ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Mogharajamanavakapanhaniddeso
   [490] Dvaham sakka 1- apucchissam (iccayasma mogharaja)
        na me byakasi cakkhuma
        yavatatiyanca devisi 2-
        byakarotiti me sutam.
   [491]  Dvaham  sakka  apucchissanti so brahmano dvikkhattum
buddham  bhagavantam panham apucchi tassa bhagava panham puttho na byakasi
cakkhusamanantara   3-   imassa   brahmanassa   indriyaparipako
bhavissatiti  .  sakkati  sakko  .  bhagava  sakyakula pabbajitotipi
sakko  .  athava  addho mahaddhano dhanavatipi sakko . tassimani
dhanani   seyyathidam   saddhadhanam   siladhanam  hiridhanam  ottappadhanam
sutadhanam   cagadhanam   pannadhanam   satipatthanadhanam   sammappadhanadhanam
iddhipadadhanam  indriyadhanam  baladhanam  bojjhangadhanam  maggadhanam  phaladhanam
nibbanadhanam  .  imehi  anekavidhehi  dhanaratanehi  addho  mahaddhano
dhanavatipi  sakko  .  athava  sakko  pahu  visavi alamatto suro
viro  vikkanto  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi pahinabhayabheravo
vigatalomahamsotipi  sakkoti  dvaham  sakka  .  apucchissanti  dvaham
sakka  apucchissam  ayacissam  ajjhesissam  pasadayissanti  dvaham
sakka  apucchissam  .  iccayasma  mogharajati iccati padasandhi .
@Footnote: 1 Ma. sakkam. evamuparipi. 2 Ma. devisi. evamuparipi. 3 Ma. tadantara.
Ayasmati  piyavacanam  .  mogharajati  tassa  brahmanassa  namam
.pe. Abhilapoti iccayasma mogharaja.
   [492] Na me byakasi cakkhumati na me byakasiti me 1-
na  acikkhi  na  desesi  na pannapesi na patthapesi na vivari na
vibhaji na uttanimakasi 2- na pakasesi . cakkhumati bhagava pancahi
cakkhuhi  cakkhuma  mamsacakkhunapi  cakkhuma  dibbacakkhunapi  cakkhuma
pannacakkhunapi  cakkhuma  buddhacakkhunapi  cakkhuma  samantacakkhunapi
cakkhuma.
   {492.1}  Katham  bhagava  mamsacakkhunapi  cakkhuma . mamsacakkhumhi
bhagavato  panca  vanna samvijjanti nilo ca vanno pitako ca vanno
lohitako ca vanno kanho ca vanno odato ca vanno. Yattha ca
akkhilomani  patitthitani  tam  nilam  hoti sunilam pasadikam dassaneyyam
ummarapupphasamanam 3- . tassa parato pitakam hoti supitakam suvannavannam
pasadikam  dassaneyyam  kannikarapupphasamanam  4-  .  ubhayato  ca
akkhikupani  5-  bhagavato lohitakani honti sulohitakani pasadikani
dassaneyyani  indagopakasamanani  .  majjhe  kanham  hoti  sukanham
alukham siniddham pasadikam dassaneyyam alaritthakasamanam 6- . Tassa parato
odatam hoti suodatam setam pandaram pasadikam dassaneyyam osadhitarakasamanam.
Tena   bhagava   pakatimamsacakkhuna   7-   attabhavapariyapannena
purimasucaritakammabhinibbattena  samanta  yojanam  passati  diva  ceva
@Footnote: 1 Ma. na me byakasi. 2 Ma. uttaniakasi. evamidisesu padesu.
@3 Ma. umapupphasamanam. 4 Ma. kanikarapupphasamanam. 5 Ma. akkhikutani.
@6 Ma. addaritthakasamanam. 7 Ma. pakatikena mamsacakkhuna.
Rattinca . yadapi 1- caturangasamannagato andhakaro hoti suriyo ca
atthangamito  2-  hoti  kalapakkho  ca uposatho hoti tibbo ca
vanasando hoti maha ca akalamegho 3- abbhutthito hoti evarupe
caturangasamannagate  andhakare  samanta yojanam passati . natthi so
kuto va kavatam 4- va pakaro va pabbato va gaccho va lata
va  avaranam  rupanam  dassanaya . ekance tilaphalam nimittam katva
tilavahe  pakkhipeyya  tanneva  tilaphalam uddhareyya . evam parisuddham
bhagavato pakatimamsacakkhu. Evam bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma.
   {492.2}  Katham bhagava dibbacakkhunapi cakkhuma . bhagava dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  .pe.  yathakammupage satte
pajanati . akankhamano ca bhagava ekampi lokadhatum passeyya dvepi
lokadhatuyo  passeyya  tissopi  lokadhatuyo  passeyya  catassopi
lokadhatuyo  passeyya  pancapi  lokadhatuyo  passeyya  dasapi
lokadhatuyo passeyya visampi lokadhatuyo passeyya timsampi lokadhatuyo
passeyya   cattalisampi   lokadhatuyo   passeyya   pannasampi
lokadhatuyo  passeyya satampi lokadhatuyo passeyya sahassimpi culanikam
lokadhatum  passeyya  dvisahassimpi  majjhimikam  lokadhatum  passeyya
tisahassimpi  lokadhatum  passeyya mahasahassimpi lokadhatum passeyya .
Yavatakam  va  pana  akankheyya tavatakam passeyya . evam visuddham
bhagavato dibbacakkhu. Evam bhagava dibbacakkhunapi cakkhuma.
@Footnote: 1 Ma. yada hi. 2 Ma. atthangato. 3 Ma. kalamegho. 4 Ma. kutto va kavato va.
   {492.3}  Katham  bhagava  pannacakkhunapi  cakkhuma  . bhagava
mahapanno   puthupanno   hasapanno   javanapanno   tikkhapanno
nibbedhikapanno    pannappabhedakusalo    pabhinnanano   adhigata-
patisambhido   1-  catuvesarajjappatto  dasabaladhari  purisasabho
purisasiho   purisanago  purisajanno  purisadhorayho  anantanano
anantatejo  anantayaso  addho  mahaddhano  dhanava  neta vineta
anuneta  sannapeta 2- nijjhapeta pekkhata 3- pasadeta .
So  hi  bhagava  anuppannassa  maggassa  uppadeta  asanjatassa
maggassa   sanjapeta  4-  anakkhatassa  maggassa  akkhata
maggannu  maggavidu  maggakovido  .  magganuga  ca  pana  etarahi
savaka viharanti paccha samannagata . so hi bhagava janam janati
passam  passati  cakkhubhuto  nanabhuto  dhammabhuto  brahmabhuto  vatta
pavatta atthassa ninneta amatassa data dhammasami 5- tathagato.
   {492.4} Natthi tassa bhagavato anatam adittham aviditam asacchikatam
aphusitam  6-  pannaya  .  atitanagatapaccuppannam  upadaya  sabbe
dhamma  sabbakarena buddhassa bhagavato nanamukhe apathamagacchanti .
Yankinci  neyyam  nama  atthi janitabbam attattho va parattho va
ubhayattho  va  ditthadhammiko  va  attho  samparayiko va attho
uttano va attho gambhiro va attho gulho va attho paticchanno
va attho neyyo va attho nito va attho anavajjo va attho
nikkileso   va   attho   vodano   va   attho
@Footnote: 1 Ma. adhigatapatisambhidappatto. 2 Ma. pannapeta. 3 Ma. pekkheta.
@4 Ma. sanjaneta. 5 Ma. dhammasami. 6 Ma. aphassitam. evamuparipi.
Paramattho  va  sabbantam  antobuddhanane  parivattati  .  sabbam
kayakammam  buddhassa  bhagavato  nananuparivattati  sabbam  vacikammam
nananuparivattati  sabbam  manokammam  nananuparivattati  .  atite
buddhassa bhagavato appatihatam nanam anagate buddhassa 1- bhagavato 1-
appatihatam  nanam  paccuppanne  buddhassa  1- bhagavato 1- appatihatam
nanam  .  yavatakam  neyyam  tavatakam  nanam yavatakam nanam tavatakam
neyyam   neyyapariyantikam  nanam  nanapariyantikam  neyyam  neyyam
atikkamitva  nanam  nappavattati  nanam  atikkamitva  neyyapatho
natthi annamannam pariyantatthayino 2- te dhamma.
   {492.5}  Yatha  dvinnam  samuggapatalanam phusitanam 3- hetthimam
samuggapatalam   uparimam  nativattati  uparimam  samuggapatalam  hetthimam
nativattati   annamannam   pariyantatthayino   evameva   buddhassa
bhagavato   neyyanca   nananca   annamannam   pariyantatthayino
yavatakam  neyyam  tavatakam  nanam  yavatakam  nanam  tavatakam  neyyam
neyyapariyantikam  nanam  nanapariyantikam  neyyam  neyyam  atikkamitva
nanam  nappavattati  nanam  atikkamitva  neyyapatho  natthi  annamannam
pariyantatthayino  te  dhamma . sabbadhammesu buddhassa bhagavato nanam
pavattati  .  sabbe  dhamma  buddhassa  bhagavato  avajjanapatibaddha
akankhapatibaddha manasikarapatibaddha cittuppadapatibaddha.
   {492.6}  Sabbasattesu  buddhassa  bhagavato  nanam pavattati .
Sabbesam    sattanam    bhagava    asayam    janati
@Footnote: 1 Ma. ime patha natthi. 2 Ma. annamannapariyantatthayino. evamuparipi.
@3 Ma. sammaphusitanam.
Anusayam janati caritam janati adhimuttim janati apparajakkhe maharajakkhe
tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye
bhabbabhabbe  satte  pajanati . sadevako loko samarako [1]-
sabrahmako   [2]-   sassamanabrahmani   paja   sadevamanussa
antobuddhanane  parivattati  .  yatha yekeci macchakacchapa antamaso
timitimingalam   upadaya  antomahasamudde  parivattanti  evameva
sadevako  loko  samarako  sabrahmako  sassamanabrahmani  paja
sadevamanussa antobuddhanane parivattati.
   {492.7} Yatha yekeci pakkhi antamaso garulam venateyyam upadaya
akasassa  padese  parivattanti  evameva  yepi te sariputtasama
pannaya  [3]-  tepi buddhananassa padese parivattanti . buddhananam
devamanussanam pannam pharitva abhibhavitva titthati.
   {492.8}   Yepi   te  khattiyapandita  brahmanapandita
gahapatipandita  samanapandita  nipuna  kataparappavada  valavedhirupa
te  bhindanta  4-  manne  caranti  pannagatena  ditthigatani .
Te  panham  5-  abhisankharitva  abhisankharitva tathagatam upasankamitva
pucchanti [6]- . kathita visajjita ca te panha bhagavata honti.
Nidditthakarana  upakkhittaka  ca  te  bhagavato  sampajjanti .
Athakho  bhagava  tattha  ativirocati  yadidam  pannayati  evam bhagava
pannacakkhunapi cakkhuma.
   {492.9} Katham bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma. Bhagava buddhacakkhuna
@Footnote: 1-2 Ma. loko. evamuparipi. 3 Ma. samannagata. 4 Ma. vobhindanta.
@5 Ma. panhe. 6 Ma. gulhani ca paticchannani.
Lokam volokento addasa satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svakare   dvakare  suvinnapaye  duvinnapaye
appekacce  paralokavajjabhayadassavino  viharante  . seyyathapi nama
uppaliniyam  va  paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani
va  padumani  va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani
udakanugatani  antonimuggapositani  1-  appekaccani  uppalani
va  padumani  va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani
samodakanthitani   appekaccani  uppalani  va  padumani  va
pundarikani  va  udake jatani udake samvaddhani udaka accuggamma
titthanti  anupalittani  udakena  evameva  bhagava buddhacakkhuna lokam
volokento  addasa  satte  apparajakkhe  maharajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svakare   dvakare  suvinnapaye  duvinnapaye
appekacce paralokavajjabhayadassavino viharante.
   {492.10} Janati bhagava ayam puggalo ragacarito ayam dosacarito
ayam mohacarito ayam vitakkacarito ayam saddhacarito ayam nanacaritoti.
Ragacaritassa  bhagava puggalassa asubhakatham katheti . dosacaritassa bhagava
puggalassa  mettabhavanam  acikkhati  .  mohacaritam  bhagava  puggalam
uddesaparipucchaya  2-  kalena  dhammassavane kalena dhammasakacchaya
garusamvase niveseti . vitakkacaritassa bhagava puggalassa anapanassatim
acikkhati   .   saddhacaritassa   bhagava  puggalassa  pasadaniyam
@Footnote: 1 Ma. antonimuggaposini. 2 Ma. mohacaritassa bhagava puggalassa
@uddese paripucchaya.
Nimittam  acikkhati  buddhasubodhim  dhammasudhammatam  sanghasupatipattim  silani
ca  attano  .  nanacaritassa  bhagava  puggalassa  vipassananimittam
acikkhati aniccakaram dukkhakaram anattakaram.
        Sele yatha pabbatamuddhanitthito
        yathapi passe janatam samantato
        tathupamam dhammamayam sumedha
        pasadamaruyha samantacakkhu
        sokavakinnam 1- janatamapetasoko
        avekkhassu jatijarabhibhutanti.
Evam bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma.
   {492.11}  Katham  bhagava samantacakkhunapi cakkhuma . samantacakkhu
vuccati   sabbannutananam  .  bhagava  sabbannutananena  upeto
samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato.
        Na tassa aditthamidhatthi kinci
        atho avinnatamajanitabbam
        sabbam abhinnasi yadatthi neyyam
        tathagato tena samantacakkhuti.
Evam bhagava samantacakkhunapi cakkhumati na me byakasi cakkhuma.
   [493]  Yavatatiyanca devisi byakarotiti me sutanti yavatatiyam
buddho  sahadhammikam  panham  puttho  byakaroti  no  sampayatiti 2-
@Footnote: 1 Ma. sokavatinnam. 2 Ma. samsaretiti.
Evam  maya uggahitam evam maya upadharitam evam maya upalakkhitam .
Devisiti bhagava devo 1- ceva isi cati devisi. Yatha rajapabbajita 2-
vuccanti  rajisayo  brahmanapabbajita  3-  vuccanti  brahmanisayo
evameva bhagava devo 4- ceva isi cati devisi . Athava bhagava
pabbajitotipi  isi  .  mahantam  silakkhandham  esi  gavesi pariyesitipi
isi  .  mahantam  samadhikkhandham  mahantam  pannakkhandham  mahantam
vimuttikkhandham   mahantam   vimuttinanadassanakkhandham   esi   gavesi
pariyesitipi isi.
   {493.1}  Mahato  tamokayassa  padalanam mahato vippallasassa
pabhedanam  mahato  tanhasallassa  abbulhanam  mahato  ditthisanghatassa
vinibbethanam  5-  mahato  manaddhajassa  patanam  6-  mahato
abhisankharassa  vupasamam  mahato  oghassa  nittharanam  mahato  bharassa
nikkhepanam  mahato  samsaravattassa  upacchedam  mahato  santapassa
nibbapanam  mahato  parilahassa  patippassaddhim  mahato  dhammaddhajassa
ussapanam  esi  gavesi  pariyesitipi  isi  . mahante satipatthane
mahante  sammappadhane  mahante  iddhipade  mahantani  indriyani
mahantani  balani  mahante  bojjhange  mahantam  ariyam  atthangikam
maggam mahantam nibbanam esi gavesi pariyesitipi isi.
   {493.2} Mahesakkhehi va sattehi esito gavesito pariyesito
kaham  buddho  kaham  bhagava  kaham  devadevo kaham narasabhotipi isiti
yavatatiyanca devisi byakarotiti me sutam. Tenaha so brahmano
@Footnote: 1-4 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. raja pabbajita. 3 Ma. brahmana
@pabbajita. 5 Ma. vinivethanam. 6 Ma. papatanam.
        Dvaham sakka apucchissam (iccayasma mogharaja)
        na me byakasi cakkhuma
        yavatatiyanca devisi
        byakarotiti me sutanti.
   [494] Ayam loko paro loko      brahmaloko sadevako
       ditthinte nabhijanati    gotamassa yasassino.
   [495] Ayam loko paro lokoti ayam lokoti manussaloko.
Paro  lokoti  manussalokam  thapetva  sabbo  paro  lokoti ayam
loko paro loko.
   [496] Brahmaloko sadevakoti brahmaloko sadevako samarako 1-
sassamanabrahmani paja sadevamanussati brahmaloko sadevako.
   [497]  Ditthinte  nabhijanatiti tuyham ditthim khantim rucim laddhim
ajjhasayam  adhippayam loko na janati ayam evamditthiko evamkhantiko
evamruciko  evamladdhiko  evamajjhasayo  evamadhippayoti na janati
na  passati  na dakkhati nadhigacchati na vindati na patilabhatiti ditthinte
nabhijanati.
   [498]  Gotamassa  yasassinoti  bhagava yasappattoti yasassi .
Athava  bhagava  sakkato  garukato  manito  pujito  apacito labhi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti
gotamassa yasassino. Tenaha so brahmano
@Footnote: 1 Ma. sadevako loko samarako sabrahmako.
        Ayam loko paro loko     brahmaloko sadevako
        ditthinte nabhijanati    gotamassa yasassinoti.
   [499] Evam abhikkantadassavim    atthi panhena agamam
       katham lokam avekkhantam      maccuraja na passati.
   [500]  Evam  abhikkantadassavinti  evam  abhikkantadassavim
aggadassavim   setthadassavim   visetthadassavim   pamokkhadassavim
uttamadassavim pavaradassavinti 1- evam abhikkantadassavim.
   [501]  Atthi panhena agamanti panhatthikamha agata .pe.
Sandassitum bhanitunti evampi atthi panhena agamam.
   [502] Katham lokam avekkhantanti katham [2]- avekkhantam paccavekkhantam
tulayantam tirayantam vibhavayantam vibhutam karontanti katham lokam avekkhantam.
   [503] Maccuraja na passatiti maccuraja na passati na dakkhati
nadhigacchati na vindati na patilabhatiti maccuraja na passati . tenaha
so brahmano
        evam abhikkantadassavim     atthi panhena agamam
        katham lokam avekkhantam       maccuraja na passatiti.
   [504] Sunnato lokam avekkhassu   mogharaja sada sato
       attanuditthim uhacca      evam maccuttaro siya
       evam lokam avekkhantam       maccuraja na passati.
@Footnote: 1 Ma. paramadassavinti. 2 Ma. lokam.
   [505]  Sunnato  lokam  avekkhassuti  lokanti  nirayaloko
tiracchanaloko    pittivisayaloko    manussaloko   devaloko
khandhaloko  dhatuloko  ayatanaloko  ayam  loko  paro  loko
brahmaloko sadevako.
   {505.1}  Annataro  bhikkhu bhagavantam etadavoca loko lokoti
bhante bhagavata vuccati kittavata nu kho bhante lokoti vuccati .
Lujjatiti kho bhikkhu [1]- lokoti vuccati. Kinca lujjati. Cakkhu [2]-
lujjati  rupa  lujjanti  cakkhuvinnanam  lujjati  cakkhusamphasso  lujjati
yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham va dukkham va
adukkhamasukham  va  tampi  lujjati  sotam  lujjati  sadda  lujjanti
ghanam  lujjati  gandha  lujjanti jivha lujjati rasa lujjanti kayo
lujjati  photthabba  lujjanti  mano  lujjati  dhamma  lujjanti
manovinnanam    lujjati    manosamphasso   lujjati   yampidam
manosamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
adukkhamasukham  va  tampi  lujjati  lujjatiti kho bhikkhu tasma lokoti
vuccati  .  sunnato  lokam  avekkhassuti  dvihi  karanehi sunnato
lokam   avekkhati   avassiyapavattasallakkhanavasena   3-   va
tucchasankharasamanupassanavasena va.
   {505.2}  Katham  avassiyapavattasallakkhanavasena  sunnato  lokam
avekkhati . rupe vaso na labbhati vedanaya vaso na labbhati sannaya
@Footnote: 1 Ma. tasma. 2 Ma. kho. 3 Ma. avasiya .... evamuparipi.
Vaso  na  labbhati  sankharesu  vaso  na  labbhati  vinnane vaso
na labbhati.
   {505.3}  Vuttanhetam  bhagavata  rupam bhikkhave anatta rupanca
hidam  bhikkhave  atta  abhavissa  nayidam  rupam  abadhaya samvatteyya
labbhetha ca rupe evam me rupam hotu evam me rupam ma ahositi
yasma  ca  kho  bhikkhave  rupam  anatta  tasma  rupam abadhaya
samvattati  na  ca labbhati rupe evam me rupam hotu evam me rupam
ma ahositi
   {505.4}  vedana  anatta vedana ca hidam bhikkhave atta
abhavissa  nayidam  vedana abadhaya samvatteyya labbhetha ca vedanaya
evam  me  vedana  hotu evam me vedana ma ahositi yasma
ca  kho  bhikkhave  vedana  anatta  tasma  vedana  abadhaya
samvattati  na  ca  labbhati  vedanaya evam me vedana hotu evam
me vedana ma ahositi
   {505.5}  sanna  anatta  sanna  ca hidam bhikkhave atta
abhavissa  nayidam  sanna  abadhaya  samvatteyya labbhetha ca sannaya
evam me sanna hotu evam me sanna ma ahositi yasma ca kho
bhikkhave  sanna  anatta  tasma sanna abadhaya samvattati na ca
labbhati sannaya evam me sanna hotu evam me sanna ma ahositi
   {505.6} sankhara anatta sankhara ca hidam bhikkhave atta
abhavissamsu nayidam sankhara abadhaya samvatteyyum labbhetha ca sankharesu
evam me sankhara hontu evam me sankhara ma ahesunti yasma ca kho bhikkhave
Sankhara  anatta  tasma  sankhara  abadhaya  samvattanti  na
ca labbhati sankharesu evam me sankhara hontu evam me sankhara
ma ahesunti
   {505.7}  vinnanam  anatta  vinnananca  hidam  bhikkhave
atta  abhavissa  nayidam  vinnanam  abadhaya  samvatteyya  labbhetha
ca  vinnane  evam  me  vinnanam  hotu evam me vinnanam ma
ahositi  yasma  ca  kho  bhikkhave  vinnanam  anatta  tasma
vinnanam  abadhaya  samvattati  na  ca  labbhati  vinnane  evam
me vinnanam hotu evam me vinnanam ma ahositi.
   {505.8}  Vuttanhetam  bhagavata nayam bhikkhave kayo tumhakam
napi  paresam  1- puranamidam bhikkhave kammam sankhatam 2- abhisancetayitam
vedaniyam datthabbam tatra [3]- bhikkhave sutava ariyasavako paticcasamuppadanneva
sadhukam  yoniso manasikaroti iti imasmim sati idam hoti imassuppada
idam  uppajjati  imasmim  asati  idam  na hoti imassa nirodha idam
nirujjhati  yadidam  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti
   {505.9} evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti avijjaya
   tveva asesaviraganirodha sankharanirodho sankharanirodha vinnananirodho
@Footnote: 1 Ma. annesam. 2 Ma. abhisankhatam. 3 Ma. kho.
Vinnananirodha   namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho
salayatananirodha   phassanirodho   phassanirodha   vedananirodho
vedananirodha   tanhanirodho   tanhanirodha   upadananirodho
upadananirodha  bhavanirodho  bhavanirodha  jatinirodho  jatinirodha
jaramaranam     sokaparidevadukkhadomanassupayasa     nirujjhanti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotiti  .  evam
avassiyapavattasallakkhanavasena sunnato lokam avekkhati.
   {505.10}   Katham  tucchasankharasamanupassanavasena  sunnato  lokam
avekkhati . rupe saro na labbhati vedanaya saro na labbhati sannaya
saro  na labbhati sankharesu saro na labbhati vinnane saro na
labbhati  .  rupam  assaram  nissaram sarapagatam niccasarasarena va
sukhasarasarena  va  attasarasarena  va niccena va dhuvena va
sassatena  va aviparinamadhammena va . vedana assara nissara
sarapagata  sanna  assara  nissara  sarapagata  sankhara
assara  nissara  sarapagata  vinnanam  assaram  nissaram
sarapagatam  niccasarasarena  va sukhasarasarena va attasarasarena
va niccena va dhuvena va sassatena va aviparijhamadhammena va.
   {505.11}  Yatha nalo assaro nissaro sarapagato yatha
ca  erando  assaro  nissaro  sarapagato yatha ca udumbaro
assaro  nissaro  sarapagato  yatha  ca  setagaccho  assaro
Nissaro  sarapagato  yatha  ca  palibhaddako  assaro nissaro
sarapagato yatha ca phenupindo 1- assaro nissaro sarapagato
yatha ca pubbulakam 2- assaram nissaram sarapagatam [3]- yatha ca kaddalikkhandho
assaro nissaro sarapagato
   {505.12}  yatha  ca maya assara nissara sarapagata
evameva  rupam  assaram  nissaram  sarapagatam  niccasarasarena va
sukhasarasarena  va  attasarasarena  va niccena va dhuvena va
sassatena  va  aviparinamadhammena  va  vedana assara nissara
sarapagata  sanna  assara  nissara  sarapagata  sankhara
assara  nissara  sarapagata  vinnanam  assaram  nissaram
sarapagatam  niccasarasarena  va sukhasarasarena va attasarasarena
va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va.
Evam  tucchasankharasamanupassanavasena  sunnato  lokam  avekkhati .
Imehi dvihi karanehi sunnato lokam avekkhati.
   {505.13} Apica chahakarehi sunnato lokam avekkhati rupam 4-
anissariyato  akamakariyato  aphasuniyato  avasavattanato  pavuttito
vivittato  avekkhati  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam anissariyato
akamakariyato  aphasuniyato  avasavattanato  pavuttito  vivittato
avekkhati 4- . evam chahakarehi sunnato lokam avekkhati . Apica
dasahakarehi  sunnato  lokam  avekkhati  rupam  rittato  tucchato
@Footnote: 1 Ma. phenapindo. 2 Ma. udakapubbulam. 3 Ma. yatha ca marici assara
@nissara sarapagata. 4 Ma. ime patha natthi. imasmim thane annatha dissanti.
Sunnato  anattato  asarakato  vadhakato vibhavato aghamulato sasavato
sankhatato  avekkhati  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  [1]-
rittato  tucchato  sunnato  anattato  asarakato  vadhakato vibhavato
aghamulato sasavato sankhatato avekkhati.
   {505.14} Evam dasahakarehi sunnato lokam avekkhati. Apica
dvadasahakarehi  sunnato  lokam avekkhati rupam na satto na jivo
na poso na naro na manavo na itthi na puriso na atta na attaniyam
na aham na mama na koci atthi 2- vedana sanna sankhara vinnanam
na satto na jivo na poso na naro na manavo na itthi na puriso
na atta na attaniyam na aham na mama na koci atthi 2- . Evam
dvadasahakarehi sunnato lokam avekkhati.
   {505.15}  Vuttanhetam  bhagavata  yam  bhikkhave  na  tumhakam
tam  pajahatha  tam  vo  pahinam  digharattam hitaya sukhaya bhavissati kinca
bhikkhave  na  tumhakam  rupam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo
pahinam  digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissati  vedana  bhikkhave  na
tumhakam  tam  pajahatha  sa  vo  pahina  digharattam  hitaya  sukhaya
bhavissati  sanna  bhikkhave  na  tumhakam tam pajahatha sa vo pahina
digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissati  sankhara  bhikkhave  na tumhakam
te  pajahatha  te  vo  pahina  digharattam  hitaya sukhaya bhavissanti
vinnanam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya
@Footnote: 1 Ma. cutim upapattim patisandhim bhavam samsaravattam. 2 Ma. na kassaci.
Sukhaya  bhavissati . tam kim mannatha 1- bhikkhave yam imasmim jetavane
tinakatthasakhapalasam  tam  jano  hareyya va daheyya va yathapaccayam
va  kareyya  apinu  tumhakam  evamassa  amhe  jano  harati
va dahati va yathapaccayam va karotiti. No hetam bhante.
   {505.16} Tam kissa hetu . na no evam bhante atta va
attaniyam vati . evameva kho bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha tam
vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati kinca bhikkhave na tumhakam
rupam  bhikkhave  na  tumhakam  tam  pajahatha  tam  vo  pahinam digharattam
hitaya  sukhaya  bhavissati  vedana  sanna  sankhara  vinnanam
bhikkhave  na  tumhakam  tam  pajahatha  tam  vo pahinam digharattam hitaya
sukhaya bhavissatiti. Evampi sunnato lokam avekkhati.
   {505.17} Ayasma anando bhagavantam etadavoca [2]- sunno
lokoti bhante vuccati kittavata nu kho bhante sunno lokoti vuccati.
Yasma [3]- kho ananda sunnam attena va attaniyena va tasma
sunno  lokoti  vuccati  kincananda  sunnam attena va attaniyena
va.
   {505.18}  Cakkhu  [4]-  sunnam  rupa  sunna cakkhuvinnanam
sunnam  cakkhusamphasso  sunno  yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati
vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi sunnam attena va
attaniyena  va  sotam  sunnam  sadda  sunna  ghanam sunnam gandha
sunna    jivha    sunna   rasa   sunna   kayo
@Footnote: 1 Ma. seyyathapi. 2 Ma. sunno loko .... 3 Ma. ca. 4 Ma. kho.
Sunno   photthabba  sunna  mano  sunno  dhamma  sunna
manovinnanam    sunnam    manosamphasso    sunno   yampidam
manosamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
adukkhamasukham  va  tampi  sunnam  attena  va  attaniyena  va
yasma  ca  kho  ananda  sunnam  attena  va  attaniyena  va
tasma sunno lokoti vuccatiti.
   {505.19} Evampi sunnato lokam avekkhati.
     Suddham dhammasamuppadam       suddham sankharasantatim
     passantassa yathabhutam       na tam 1- bhayam hoti gamani
     tinakatthasamam lokam         yada pannaya passati
     na annam patthaye 2- kinci   annatra appatisandhiyati.
Evampi sunnato lokam avekkhati.
   {505.20}   Vuttanhetam bhagavata evameva bhikkhave bhikkhu rupam
samannesati  yavata rupassa gati vedanam samannesati yavata vedanaya
gati  sannam  samannesati  yavata  sannaya gati sankhare samannesati
yavata  sankharanam  gati  vinnanam  samannesati  yavata vinnanassa
gati tassa bhikkhuno 3- rupam samannesato yavata rupassa gati vedanam
samannesato  yavata  vedanaya  gati  sannam  samannesato  yavata
sannaya  gati  sankhare  samannesato  yavata  sankharanam  gati
vinnanam  samannesato  yavata  vinnanassa  gati  yampi  yassa 4-
hoti   ahanti   va   mamanti   va   asmiti   va
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. patthayate. 3 Ma. ayam patho natthi.
@4 Ma. yampissa tam.
Tampi tassa na hotiti. Evampi sunnato lokam avekkhati.
   {505.21}  Sunnato lokam avekkhassuti sunnato lokam avekkhassu
paccavekkhassu  tulehi  tirehi vibhavehi vibhutam karohiti sunnato lokam
avekkhassu.
   [506] Mogharaja sada satoti mogharajati bhagava tam brahmanam
namena  alapati . sadati sabbakalam .pe. pacchime vayokhandhe .
Satoti  catuhi  karanehi  sato  kaye  kayanupassanasatipatthanam
bhavento sato .pe. So vuccati satoti mogharaja sada sato.
   [507]  Attanuditthim uhaccati attanuditthi vuccati visativatthuka
sakkayaditthi  .  idha  assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi
ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi
sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinito  rupam  attato
samanupassati  rupavantam  va  attanam  attani  va  rupam rupasmim va
attanam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  attato  samanupassati
vinnanavantam  va  attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim
va  attanam  ya  evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro
ditthivisukayikam   ditthivipphanditam   ditthisamyojanam  gaho  patiggaho
abhiniveso  paramaso  kummaggo  micchapatho  micchattam  titthayatanam
vipariyesaggaho      viparitaggaho      vippallasaggaho
Micchagaho  ayathavakasmim  yathavakanti  gaho  yavata  dvasatthi
ditthigatani  ayam  attanuditthi  . attanuditthim uhaccati attanuditthim
uhacca  samuhacca  uddharitva samuddharitva uppatayitva samuppatayitva
pajahitva  vinodetva  byantikatva  anabhavangametvati  attanuditthim
uhacca.
   [508] Evam maccuttaro siyati evam maccumpi 1- tareyyasi
jarampi  2-  tareyyasi  maranampi  tareyyasi  uttareyyasi [3]-
samatikkameyyasi vitivatteyyasiti evam maccuttaro siya.
   [509]  Evam  lokam  avekkhantanti  evam  lokam avekkhantam
paccavekkhantam  tulayantam  tirayantam  vibhavayantam  vibhutam  karontanti
evam lokam avekkhantam.
   [510] Maccuraja na passatiti [4]- maropi maccuraja maranampi
maccuraja . na passatiti maccuraja na passati na dakkhati nadhigacchati
na  vindati  na  patilabhati  .  vuttanhetam  bhagavata  seyyathapi
bhikkhave  arannako  5-  migo aranne pavane caramano vissattho
gacchati  vissattho  titthati  vissattho  nisidati  vissattho  seyyam
kappeti  tam  kissa  hetu  anapathagato bhikkhave luddassa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam upasampajja viharati
ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakasi  maram  apadam  vadhitva
@Footnote: 1 Ma. maccupi. 2 Ma. jarapi. 3 Ma. patareyyasi. 4 Ma. maccupi maccuraja.
@5 Ma. aranniko.
Maracakkhuadassanam  1-  gato  papimato  puna  caparam  bhikkhave bhikkhu
vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham
jhanam  upasampajja  viharati ayam bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam
vadhitva  maracakkhuadassanam  gato  papimato  puna  caparam  bhikkhave
sabbaso   rupasannanam   samatikkama   patighasannanam   atthangama
nanattasannanam  amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam
upasampajja  viharati  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakasi maram
apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato papimato
   {510.1}  puna caparam bhikkhave bhikkhu sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja
viharati   sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
akincannayatanam   upasampajja  viharati  sabbaso  akincannayatanam
samatikkamma  nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  sabbaso
nevasannanasannayatanam  samatikkamma  sannavedayitanirodham  upasampajja
viharati  pannaya  cassa disva asava parikkhina honti ayam vuccati
bhikkhave  bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato
papimato  tinno  loke  visattikam  so vissattho gacchati vissattho
titthati  vissattho  nisidati  vissattho seyyam kappeti tam kissa hetu
anapathagato bhikkhave papimatoti maccuraja na passati.
   {510.2} Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. maracakkhum adassanam. evamuparipi.
     Sunnato lokam avekkhassu    mogharaja sada sato
     attanuditthim uhacca       evam maccuttaro siya
     evam lokam avekkhantam       maccuraja na passatiti.
Saha  gathapariyosana  .pe.  sattha  me  bhante  bhagava
savakohamasmiti.
       Mogharajamanavakapanhaniddeso pannarasamo.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 235-257. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=4868&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=4868&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=490&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=490              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1754              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1754              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]