ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [970]   Katame   dhamma  dassanenapahatabba  cattaro
ditthigatasampayutta  cittuppada  vicikicchasahagato  cittuppado  ime
dhamma  dassanenapahatabba  .  cattaro  ditthigatavippayuttalobhasahagata
cittuppada   dve   domanassasahagata   cittuppada   ime
Dhamma  siya  dassanenapahatabba  siya  nadassanenapahatabba .
Katame  dhamma  nadassanenapahatabba  uddhaccasahagato  cittuppado
catusu  bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam
rupanca nibbananca ime dhamma nadassanenapahatabba.
   [971]  Katame  dhamma  bhavanayapahatabba  uddhaccasahagato
cittuppado  ime  dhamma  bhavanayapahatabba  .  cattaro
ditthigatavippayuttalobhasahagata   cittuppada   dve  domanassasahagata
cittuppada   ime  dhamma  siya  bhavanayapahatabba  siya
nabhavanayapahatabba  .  katame dhamma nabhavanayapahatabba cattaro
ditthigatasampayutta   cittuppada   vicikicchasahagato   cittuppado
catusu  bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam
rupanca nibbananca ime dhamma nabhavanayapahatabba.
   [972]  Katame  dhamma  dassanenapahatabbahetuka  cattaro
ditthigatasampayutta   cittuppada   vicikicchasahagato   cittuppado
etthuppannam  moham thapetva ime dhamma dassanenapahatabbahetuka .
Cattaro      ditthigatavippayuttalobhasahagata      cittuppada
dve  domanassasahagata  cittuppada  ime  dhamma siya dassanena-
pahatabbahetuka  siya  nadassanenapahatabbahetuka  . katame dhamma
nadassanenapahatabbahetuka  vicikicchasahagato  moho  uddhaccasahagato
cittuppado   catusu   bhumisu   kusalam  catusu  bhumisu  vipako
Tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  rupanca  nibbananca  ime  dhamma
nadassanenapahatabbahetuka.
   [973]  Katame  dhamma bhavanayapahatabbahetuka uddhaccasahagato
cittuppado  etthuppannam  moham  thapetva  ime dhamma bhavanaya-
pahatabbahetuka  . cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada
dve   domanassasahagata   cittuppada   ime  dhamma  siya
bhavanayapahatabbahetuka  siya  nabhavanayapahatabbahetuka  .  katame
dhamma   nabhavanayapahatabbahetuka   cattaro   ditthigatasampayutta
cittuppada   vicikicchasahagato   cittuppado   uddhaccasahagato
moho  catusu  bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu
kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma nabhavanayapahatabbahetuka.
   [974] Katame dhamma savitakka kamavacarakusalam akusalam kamavacara-
kusalassa  vipakato  ekadasa  cittuppada  akusalassa  vipakato
dve  kiriyato  ekadasa  rupavacaram  pathamam  jhanam  kusalato  ca
vipakato  ca  kiriyato  ca  lokuttaram  pathamam  jhanam  kusalato  ca
vipakato ca etthuppannam vitakkam thapetva ime dhamma savitakka .
Katame  dhamma avitakka dve pancavinnanani rupavacaratikacatukkajjhana
kusalato   ca   vipakato   ca   kiriyato   ca   cattaro
aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhana
Kusalato   ca   vipakato   ca   vitakko   ca   rupanca
nibbananca ime dhamma avitakka.
   [975]  Katame  dhamma  savicara  kamavacarakusalam  akusalam
kamavacarakusalassa  vipakato ekadasa cittuppada akusalassa vipakato
dve  kiriyato  ekadasa  rupavacaraekadukajjhana  kusalato  ca
vipakato  ca  kiriyato  ca  lokuttaraekadukajjhana  kusalato  ca
vipakato ca etthuppannam vicaram thapetva ime dhamma savicara .
Katame  dhamma  avicara  dve pancavinnanani rupavacaratikatikajjhana
kusalato  ca  vipakato  ca  kiriyato  ca  cattaro  aruppa
kusalato  ca  vipakato  ca  kiriyato  ca  lokuttaratikatikajjhana
kusalato  ca  vipakato  ca  vicaro  ca  rupanca nibbananca ime
dhamma avicara.
   [976]  Katame  dhamma  sappitika kamavacarakusalato cattaro
somanassasahagata  cittuppada  akusalato  cattaro  kamavacarakusalassa
vipakato   panca   kiriyato   panca   rupavacaradukatikajjhana
kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhana kusalato ca
vipakato  ca  etthuppannam pitim thapetva ime dhamma sappitika .
Katame  dhamma  appitika kamavacarakusalato cattaro upekkhasahagata
cittuppada  akusalato  attha  kamavacarakusalassa  vipakato ekadasa
akusalassa  vipakato  satta  kiriyato  cha  rupavacaradukadukajjhana
Kusalato  ca  vipakato  ca kiriyato ca cattaro aruppa kusalato
ca  vipakato  ca  kiriyato  ca  lokuttaradukadukajjhana  kusalato ca
vipakato ca piti ca rupanca nibbananca ime dhamma appitika.
   [977]  Katame  dhamma pitisahagata kamavacarakusalato cattaro
somanassasahagata  cittuppada  akusalato  cattaro  kamavacarakusalassa
vipakato   panca   kiriyato   panca   rupavacaradukatikajjhana
kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhana kusalato ca
vipakato  ca etthuppannam pitim thapetva ime dhamma pitisahagata .
Katame dhamma napitisahagata kamavacarakusalato cattaro upekkhasahagata
cittuppada   akusalato   attha   kamavacarakusalassa   vipakato
ekadasa  akusalassa vipakato satta kiriyato cha rupavacaradukadukajjhana
kusalato   ca   vipakato   ca   kiriyato   ca   cattaro
aruppa  kusalato ca vipakato ca kiriyato ca lokuttaradukadukajjhana
kusalato  ca  vipakato  ca  piti  ca  rupanca  nibbananca
ime dhamma napitisahagata.
   [978]  Katame  dhamma sukhasahagata kamavacarakusalato cattaro
somanassasahagata  cittuppada  akusalato  cattaro  kamavacarakusalassa
vipakato   cha   kiriyato   panca   rupavacaratikacatukkajjhana
kusalato  ca  vipakato  ca  kiriyato  ca  lokuttaratikacatukkajjhana
kusalato  ca  vipakato  ca  etthuppannam  sukham  thapetva  ime
Dhamma  sukhasahagata  .  katame dhamma nasukhasahagata kamavacarakusalato
cattaro   upekkhasahagata   cittuppada   akusalato   attha
kamavacarakusalassa  vipakato  dasa  akusalassa  vipakato  satta
kiriyato  cha  rupavacaram  catuttham  jhanam  kusalato  ca  vipakato ca
kiriyato ca cattaro aruppa kusalato ca vipakato ca kiriyato ca
lokuttaram  catuttham  jhanam  kusalato  ca  vipakato ca sukhanca rupanca
nibbananca ime dhamma nasukhasahagata.
   [979] Katame dhamma upekkhasahagata kamavacarakusalato cattaro
upekkhasahagata   cittuppada  akusalato  cha  kamavacarakusalassa
vipakato  dasa  akusalassa  vipakato  cha  kiriyato  cha  rupavacaram
catuttham  jhanam  kusalato  ca  vipakato  ca  kiriyato  ca cattaro
aruppa  kusalato  ca  vipakato  ca kiriyato ca lokuttaram catuttham
jhanam  kusalato  ca  vipakato  ca  etthuppannam  upekkham thapetva
ime  dhamma  upekkhasahagata  .  katame dhamma naupekkhasahagata
kamavacarakusalato  cattaro  somanassasahagata  cittuppada  akusalato
cha  kamavacarakusalassa  vipakato  cha  akusalassa  vipakato  eko
kiriyato  panca  rupavacaratikacatukkajjhana  kusalato  ca  vipakato ca
kiriyato  ca  lokuttaratikacatukkajjhana  kusalato  ca  vipakato  ca
upekkha ca rupanca nibbananca ime dhamma naupekkhasahagata.
   [980]  Katame  dhamma  kamavacara  kamavacarakusalam  akusalam
Sabbo  kamavacarassa  vipako  kamavacarakiriyabyakatam  sabbanca
rupam  ime  dhamma  kamavacara  .  katame  dhamma nakamavacara
rupavacara arupavacara apariyapanna ime dhamma nakamavacara.
   [981]  Katame  dhamma  rupavacara rupavacaracatukkapancakajjhana
kusalato  ca  vipakato  ca kiriyato ca ime dhamma rupavacara .
Katame  dhamma  narupavacara  kamavacara  arupavacara apariyapanna
ime dhamma narupavacara.
   [982] Katame dhamma arupavacara cattaro aruppa kusalato
ca  vipakato  ca  kiriyato ca ime dhamma arupavacara . katame
dhamma  naarupavacara  kamavacara  rupavacara  apariyapanna  ime
dhamma naarupavacara.
   [983]  Katame  dhamma  pariyapanna tisu bhumisu kusalam akusalam
tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam sabbanca rupam ime
dhamma  pariyapanna  .  katame  dhamma  apariyapanna  cattaro
magga  apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca ime
dhamma apariyapanna.
   [984] Katame dhamma niyyanika cattaro magga apariyapanna
ime  dhamma  niyyanika  . katame dhamma aniyyanika tisu bhumisu
kusalam  akusalam  catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam
rupanca nibbananca ime dhamma aniyyanika.
   [985]  Katame  dhamma  niyata  cattaro  ditthigatasampayutta
cittuppada  dve  domanassasahagata  cittuppada  ime  dhamma
siya  niyata  siya  aniyata  cattaro magga apariyapanna ime
dhamma niyata. Katame dhamma aniyata cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata
cittuppada vicikicchasahagato cittuppado
uddhaccasahagato  cittuppado  tisu  bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu
vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  rupanca  nibbananca  ime
dhamma aniyata.
   [986]  Katame  dhamma  sauttara  tisu  bhumisu kusalam akusalam
tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca  rupam
ime  dhamma  sauttara  .  katame  dhamma  anuttara  cattaro
magga  apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca
ime dhamma anuttara.
   [987]  Katame  dhamma  sarana  dvadasa  akusalacittuppada
ime  dhamma  sarana  .  katame dhamma arana catusu bhumisu kusalam
catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam rupanca nibbananca
ime dhamma aranati.
         Dhammasanganippakaranam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 374-381. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7494&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7494&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=970&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=77              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=970              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]