pujetva yavajivam
anatikkamaniyo  .  na bhikkhuniya abhikkhuke avase vassam upagantabbam
ayampi  dhammo  sakkatva  garukatva  manetva  pujetva yavajivam
anatikkamaniyo  .  anvaddhamasam  bhikkhuniya  bhikkhusanghato dve dhamma
paccasimsitabba  uposathapucchakanca  ovadupasankamananca  ayampi  dhammo
sakkatva garukatva manetva pujetva yavajivam anatikkamaniyo.
   {141.7} Vassam vutthaya bhikkhuniya ubhatosanghe tihi thanehi pavaretabbam
ditthena va sutena va parisankaya va ayampi dhammo sakkatva garukatva manetva
Pujetva yavajivam anatikkamaniyo.
   {141.8} Garudhammam ajjhapannaya bhikkhuniya ubhatosanghe pakkhamanattam
caritabbam ayampi dhammo sakkatva garukatva manetva pujetva yavajivam
anatikkamaniyo . dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkhaya sikkhamanaya
ubhatosanghe  upasampada  pariyesitabba  ayampi  dhammo  sakkatva
garukatva manetva pujetva yavajivam anatikkamaniyo . na bhikkhuniya
kenaci  pariyayena  bhikkhu  akkositabbo paribhasitabbo ayampi dhammo
sakkatva  garukatva  manetva  pujetva yavajivam anatikkamaniyo .
Ajjatagge ovato bhikkhuninam bhikkhusu vacanapatho anovato bhikkhunam bhikkhunisu
vacanapatho ayampi dhammo sakkatva garukatva manetva pujetva yavajivam
anatikkamaniyo.
   {141.9} Sace ananda mahapajapati gotami ime attha garudhamme
patigganhati savassa hotu upasampadati.
   {141.10} Athakho ayasma anando bhagavato santike ime attha
garudhamme uggahetva yena mahapajapati gotami tenupasankami upasankamitva
mahapajapatim gotamim etadavoca sace kho tvam gotami attha garudhamme
patigganheyyasi  sava  te  bhavissati  upasampada vassasatupasampannaya
bhikkhuniya   tadahupasampannassa   bhikkhuno   abhivadanam   paccutthanam
anjalikammam  samicikammam  kattabbam  ayampi  dhammo sakkatva garukatva
manetva pujetva yavajivam anatikkamaniyo .pe. ajjatagge ovato
bhikkhuninam  bhikkhusu vacanapatho anovato bhikkhunam bhikkhunisu vacanapatho ayampi
Dhammo sakkatva garukatva manetva pujetva yavajivam anatikkamaniyo.
Sace kho tvam gotami ime attha garudhamme patigganheyyasi sava te
bhavissati upasampadati.
   {141.11} Seyyathapi bhante ananda itthi va puriso va daharo
yuva  mandanakajatiko  sisanhato  1-  uppalamalam  va vassikamalam
va  adhimuttakamalam  va  labhitva  ubhohi  hatthehi  patiggahetva
uttamange sirasmim patitthapeyya evameva kho aham bhante [ananda]
ime attha garudhamme patigganhami yavajivam anatikkamaniyeti.
   {141.12} Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinno
kho  ayasma  anando  bhagavantam  etadavoca  patiggahita  bhante
mahapajapatiya gotamiya attha garudhamma yavajivam anatikkamaniyati 2-.
Sace  ananda  nalabhissa  matugamo  tathagatappavedite  dhammavinaye
agarasma  anagariyam  pabbajjam ciratthitikam ananda brahmacariyam abhavissa
vassasahassameva  saddhammo tittheyya yato ca kho ananda matugamo
tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam pabbajito nadani
ananda brahmacariyam ciratthitikam bhavissati pancevadani ananda vassasatani
saddhammo thassati seyyathapi ananda yani kanici kulani bahuitthikani 3-
appapurisakani  tani  suppadhamsiyani  honti  corehi  kumbhatthenakehi
evameva  kho  ananda  yasmim  dhammavinaye  labhati  matugamo
agarasma anagariyam pabbajjam na tam brahmacariyam ciratthitikam *- hoti
@Footnote: 1 sisamnhatotipi . 2 annattha ime dve patha natthi. upasampanna bhagavato
@matucchati dissati .  3 Ma. bahutthikani.
@* mikar—kr khagoe caritthitikam peDna ciratthitikam
   {141.13} Seyyathapi ananda sampanne salikkhette setatthika
nama rogajati nipatati evam tam salikkhettam na ciratthitikam hoti evameva kho
ananda yasmim dhammavinaye labhati matugamo agarasma anagariyam pabbajjam
na  tam  brahmacariyam  ciratthitikam  hoti  seyyathapi ananda sampanne
ucchukkhette manjetthika 1- nama rogajati nipatati evam tam ucchukkhettam
na  ciratthitikam  hoti  evameva kho ananda yasmim dhammavinaye labhati
matugamo  agarasma anagariyam pabbajjam na tam brahmacariyam ciratthitikam
hoti  seyyathapi  ananda  puriso  mahato  talakassa  patikacceva
palim  bandheyya  yavadeva  udakassa  anatikkamanaya  evameva  kho
ananda  maya  patikacceva  bhikkhuninam  attha  garudhamma  pannatta
yavajivam anatikkamaniyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 281-287. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5989&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5989&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=141&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5859              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5859              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com