ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1104]  Devati  tayo  deva  sammatideva  upapattideva
visuddhideva  .  sammatideva  nama  rajano deviyo kumara .
Upapattideva nama catummaharajike deve upadaya tadupari deva.
Visuddhideva nama arahanto vuccanti.
   [1105]  Danam  datva  silam samadayitva uposathakammam katva
kattha  upapajjanti  .  danam  datva  silam samadayitva uposathakammam
katva  appekacce khattiyamahasalanam sahabyatam upapajjanti appekacce
brahmanamahasalanam    sahabyatam    upapajjanti    appekacce
Gahapatimahasalanam    sahabyatam    upapajjanti    appekacce
catummaharajikanam   devanam  sahabyatam  upapajjanti  appekacce
tavatimsanam  devanam  sahabyatam  upapajjanti  appekacce  yamanam
devanam  sahabyatam  upapajjanti  appekacce  tusitanam  devanam
sahabyatam   upapajjanti   appekacce   nimmanaratinam   devanam
sahabyatam   upapajjanti   appekacce  paranimmitavasavattinam  devanam
sahabyatam upapajjanti.
   [1106]  Manussanam  kittakam  ayuppamanam  vassasatam appam va
bhiyyo  va  .  catummaharajikanam  devanam  kittakam  ayuppamanam
yani   manusakani  pannasavassani  catummaharajikanam  devanam
eso  eko  rattindivo  taya  rattiya timsarattiyo maso tena
masena  dvadasamasiyo  samvaccharo  tena  samvaccharena dibbani panca
vassasatani  catummaharajikanam  devanam  ayuppamanam  manussanam
gananaya kittakam hoti navuti vassasatasahassani.
   {1106.1} Tavatimsanam devanam kittakam ayuppamanam yam manusakam
vassasatam  tavatimsanam devanam eso eko rattindivo taya rattiya
timsarattiyo maso tena masena dvadasamasiyo samvaccharo tena samvaccharena
dibbam  vassasahassam  tavatimsanam devanam ayuppamanam manussanam gananaya
kittakam hoti tisso ca vassakotiyo satthinca vassasatasahassani. Yamanam
devanam  kittakam  ayuppamanam  yani  manusakani  dve  vassasatani
yamanam  devanam eso eko rattindivo taya rattiya timsarattiyo
Maso  tena  masena  dvadasamasiyo  samvaccharo  tena samvaccharena
dibbani  dve  vassasahassani  yamanam  devanam  ayuppamanam
manussanam  gananaya  kittakam hoti cuddasa ca vassakotiyo cattalisanca
vassasatasahassani.
   {1106.2}  Tusitanam  devanam  kittakam  ayuppamanam  yani
manusakani  cattari  vassasatani  tusitanam  devanam  eso  eko
rattindivo taya rattiya timsarattiyo maso tena masena dvadasamasiyo
samvaccharo  tena  samvaccharena  dibbani  cattari  vassasahassani
tusitanam  devanam  ayuppamanam  manussanam  gananaya  kittakam  hoti
sattapannasa vassakotiyo satthinca vassasatasahassani.
   {1106.3}  Nimmanaratinam  devanam  kittakam  ayuppamanam yani
manusakani  attha  vassasatani  nimmanaratinam  devanam  eso eko
rattindivo taya rattiya timsarattiyo maso tena masena dvadasamasiyo
samvaccharo  tena  samvaccharena dibbani attha vassasahassani nimmanaratinam
devanam  ayuppamanam  manussanam  gananaya  kittakam  hoti  dve
vassakotisatani timsanca vassakotiyo cattalisanca vassasatasahassani.
   {1106.4} Paranimmitavasavattinam devanam kittakam ayuppamanam yani
manusakani solasa vassasatani paranimmitavasavattinam devanam eso eko
rattindivo taya rattiya timsarattiyo maso tena masena dvadasamasiyo
samvaccharo   tena  samvaccharena  dibbani  solasa  vassasahassani
paranimmitavasavattinam   devanam   ayuppamanam   manussanam  gananaya
Kittakam  hoti  nava  ca  vassakotisatani  ekavisanca  vassakotiyo
satthinca vassasatasahassaniti.
     Chappi te kamavacara    sabbakamasamiddhino
     sabbesam ekasankhato    ayu bhavati kittako
     dvadasakotisatam tesam    atthavisanca kotiyo
     pannasa satasahassani  vassaggena pakasitati.
   [1107]  Pathamam  jhanam  parittam  bhavetva  kattha upapajjanti
pathamam  jhanam  parittam  bhavetva  brahmaparisajjanam devanam sahabyatam
upapajjanti  tesam  kittakam  ayuppamanam  kappassa  tatiyo  catuttho
bhago  .  pathamam  jhanam  majjhimam bhavetva kattha upapajjanti pathamam
jhanam  majjhimam  bhavetva  brahmapurohitanam  devanam  sahabyatam
upapajjanti  tesam  kittakam  ayuppamanam  upaddhakappo  .  pathamam
jhanam  panitam  bhavetva  kattha  upapajjanti  pathamam  jhanam  panitam
bhavetva  mahabrahmanam  devanam  sahabyatam  upapajjanti  tesam
kittakam ayuppamanam eko kappo.
   {1107.1}  Dutiyam  jhanam  parittam bhavetva kattha upapajjanti
dutiyam  jhanam  parittam  bhavetva  parittabhanam  devanam  sahabyatam
upapajjanti  tesam  kittakam  ayuppamanam  dve  kappa  .  dutiyam
jhanam  majjhimam  bhavetva  kattha  upapajjanti  dutiyam  jhanam  majjhimam
bhavetva   appamanabhanam   devanam   sahabyatam   upapajjanti
tesam  kittakam  ayuppamanam  cattaro  kappa  .  dutiyam  jhanam
Panitam  bhavetva  kattha  upapajjanti  dutiyam  jhanam panitam bhavetva
abhassaranam  devanam  sahabyatam  upapajjanti tesam kittakam ayuppamanam
attha kappa.
   {1107.2} Tatiyam jhanam parittam bhavetva kattha upapajjanti tatiyam
jhanam  parittam  bhavetva  parittasubhanam  devanam sahabyatam upapajjanti
tesam  kittakam  ayuppamanam  solasa  kappa  . tatiyam jhanam majjhimam
bhavetva  kattha  upapajjanti  tatiyam  jhanam  majjhimam  bhavetva
appamanasubhanam   devanam  sahabyatam  upapajjanti  tesam  kittakam
ayuppamanam  dvattimsa  kappa  .  tatiyam  jhanam  panitam  bhavetva
kattha  upapajjanti  tatiyam  jhanam  panitam  bhavetva  subhakinhanam
devanam  sahabyatam  upapajjanti  tesam  kittakam  ayuppamanam  catusatthi
kappa.
   {1107.3}  Catuttham  jhanam  bhavetva  arammanananattata
manasikarananattata      chandananattata      panidhinanattata
adhimokkhananattata     abhiniharananattata     pannananattata
appekacce  asannasattanam  devanam  sahabyatam upapajjanti appekacce
vehapphalanam devanam sahabyatam upapajjanti appekacce avihanam devanam
sahabyatam upapajjanti appekacce atappanam devanam sahabyatam upapajjanti
appekacce  sudassanam  devanam  sahabyatam  upapajjanti  appekacce
sudassinam  devanam sahabyatam upapajjanti appekacce akanitthanam devanam
sahabyatam  upapajjanti  appekacce  akasanancayatanupaganam  devanam
sahabyatam  upapajjanti  appekacce  vinnanancayatanupaganam  devanam
Sahabyatam  upapajjanti  appekacce  akincannayatanupaganam  devanam
sahabyatam   upapajjanti   appekacce   nevasannanasannayatanupaganam
devanam sahabyatam upapajjanti.
   {1107.4}  Asannasattananca  vehapphalananca  devanam  kittakam
ayuppamanam  panca  kappasatani  .  avihanam  devanam  kittakam
ayuppamanam  kappasahassam  .  atappanam  devanam kittakam ayuppamanam
dve  kappasahassani  .  sudassanam  devanam  kittakam  ayuppamanam
cattari  kappasahassani  .  sudassinam  devanam  kittakam  ayuppamanam
attha  kappasahassani  .  akanitthanam  devanam  kittakam  ayuppamanam
solasa   kappasahassani   .   akasanancayatanupaganam  devanam
kittakam ayuppamanam visati kappasahassani.
   {1107.5}   Vinnanancayatanupaganam   devanam   kittakam
ayuppamanam  cattalisa  kappasahassani  .  akincannayatanupaganam
devanam  kittakam  ayuppamanam  satthi  kappasahassani  . nevasanna-
nasannayatanupaganam    devanam    kittakam    ayuppamanam
caturasiti kappasahassaniti.
     Ukkhitta punnatejena   kamarupagatim gata
     bhavaggam vapi sampatta    puna gacchanti duggatim
     tavadighayuka satta     cavanti ayusankhaya
     natthi koci bhavo nicco     iti vuttam mahesina
     tasma hi dhira nipaka      nipuna atthacintaka
     jaramaranamokkhaya       bhaventi maggamuttamam
     Bhavayitva sucim maggam      nibbanogadhagaminam
     sabbasave parinnaya    parinibbanti anasavati.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 567-573. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11479&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11479&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1104&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1104              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]