ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [84]  Pancakkhandha  rupakkhandho  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  .  pancannam  khandhanam  kati  kusala
Kati akusala kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [85]  Rupakkhandho  abyakato  cattaro khandha siya kusala
siya akusala siya abyakata . dve khandha na vattabba sukhaya
vedanaya  sampayuttatipi dukkhaya vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttatipi  tayo  khandha  siya  sukhaya  vedanaya
sampayutta  siya  dukkhaya  vedanaya sampayutta siya adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  .  rupakkhandho  nevavipakanavipakadhammadhammo
cattaro  khandha  siya  vipaka  siya  vipakadhammadhamma  siya
nevavipakanavipakadhammadhamma.
   {85.1} Rupakkhandho siya upadinnupadaniyo siya anupadinnupadaniyo
cattaro  khandha  siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya
siya  anupadinnanupadaniya  .  rupakkhandho  asankilitthasankilesiko
cattaro khandha siya sankilitthasankilesika siya asankilitthasankilesika
siya  asankilitthaasankilesika  .  rupakkhandho  avitakkaavicaro tayo
khandha  siya  savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta  siya
avitakkaavicara   sankharakkhandho  siya  savitakkasavicaro  siya
avitakkavicaramatto  siya  avitakkaavicaro  siya  na  vattabbo
savitakkasavicarotipi avitakkavicaramattotipi avitakkaavicarotipi.
   {85.2}  Rupakkhandho  na vattabbo pitisahagatotipi sukhasahagatotipi
upekkhasahagatotipi  vedanakkhandho  siya  pitisahagato  na sukhasahagato
na  upekkhasahagato  siya  na  vattabbo pitisahagatoti tayo khandha
Siya  pitisahagata  siya  sukhasahagata  siya  upekkhasahagata  siya
na  vattabba  pitisahagatatipi  sukhasahagatatipi  upekkhasahagatatipi .
Rupakkhandho  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  cattaro  khandha  siya
dassanena  pahatabba siya bhavanaya pahatabba siya nevadassanena-
nabhavanayapahatabba   .   rupakkhandho   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  cattaro  khandha  siya dassanena pahatabbahetuka
siya  bhavanaya  pahatabbahetuka  siya  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuka.
   {85.3}  Rupakkhandho nevaacayagaminaapacayagami cattaro khandha
siya  acayagamino  siya  apacayagamino  siya  nevaacayagamino-
naapacayagamino  . rupakkhandho nevasekkhonasekkho cattaro khandha
siya sekkha siya asekkha siya nevasekkhanasekkha. Rupakkhandho
paritto  cattaro  khandha  siya  paritta  siya  mahaggata siya
appamana  .  rupakkhandho  anarammano  cattaro  khandha  siya
parittarammana  siya  mahaggatarammana  siya  appamanarammana
siya   na   vattabba   parittarammanatipi   mahaggatarammanatipi
appamanarammanatipi.
   {85.4} Rupakkhandho majjhimo cattaro khandha siya hina siya
majjhima  siya panita . rupakkhandho aniyato cattaro khandha siya
micchattaniyata  siya  sammattaniyata  siya  aniyata  .  rupakkhandho
anarammano  cattaro  khandha siya maggarammana siya maggahetuka
siya   maggadhipatino   siya  na  vattabba  maggarammanatipi
Maggahetukatipi   maggadhipatinotipi  .  siya  uppanna  siya
anuppanna  siya  uppadino  siya  atita  siya anagata siya
paccuppanna  .  rupakkhandho  anarammano  cattaro  khandha  siya
atitarammana  siya  anagatarammana  siya  paccuppannarammana
siya   na   vattabba   atitarammanatipi   anagatarammanatipi
paccuppannarammanatipi  .  siya  ajjhatta  siya  bahiddha  siya
ajjhattabahiddha.
   {85.5}  Rupakkhandho  anarammano  cattaro  khandha  siya
ajjhattarammana  siya  bahiddharammana  siya  ajjhattabahiddharammana
siya   na   vattabba   ajjhattarammanatipi   bahiddharammanatipi
ajjhattabahiddharammanatipi  .  cattaro  khandha  anidassanaappatigha
rupakkhandho  siya  sanidassanasappatigho  siya  anidassanasappatigho  siya
anidassanaappatigho.
   [86]  Cattaro  khandha na hetu sankharakkhandho siya hetu
siya  na  hetu  .  rupakkhandho  ahetuko cattaro khandha siya
sahetuka  siya  ahetuka  .  rupakkhandho hetuvippayutto cattaro
khandha  siya  hetusampayutta  siya  hetuvippayutta  . rupakkhandho
na  vattabbo  hetu  ceva sahetuko catipi sahetuko ceva na ca
hetutipi  tayo  khandha  na  vattabba  hetu ceva sahetuka cati
siya  sahetuka  ceva  na  ca hetu siya na vattabba sahetuka
ceva  na  ca hetuti sankharakkhandho siya hetu ceva sahetuko ca
Siya  sahetuko  ceva na ca hetu siya na vattabbo hetu ceva
sahetuko  catipi  sahetuko ceva na ca hetutipi . rupakkhandho na
vattabbo  hetu ceva hetusampayutto catipi hetusampayutto ceva na
ca  hetutipi  tayo  khandha na vattabba hetu ceva hetusampayutta
cati  siya  hetusampayutta  ceva na ca hetu siya na vattabba
hetusampayutta  ceva na ca hetuti sankharakkhandho siya hetu ceva
hetusampayutto  ca siya hetusampayutto ceva na ca hetu siya na
vattabbo  hetu ceva hetusampayutto catipi hetusampayutto ceva na
ca  hetutipi  .  rupakkhandho na hetu ahetuko tayo khandha siya
na  hetu  sahetuka  siya na hetu ahetuka sankharakkhandho siya
na  hetu sahetuko siya na hetu ahetuko siya na vattabbo na
hetu sahetukotipi na hetu ahetukotipi.
   [87]  Sappaccaya  sankhata  .  cattaro khandha anidassana
rupakkhandho  siya  sanidassano  siya anidassano . cattaro khandha
appatigha  rupakkhandho  siya  sappatigho  siya  appatigho .
Rupakkhandho  rupam  cattaro  khandha  arupa  . rupakkhandho lokiyo
cattaro khandha siya lokiya siya lokuttara . kenaci vinneyya
kenaci na vinneyya.
   [88]  Cattaro  khandha  no  asava sankharakkhandho siya
asavo  siya  no  asavo  .  rupakkhandho  sasavo  cattaro
Khandha  siya sasava siya anasava . rupakkhandho asavavippayutto
cattaro  khandha  siya  asavasampayutta  siya asavavippayutta .
Rupakkhandho  na vattabbo asavo ceva sasavo cati sasavo ceva
no  ca  asavo tayo khandha na vattabba asava ceva sasava
cati  siya  sasava  ceva  no  ca asava siya na vattabba
sasava  ceva no ca asavati sankharakkhandho siya asavo ceva
sasavo ca siya sasavo ceva no ca asavo siya na vattabbo
asavo ceva sasavo catipi sasavo ceva no ca asavotipi.
   {88.1} Rupakkhandho na vattabbo asavo ceva asavasampayutto
catipi asavasampayutto ceva no ca asavotipi tayo khandha na vattabba
asava  ceva  asavasampayutta  cati  siya asavasampayutta ceva
no  ca  asava siya na vattabba asavasampayutta ceva no ca
asavati  sankharakkhandho  siya  asavo  ceva asavasampayutto ca
siya  asavasampayutto  ceva  no  ca asavo siya na vattabbo
asavo  ceva asavasampayutto catipi asavasampayutto ceva no ca
asavotipi  .  rupakkhandho  asavavippayuttasasavo  cattaro  khandha
siya  asavavippayuttasasava  siya  asavavippayuttaanasava  siya na
vattabba asavavippayuttasasavatipi asavavippayuttaanasavatipi.
   [89]  Cattaro  khandha no sannojana sankharakkhandho siya
sannojanam  siya  no sannojanam . rupakkhandho sannojaniyo cattaro
Khandha  siya  sannojaniya  siya  asannojaniya  .  rupakkhandho
sannojanavippayutto  cattaro  khandha  siya  sannojanasampayutta
siya  sannojanavippayutta  . rupakkhandho na vattabbo sannojananceva
sannojaniyo  cati  sannojaniyo  ceva  no  ca  sannojanam  tayo
khandha  na  vattabba  sannojana  ceva  sannojaniya  cati siya
sannojaniya ceva no ca sannojana siya na vattabba sannojaniya
ceva  no  ca  sannojanati  sankharakkhandho  siya  sannojananceva
sannojaniyo  ca siya sannojaniyo ceva no ca sannojanam siya na
vattabbo  sannojananceva  sannojaniyo  catipi  sannojaniyo  ceva
no ca sannojanantipi.
   {89.1}  Rupakkhandho  na  vattabbo sannojananceva sannojana-
sampayutto  catipi  sannojanasampayutto  ceva no ca sannojanantipi
tayo  khandha  na  vattabba  sannojana  ceva  sannojanasampayutta
cati  siya  sannojanasampayutta  ceva no ca sannojana siya na
vattabba   sannojanasampayutta   ceva  no  ca  sannojanati
sankharakkhandho    siya   sannojananceva   sannojanasampayutto
ca  siya  sannojanasampayutto  ceva  no  ca  sannojanam siya na
vattabbo    sannojananceva    sannojanasampayutto    catipi
sannojanasampayutto  ceva  no  ca  sannojanantipi  .  rupakkhandho
sannojanavippayuttasannojaniyo  cattaro  khandha  siya  sannojana-
vippayuttasannojaniya   siya  sannojanavippayuttaasannojaniya  siya
Na    vattabba   sannojanavippayuttasannojaniyatipi   sannojana-
vippayuttaasannojaniyatipi
   [90] Cattaro khandha no gantha sankharakkhandho siya gantho
siya  no  gantho  . rupakkhandho ganthaniyo cattaro khandha siya
ganthaniya  siya  aganthaniya  . rupakkhandho ganthavippayutto cattaro
khandha  siya  ganthasampayutta  siya  ganthavippayutta  . rupakkhandho
na  vattabbo  gantho ceva ganthaniyo cati ganthaniyo ceva no ca
gantho  tayo  khandha  na  vattabba  gantha ceva ganthaniya cati
siya  ganthaniya  ceva no ca gantha siya na vattabba ganthaniya
ceva  no  ca ganthati sankharakkhandho siya gantho ceva ganthaniyo
ca  siya ganthaniyo ceva no ca gantho siya na vattabbo gantho
ceva ganthaniyo catipi ganthaniyo ceva no ca ganthotipi.
   {90.1} Rupakkhandho na vattabbo gantho ceva ganthasampayutto catipi
ganthasampayutto ceva no ca ganthotipi tayo khandha na vattabba gantha ceva
ganthasampayutta cati siya ganthasampayutta ceva no ca gantha siya na
vattabba  ganthasampayutta ceva no ca ganthati sankharakkhandho siya
gantho  ceva  ganthasampayutto ca siya ganthasampayutto ceva no ca
gantho  siya  na  vattabbo  gantho  ceva  ganthasampayutto catipi
ganthasampayutto  ceva no ca ganthotipi . rupakkhandho ganthavippayutta-
ganthaniyo   cattaro   khandha   siya   ganthavippayuttaganthaniya
Siya    ganthavippayuttaaganthaniya    siya   na   vattabba
ganthavippayuttaganthaniyatipi ganthavippayuttaaganthaniyatipi.
   [91] Cattaro khandha no ogha .pe. no yoga .pe.
No  nivarana  sankharakkhandho  siya  nivaranam  siya no nivaranam .
Rupakkhandho  nivaraniyo  cattaro  khandha  siya  nivaraniya  siya
anivaraniya  .  rupakkhandho  nivaranavippayutto  cattaro  khandha
siya nivaranasampayutta siya nivaranavippayutta.
   {91.1}  Rupakkhandho na vattabbo nivarananceva nivaraniyo cati
nivaraniyo ceva no ca nivaranam tayo khandha na vattabba nivarananceva
nivaraniya cati siya nivaraniya ceva no ca nivarana siya na vattabba
nivaraniya  ceva  no ca nivaranati sankharakkhandho siya nivarananceva
nivaraniyo ca siya nivaraniyo ceva no ca nivaranam siya na vattabbo
nivarananceva nivaraniyo catipi nivaraniyo ceva no ca nivaranantipi.
   {91.2}  Rupakkhandho na vattabbo nivarananceva nivaranasampayutto
catipi nivaranasampayutto ceva no ca nivaranantipi tayo khandha na vattabba
nivarana ceva nivaranasampayutta cati siya nivaranasampayutta ceva no
ca nivarana siya na vattabba nivaranasampayutta ceva no ca nivaranati
sankharakkhandho  siya  nivarananceva  nivaranasampayutto  ca  siya
nivaranasampayutto ceva no ca nivaranam siya na vattabbo nivarananceva
nivaranasampayutto  catipi nivaranasampayutto ceva no ca nivaranantipi .
Rupakkhandho   nivaranavippayuttanivaraniyo   cattaro   khandha  siya
nivaranavippayuttanivaraniya   siya   nivaranavippayuttaanivaraniya   siya
na    vattabba   nivaranavippayuttanivaraniyatipi   nivaranavippayutta-
anivaraniyatipi.
   [92]  Cattaro  khandha no paramasa sankharakkhandho siya
paramaso  siya  no  paramaso  .  rupakkhandho  paramattho
cattaro  khandha  siya paramattha siya aparamattha . rupakkhandho
paramasavippayutto  tayo  khandha  siya  paramasasampayutta  siya
paramasavippayutta  sankharakkhandho  siya  paramasasampayutto  siya
paramasavippayutto   siya  na  vattabbo  paramasasampayuttotipi
paramasavippayuttotipi  .  rupakkhandho  na vattabbo paramaso ceva
paramattho  cati  paramattho ceva no ca paramaso tayo khandha
na  vattabba  paramasa  ceva  paramattha cati siya paramattha
ceva  no  ca paramasa siya na vattabba paramattha ceva no
ca  paramasati  sankharakkhandho  siya  paramaso ceva paramattho
ca  siya  paramattho  ceva no ca paramaso siya na vattabbo
paramaso  ceva  paramattho  catipi  paramattho  ceva  no  ca
paramasotipi  .  rupakkhandho  paramasavippayuttaparamattho  cattaro
khandha  siya  paramasavippayuttaparamattha  siya  paramasavippayutta-
aparamattha  siya  na  vattabba  paramasavippayuttaparamatthatipi
paramasavippayuttaaparamatthatipi.
   [93]  Rupakkhandho anarammano cattaro khandha sarammana .
Cattaro  khandha  no citta vinnanakkhandho cittam . tayo khandha
cetasika  dve  khandha  acetasika . tayo khandha cittasampayutta
rupakkhandho  cittavippayutto  vinnanakkhandho  na  vattabbo  cittena
sampayuttotipi  cittena  vippayuttotipi  .  tayo khandha cittasamsattha
rupakkhandho  cittavisamsattho  vinnanakkhandho  na  vattabbo  cittena
samsatthotipi  cittena  visamsatthotipi  .  tayo  khandha cittasamutthana
vinnanakkhandho  no  cittasamutthano  rupakkhandho siya cittasamutthano
siya no cittasamutthano.
   {93.1}  Tayo  khandha  cittasahabhuno  vinnanakkhandho  no
cittasahabhu  rupakkhandho  siya cittasahabhu siya no cittasahabhu . tayo
khandha   cittanuparivattino  vinnanakkhandho  no  cittanuparivatti
rupakkhandho  siya  cittanuparivatti siya no cittanuparivatti . tayo
khandha  cittasamsatthasamutthana dve khandha no cittasamsatthasamutthana .
Tayo  khandha cittasamsatthasamutthanasahabhuno dve khandha no cittasamsattha-
samutthanasahabhuno  .  tayo  khandha  cittasamsatthasamutthananuparivattino
dve khandha no cittasamsatthasamutthananuparivattino . Tayo khandha bahira
vinnanakkhandho  ajjhattiko  rupakkhandho  siya  ajjhattiko  siya
bahiro . cattaro khandha nupada rupakkhandho siya upada siya
nupada siya upadinna siya anupadinna.
   [94]  Cattarokhandhanupadana  sankharakkhandho siya upadanam
siya  nupadanam  .  rupakkhandho upadaniyo cattaro khandha siya
upadaniya  siya  anupadaniya  .  rupakkhandho upadanavippayutto
cattaro khandha siya upadanasampayutta siya upadanavippayutta .
Rupakkhandho na vattabbo upadananceva upadaniyo cati upadaniyo
ceva  no ca upadanam tayo khandha na vattabba upadana ceva
upadaniya  cati siya upadaniya ceva no ca upadana siya
na  vattabba  upadaniya ceva no ca upadanati sankharakkhandho
siya  upadananceva  upadaniyo  ca siya upadaniyo ceva no
ca  upadanam  siya  na  vattabbo  upadananceva  upadaniyo
catipi upadaniyo ceva no ca upadanantipi.
   {94.1} Rupakkhandho na vattabbo upadananceva upadanasampayutto
catipi  upadanasampayutto ceva no  ca upadanantipi tayo khandha
na  vattabba  upadana  ceva  upadanasampayutta  cati  siya
upadanasampayutta  ceva  no  ca  upadana  siya na vattabba
upadanasampayutta  ceva  no  ca upadanati sankharakkhandho siya
upadananceva  upadanasampayutto  ca  siya  upadanasampayutto
ceva no ca upadanam siya na vattabbo upadananceva upadana-
sampayuttotipi  upadanasampayutto  ceva  no  ca upadanantipi .
Rupakkhandho  upadanavippayuttaupadaniyo  cattaro  khandha  siya
upadanavippayuttaupadaniya   siya   upadanavippayuttaanupadaniya
Siya    na    vattabba    upadanavippayuttaupadaniyatipi
upadanavippayuttaanupadaniyatipi.
   [95] Cattaro khandha no kilesa sankharakkhandho siya kileso
siya  no  kileso  .  rupakkhandho  sankilesiko cattaro khandha
siya  sankilesika  siya  asankilesika  . rupakkhandho asankilittho
cattaro  khandha  siya sankilittha siya asankilittha . rupakkhandho
kilesavippayutto  cattaro  khandha  siya  kilesasampayutta  siya
kilesavippayutta.
   {95.1}  Rupakkhandho  na vattabbo kileso ceva sankilesiko
cati  sankilesiko ceva no ca kileso tayo khandha na vattabba
kilesa  ceva  sankilesika  cati siya sankilesika ceva no ca
kilesa  siya  na  vattabba  sankilesika ceva no ca kilesati
sankharakkhandho siya kileso ceva sankilesiko ca siya sankilesiko
ceva no ca kileso siya na vattabbo kileso ceva sankilesiko
catipi sankilesiko ceva no ca kilesotipi.
   {95.2} Rupakkhandho na vattabbo kileso ceva sankilittho catipi
sankilittho ceva no ca kilesotipi tayo khandha na vattabba kilesa
ceva sankilittha cati siya sankilittha ceva no ca kilesa siya na
vattabba  sankilittha  ceva  no ca kilesati sankharakkhandho siya
kileso ceva sankilittho ca siya sankilittho ceva no ca kileso siya
na  vattabbo  kileso  ceva  sankilittho  catipi sankilittho ceva
No ca kilesotipi.
   {95.3} Rupakkhandho na vattabbo kileso ceva kilesasampayutto
catipi  kilesasampayutto  ceva  no ca kilesotipi tayo khandha na
vattabba  kilesa ceva kilesasampayutta cati siya kilesasampayutta
ceva no ca kilesa siya na vattabba kilesasampayutta ceva no ca
kilesati sankharakkhandho siya kileso ceva kilesasampayutto ca siya
kilesasampayutto ceva no ca kileso siya na vattabbo kileso ceva
kilesampayutto catipi kilesasampayutto ceva no ca kilesotipi.
   {95.4}  Rupakkhandho kilesavippayuttasankilesiko cattaro khandha
siya  kilesavippayuttasankilesika  siya  kilesavippayuttaasankilesika
siya  na  vattabba  kilesavippayuttasankilesikatipi  kilesavippayutta-
asankilesikatipi.
   [96]  Rupakkhandho  na  dassanena pahatabbo cattaro khandha
siya  dassanena  pahatabba  siya  na  dassanena  pahatabba .
Rupakkhandho  na bhavanaya pahatabbo cattaro khandha siya bhavanaya
pahatabba siya na bhavanaya pahatabba . rupakkhandho na dassanena
pahatabbahetuko  cattaro  khandha  siya  dassanena pahatabbahetuka
siya  na  dassanena  pahatabbahetuka  .  rupakkhandho na bhavanaya
pahatabbahetuko  cattaro  khandha  siya  bhavanaya pahatabbahetuka
siya na bhavanaya pahatabbahetuka . rupakkhandho avitakko cattaro
khandha  siya  savitakka  siya  avitakka  . rupakkhandho avicaro
Cattaro  khandha  siya  savicara  siya  avicara . rupakkhandho
appitiko  cattaro  khandha  siya  sappitika  siya  appitika .
Rupakkhandho  na  pitisahagato  cattaro  khandha  siya  pitisahagata
siya na pitisahagata . dve khandha na sukhasahagata tayo khandha siya
sukhasahagata  siya na sukhasahagata . dve khandha na upekkhasahagata
tayo khandha siya upekkhasahagata siya na upekkhasahagata.
   {96.1} Rupakkhandho kamavacaro cattaro khandha siya kamavacara
siya  na kamavacara . rupakkhandho na rupavacaro cattaro khandha
siya  rupavavara siya na rupavacara . rupakkhandho na arupavacaro
cattaro khandha siya arupavacara siya na arupavacara. Rupakkhandho
pariyapanno cattaro khandha siya pariyapanna siya apariyapanna.
Rupakkhandho  aniyyaniko  cattaro  khandha  siya  niyyanika siya
aniyyanika  .  rupakkhandho  aniyato cattaro khandha siya niyata
siya  aniyata  .  rupakkhandho  sauttaro  cattaro  khandha siya
sauttara  siya  anuttara  .  rupakkhandho arano cattaro khandha
siya sarana siya aranati.
           Panhapucchakam.
          Khandhavibhango samatto.
            -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 70-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1444&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1444&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=84&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1092              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1092              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]