ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [239] 35 Seyyathāpi bhikkhave gāvī pabbateyyā bālā abyattā
akkhettaññū akusalā visame pabbate carituṃ tassā evamassa yannūnāhaṃ
agatapubbañceva  disaṃ  gaccheyyaṃ  akhāditapubbāni  ca tiṇāni khādeyyaṃ
apītapubbāni  ca pānīyāni piveyyanti sā purimaṃ pādaṃ na suppatiṭṭhitaṃ
patiṭṭhāpetvā  pacchimaṃ pādaṃ uddhareyya sā na ceva agatapubbaṃ disaṃ
gaccheyya  na ca akhāditapubbāni tiṇāni khādeyya na ca apītapubbāni
ca pānīyāni piveyya yasmiṃpassā 2- dese ṭhitāya evamassa yannūnāhaṃ
agatapubbañceva  disaṃ  gaccheyyaṃ  akhāditapubbāni  ca tiṇāni khādeyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. paññāya cassa. evamuparipi .  2 Ma. yasmiṃ cassā. evamuparipi.
Apītapubbāni  ca  pānīyāni  piveyyanti  tañca  padesaṃ na sotthinā
paccāgaccheyya taṃ kissa hetu tathāhi sā bhikkhave gāvī pabbateyyā
bālā  abyattā  akkhettaññū  akusalā  visame  pabbate  carituṃ
evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu bālo abyatto akkhettaññū
akusalo vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ  upasampajja viharituṃ 1- so taṃ nimittaṃ
na āsevati na bhāveti na bahulīkaroti na svādhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhāti
   {239.1}  tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ dutiyajjhānaṃ upasampajja vihareyyanti so na sakkoti vitakkavicārānaṃ
vūpasamā .pe. dutiyajjhānaṃ upasampajja viharituṃ tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ upasampajja vihareyyanti so na sakkoti vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamajjhānaṃ  upasampajja viharituṃ ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu ubhato bhaṭṭho ubhato parihīno seyyathāpi sā gāvī pabbateyyā
bālā abyattā akkhettaññū akusalā visame pabbate carituṃ.
   {239.2} Seyyathāpi bhikkhave gāvī pabbateyyā paṇḍitā byattā
khettaññū kusalā visame pabbate carituṃ tassā evamassa yannūnāhaṃ agatapubbañceva
disaṃ  gaccheyyaṃ  akhāditapubbāni  ca  tiṇāni  khādeyyaṃ  apītapubbāni
@Footnote: 1 Ma. viharati. evamuparipi.
Ca  pāṇīyāni  piveyyanti sā purimaṃ pādaṃ suppatiṭṭhitaṃ patiṭṭhāpetvā
pacchimaṃ pādaṃ uddhareyya sā agatapubbañceva disaṃ gaccheyya akhāditapubbāni
ca  tiṇāni  khādeyya  apītapubbāni ca pānīyāni piveyya yasmiṃpassā
dese  ṭhitāya  evamassa  yannūnāhaṃ  agatapubbañceva  disaṃ gaccheyyaṃ
akhāditapubbāni  ca  tiṇāni  khādeyyaṃ  apītapubbāni  ca  pānīyāni
piveyyanti tañca padesaṃ sotthinā paccāgaccheyya taṃ kissa hetu tathā
hi sā bhikkhave gāvī pabbateyyā paṇḍitā byattā khettaññū kusalā
visame pabbate carituṃ evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu paṇḍito
byatto khettaññū kusalo vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharituṃ
   {239.3} so taṃ nimittaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ
adhiṭṭhāti  tassa  evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  vihareyyanti  so  dutiyajjhānaṃ
anabhihisamāno 1- vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyajjhānaṃ upasampajja
viharati  so  taṃ  nimittaṃ  āsevati  bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ
adhiṭṭhāti  tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ pītiyā ca virāgā upekkhako
ca vihareyyaṃ sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeyyaṃ yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ
upasampajja  vihareyyanti  so  tatiyajjhānaṃ  anabhihisamāno  pītiyā ca
@Footnote: 1 Ma. anabhihiṃsamāno. evamuparipi.
Virāgā  .pe.  tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  so  taṃ  nimittaṃ
āsevati bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhāti
   {239.4} tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja  vihareyyanti  so
catutthajjhānaṃ  anabhihisamāno  sukhassa  ca  pahānā .pe. catutthajjhānaṃ
upasampajja viharati so taṃ nimittaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ
adhiṭṭhāti  tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti   ākāsānañcāyatanaṃ   upasampajja  vihareyyanti  so
ākāsānañcāyatanaṃ  anabhihisamāno  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamma
.pe.  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  taṃ  nimittaṃ
āsevati bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhāti
   {239.5} tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
vihareyyanti   so   viññāṇañcāyatanaṃ   anabhihisamāno   sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ    samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  taṃ  nimittaṃ  āsevati
bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhāti
   {239.6} tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja
vihareyyanti     so    ākiñcaññāyatanaṃ    anabhihisamāno
Sabbaso    viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  taṃ  nimittaṃ  āsevati
bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhāti
   {239.7} tassa evaṃ hoti yannūnāhaṃ sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  vihareyyanti  so
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   anabhihisamāno   sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja viharati so taṃ nimittaṃ
āsevati  bhāveti bahulīkaroti svādhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhāti tassa evaṃ hoti
yannūnāhaṃ    sabbaso    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  vihareyyanti  so  saññāvedayitanirodhaṃ
anabhihisamāno   sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati.
   {239.8} Yato kho bhikkhave bhikkhu taṃ tadeva samāpattiṃ samāpajjatipi
vuṭṭhātipi  tassa mudu cittaṃ hoti kammaññaṃ mudunā cittena kammaññena
appamāṇo  samādhi  hoti  subhāvito  so  appamāṇena  samādhinā
subhāvitena  yaṃ  yasseva  1-  abhiññāsacchikaraṇīyassa  dhammassa  cittaṃ
abhininnāmeti   abhiññāsacchikiriyāya   tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyatane so sace ākaṅkhati anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhaveyyaṃ  ekopi  hutvā  bahudhā assaṃ bahudhāpi hutvā eko
assaṃ  .pe.  yāva  brahmalokāpi  kāyena vasaṃ vatteyyanti tatra
tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati āyatane so sace ākaṅkhati
@Footnote: 1 Ma. yassa yassa.
Dibbāya  sotadhātuyā .pe. sati sati āyatane so sace ākaṅkhati
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca pajāneyyaṃ sarāgaṃ
vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajāneyyaṃ vītarāgaṃ vā cittaṃ vītarāgaṃ cittanti
pajāneyyaṃ  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ cittanti pajāneyyaṃ vītadosaṃ
vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  vītamohaṃ vā cittaṃ vītamohaṃ cittanti pajāneyyaṃ
saṅkhittaṃ  vā cittaṃ vikkhittaṃ vā cittaṃ mahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  vā  cittaṃ anuttaraṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ vā
cittaṃ  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  vā cittaṃ avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ  cittanti  pajāneyyanti  tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti
sati sati āyatane
   {239.9}  so  sace  ākaṅkhati  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ
anussareyyaṃ  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi jātiyo .pe. iti
sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussareyyanti  tatra
tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati āyatane so sace ākaṅkhati
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena .pe. yathākammūpage
satte  pajāneyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ  pāpuṇāti  sati
sati āyatane so sace ākaṅkhati āsavānaṃ khayā .pe. sacchikatvā
upasampajja  vihareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ  pāpuṇāti sati
sati āyataneti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 433-438. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=9139              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=9139              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=239&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=198              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=239              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6945              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6945              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com