ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Paññāvagge mātikakathā
   [737]  Nicchāto  muccatīti  1-  vimokkho  vijjāvimutti
adhisīlaṃ  adhicittaṃ  adhipaññā  passaddhi  ñāṇaṃ  dassanaṃ  suddhi  2-
nekkhammaṃ  nissaraṇaṃ  paviveko  vossaggo  cariyā  jhānavimokkho
bhāvanādhiṭṭhānajīvitaṃ 3-.
   {737.1}  Nicchātoti  nekkhammena  kāmacchandato  nicchāto
abyāpādena  byāpādato  nicchāto  .pe. paṭhamajjhānena nīvaraṇehi
nicchāto .pe. Arahattamaggena sabbakilesehi nicchāto muccati 4-.
   {737.2} Vimokkhoti nekkhammena kāmacchandato muccatīti vimokkho
abyāpādena  byāpādato  muccatīti  vimokkho  .pe. paṭhamajjhānena
nīvaraṇehi   muccatīti   vimokkho   .pe.   arahattamaggena
@Footnote: 1 Sī. Ma. - mokkho vimokkho. evamuparipi. niccato vimuttīti.
@2 Ma. Yu. visuddhi. 3 Ma. Yu. bhāvanā adhiṭṭhānaṃ jīvitaṃ. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Sabbakilesehi muccatīti vimokkho.
   {737.3} Vijjāvimuttīti nekkhammaṃ vijjatīti vijjā kāmacchandato
muccatīti  vimutti  vijjanto muccati muccanto vijjatīti vijjāvimutti
abyāpādaṃ   1-   vijjatīti   vijjā   byāpādato  muccatīti
vimutti  vijjanto  muccati  muccanto  vijjatīti  vijjāvimutti  .pe.
Arahattamaggo  vijjatīti  vijjā  sabbakilesehi  muccatīti  vimutti
vijjanto muccati muccanto vijjatīti vijjāvimutti.
   [738]  Adhisīlaṃ  adhicittaṃ  adhipaññāti  nekkhammena kāmacchandaṃ
saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhi  avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi  dassanaṭṭhena
diṭṭhivisuddhi  yo  tattha  saṃvaraṭṭho  ayaṃ  adhisīlasikkhā  yo  tattha
avikkhepaṭṭho  ayaṃ  adhicittasikkhā  yo  tattha  dassanaṭṭho  ayaṃ
adhipaññāsikkhā   abyāpādena  byāpādaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi
.pe.   arahattamaggena   sabbakilese   saṃvaraṭṭhena   sīlavisuddhi
avikkhepaṭṭhena   cittavisuddhi   dassanaṭṭhena   diṭṭhivisuddhi   yo
tattha  saṃvaraṭṭho  ayaṃ  adhisīlasikkhā  yo  tattha  avikkhepaṭṭho
ayaṃ adhicittasikkhā yo tattha dassanaṭṭho ayaṃ adhipaññāsikkhā.
   [739]  Passaddhīti  nekkhammena  kāmacchandaṃ  paṭippassambheti
abyāpādena  byāpādaṃ  paṭippassambheti  .pe.  arahattamaggena
sabbakilese paṭippassambheti.
   {739.1} Ñāṇanti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ ñātaṭṭhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. abyāpādo.
Ñāṇaṃ  byāpādassa  pahīnattā  abyāpādo  ñātaṭṭhena ñāṇaṃ .pe.
Sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo ñātaṭṭhena ñāṇaṃ.
   {739.2}  Dassananti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ diṭṭhattā
dassanaṃ  byāpādassa  pahīnattā  abyāpādo diṭṭhattā dassanaṃ .pe.
Sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo diṭṭhattā dassanaṃ.
   {739.3}  Visuddhīti  kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammena visujjhati
byāpādaṃ  pajahanto  abyāpādena  visujjhati  .pe.  sabbakilese
pajahanto arahattamaggena visujjhati.
   [740]  Nekkhammanti  kāmānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  nekkhammaṃ
rūpānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  āruppaṃ yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ
paṭiccasamuppannaṃ  nirodho  tassa  nekkhammaṃ  byāpādassa  abyāpādo
nekkhammaṃ thīnamiddhassa ālokasaññā nekkhammaṃ .pe..
   {740.1}  Nissaraṇanti  kāmānametaṃ  nissaraṇaṃ yadidaṃ nekkhammaṃ
rūpānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  āruppaṃ yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ
paṭiccasamuppannaṃ   nirodho   tassa   nissaraṇaṃ   kāmacchandassa
nekkhammaṃ  nissaraṇaṃ  byāpādassa  abyāpādo  nissaraṇaṃ  .pe.
Sabbakilesānaṃ arahattamaggo nissaraṇaṃ.
   {740.2} Pavivekoti kāmacchandassa nekkhammaṃ paviveko byāpādassa
abyāpādo   paviveko   .pe.   sabbakilesānaṃ  arahattamaggo
Paviveko.
   {740.3} Vossaggoti nekkhammena kāmacchandaṃ vossajjati abyāpādena
byāpādaṃ vossajjati .pe. Arahattamaggena sabbakilese vossajjati.
   {740.4} Cariyāti kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammena carati byāpādaṃ
pajahanto abyāpādena carati .pe. Sabbakilese pajahanto arahattamaggena
carati.
   {740.5}  Jhānavimokkhoti  nekkhammaṃ jāyatīti jhānaṃ kāmacchandaṃ
jhāpetīti  jhānaṃ  jāyanto  muccatīti  jhānavimokkho  jhāpento
muccatīti  jhānavimokkho  jāyantīti  dhammā  jhāpentīti  kilese
jāte  ca  jhāpe  ca jānātīti jhānavimokkho abyāpādo jāyatīti
jhānaṃ   byāpādaṃ   jhāpetīti   jhānaṃ  ālokasaññā  jāyatīti
jhānaṃ  .pe.  thīnamiddhaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ  .pe.  arahattamaggo
jāyatīti   jhānaṃ   sabbakilese   jhāpetīti   jhānaṃ  jāyanto
muccatīti   jhānavimokkho   jhāpento   muccatīti   jhānavimokkho
jāyantīti  dhammā  jhāpentīti  kilese  jāte  ca  jhāpe  ca
jānātīti jhānavimokkho.
   [741]  Bhāvanādhiṭṭhānajīvitanti  kāmacchandaṃ  pajahanto nekkhammaṃ
bhāvetīti   bhāvanāsampanno   nekkhammavasena  cittaṃ  adhiṭṭhātīti
adhiṭṭhānasampanno  svāyaṃ  evaṃ  bhāvanāsampanno  adhiṭṭhānasampanno
Samaṃ jīvati no visamaṃ sammā jīvati no micchā visuddhaṃ jīvati no kiliṭṭhanti
ājīvasampanno  svāyaṃ  evaṃ  bhāvanāsampanno  adhiṭṭhānasampanno
ājīvasampanno  yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamati  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi
brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ visārado upasaṅkamati
amaṅkubhūto taṃ kissahetu tathā hi so bhāvanāsampanno adhiṭṭhānasampanno
ājīvasampanno byāpādaṃ pajahanto abyāpādaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno
thīnamiddhaṃ  pajahanto  ālokasaññaṃ  bhāvetīti  bhāvanāsampanno uddhaccaṃ
pajahanto  avikkhepaṃ  bhāvetīti  bhāvanāsampanno  vicikicchaṃ  pajahanto
dhammavavatthānaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno
   {741.1} avijjaṃ pajahanto ñāṇaṃ 1- bhāvetīti bhāvanāsampanno
aratiṃ pajahanto pāmujjaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno nīvaraṇaṃ 2- pajahanto
paṭhamajjhānaṃ  bhāvetīti  bhāvanāsampanno  .pe. sabbakilese pajahanto
arahattamaggaṃ  bhāvetīti  bhāvanāsampanno  arahattamaggavasena  cittaṃ
adhiṭṭhātīti   adhiṭṭhānasampanno   svāyaṃ  evaṃ  bhāvanāsampanno
adhiṭṭhānasampanno samaṃ jīvati no visamaṃ sammā jīvati no micchā visuddhaṃ
jīvati  no  kiliṭṭhanti  ājīvasampanno  svāyaṃ evaṃ bhāvanāsampanno
adhiṭṭhānasampanno   ājīvasampanno  yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamati
yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi
samaṇaparisaṃ   visārado   upasaṅkamati  amaṅkubhūto  taṃ  kissahetu
@Footnote: 1 Ma. vijjaṃ. 2 Ma. nīvaraṇe.
Tathā hi so bhāvanāsampanno adhiṭṭhānasampanno ājīvasampannoti.
           Mātikakathā niṭṭhitā.
          Paṭisambhidāpakaraṇaṃ samattaṃ.
            Tatruddānaṃ bhavati
     ñāṇaṃ diṭṭhi ca assāsaṃ 1-    indriyaṃ vimokkhena pañcamaṃ
     gatikammaṃ vipallāso         maggo maṇḍena 2- te dasa
     yuganaddhaṃ saccabojjhaṅgā     mettā virāgena pañcamaṃ
     paṭisambhidā dhammacakkaṃ       lokuttaraṃ balaṃ suññato te dasa 3-
     paññā iddhi abhisamayo      vivekaṃ cariyena 4- pañcamaṃ
     pāṭihiriyañca samasīsañca 5-   satipaṭṭhānaṃ vipassanā 6-
     tatiye paññavaggamhi        mātikāya ca te dasāti.
             [7]-
     Tivaggo yassa vikkhepo 8-     paṭisambhidāpakaraṇe
     anantanayamaggesu          gambhīro sāgarūpamo
     nabhaṃ ca tārakākiṇṇaṃ        thūlo jātassaro yathā
     kathikānaṃ vilāsāya          yoginaṃ ñāṇajotananti.
          Iti paṭisambhidā niṭṭhitā.
              -------------
@Footnote: 1 Yu. ānāpānaṃ. 2 Yu. maṇḍoti. 3 Ma. ñāṇaṃ ... te dasāti ime pāṭhā
@natthi. Yu. te dasāti idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi. 4 Ma. Yu. viveko cariyapañcamo.
@5 Ma. pāṭihāri samasīsi. Yu. paṭihāriyañca .... 6 Yu. sati vipassanamātikāti.
@7 Ma. mahāvaggo yuganaddho paññāvaggo ca nāmako. 8 Ma. tayova vaggo imamhi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 637-642. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12812              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12812              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=737&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=737              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8378              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8378              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]