ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Dhammayamakam
            pannattivaro
            uddesavaro
   [78]  Kusala  kusala  dhamma  kusala  dhamma  kusala .
Akusala  akusala  dhamma  akusala  dhamma  akusala . abyakata
abyakata dhamma abyakata dhamma abyakata.
   [79] Na kusala na kusala dhamma na kusala dhamma na kusala.
Na  akusala  na akusala dhamma na akusala dhamma na akusala .
Na abyakata na abyakata dhamma na abyakata dhamma na abyakata.
            ----------
   [80] Kusala kusala dhamma dhamma akusala dhamma . kusala
kusala  dhamma dhamma abyakata dhamma . akusala akusala dhamma
dhamma  kusala dhamma . akusala akusala dhamma dhamma abyakata
dhamma  .  abyakata  abyakata dhamma dhamma kusala dhamma .
Abyakata abyakata dhamma dhamma akusala dhamma.
   [81] Na kusala na kusala dhamma na dhamma na akusala dhamma.
Na  kusala  na  kusala dhamma na dhamma na abyakata dhamma .
Na  akusala  na  akusala  dhamma na dhamma na kusala dhamma .
Na  akusala na akusala dhamma na dhamma na abyakata dhamma .
Na abyakata na abyakata dhamma na dhamma na kusala dhamma .
Na abyakata na abyakata dhamma na dhamma na akusala dhamma.
           -----------
   [82]  Kusala  dhamma  dhamma  kusala  .  akusala dhamma
dhamma akusala. Abyakata dhamma dhamma abyakata.
   [83] Na kusala na dhamma na dhamma na kusala. Na akusala
na dhamma na dhamma na akusala . na abyakata na dhamma na dhamma
na abyakata.
          ---------------
   [84]  Kusala  dhamma  dhamma  akusala  .  kusala dhamma
dhamma  abyakata  .  akusala  dhamma dhamma kusala . akusala
dhamma  dhamma  abyakata  . abyakata dhamma dhamma kusala .
Abyakata dhamma dhamma akusala.
   [85] Na kusala na dhamma na dhamma na akusala. Na kusala
na dhamma na dhamma na abyakata . na akusala na dhamma na dhamma
na  kusala  . na akusala na dhamma na dhamma na abyakata .
Na abyakata na dhamma na dhamma na kusala. Na abyakata na dhamma
na dhamma na akusala.
           Uddesavaro.
             -----------
            Niddesavaro
   [86]  Kusala  kusala  dhammati: amanta . kusala dhamma
kusalati:  amanta  .  akusala  akusala  dhammati: amanta .
Akusala  dhamma  akusalati:  amanta  .  abyakata  abyakata
dhammati: amanta. Abyakata dhamma abyakatati: amanta.
   [87] Na kusala na kusala dhammati: amanta . na kusala
dhamma  na kusalati: amanta . na akusala na akusala dhammati:
amanta  .  na  akusala  dhamma  na  akusalati:  amanta .
Na  abyakata  na abyakata dhammati: amanta . na abyakata
Dhamma na abyakatati: amanta.
           -------------
   [88]  Kusala  kusala dhammati: amanta . dhamma akusala
dhammati:  akusala dhamma dhamma ceva akusala dhamma ca avasesa
dhamma  na akusala dhamma . kusala kusala dhammati: amanta .
Dhamma  abyakata  dhammati:  abyakata  dhamma  dhamma  ceva
abyakata dhamma ca avasesa dhamma na abyakata dhamma.
   {88.1} Akusala akusala dhammati: amanta . dhamma kusala
dhammati: kusala dhamma dhamma ceva kusala dhamma ca avasesa dhamma
na kusala dhamma . akusala akusala dhammati: amanta . dhamma
abyakata  dhammati:  abyakata  dhamma  dhamma  ceva abyakata
dhamma ca avasesa dhamma na abyakata dhamma.
   {88.2}  Abyakata abyakata dhammati: amanta . dhamma
kusala dhammati: kusala dhamma dhamma ceva kusala dhamma ca avasesa
dhamma na kusala dhamma . abyakata abyakata dhammati: amanta.
Dhamma  akusala  dhammati:  akusala  dhamma  dhamma ceva akusala
dhamma ca avasesa dhamma na akusala dhamma.
   [89] Na kusala na kusala dhammati: amanta . Na dhamma na
akusala dhammati: amanta . na kusala na kusala dhammati: amanta.
Na  dhamma  na  abyakata  dhammati:  amanta  .  na akusala
Na  akusala  dhammati: amanta . na dhamma na kusala dhammati:
amanta . na akusala na akusala dhammati: amanta . Na dhamma
na  abyakata  dhammati: amanta . na abyakata na abyakata
dhammati: amanta . na dhamma na kusala dhammati: amanta. Na
abyakata na abyakata dhammati: amanta . na dhamma na akusala
dhammati: amanta.
           ------------
   [90]  Kusala dhammati: amanta . dhamma kusala dhammati:
kusala  dhamma  dhamma  ceva  kusala  dhamma ca avasesa dhamma
na kusala dhamma . akusala dhammati: amanta . dhamma akusala
dhammati:  akusala dhamma dhamma ceva akusala dhamma ca avasesa
dhamma  na  akusala  dhamma  . abyakata dhammati: amanta .
Dhamma  abyakata  dhammati:  abyakata  dhamma  dhamma  ceva
abyakata dhamma ca avasesa dhamma na abyakata dhamma.
   [91] Na kusala na dhammati: kusalam thapetva avasesa dhamma
na kusala dhamma kusalanca dhamme ca thapetva avasesa na ceva kusala
na ca dhamma . na dhamma na kusala dhammati: amanta. Na akusala
na  dhammati:  akusalam thapetva avasesa dhamma na akusala dhamma
akusalanca dhamme ca thapetva avasesa na ceva akusala na ca dhamma.
Na dhamma na akusala dhammati: amanta . Na abyakata na dhammati:
Abyakatam thapetva avasesa dhamma na abyakata dhamma abyakatanca
dhamme ca thapetva avasesa na ceva abyakata na ca dhamma .
Na dhamma na abyakata dhammati: amanta.
          --------------
   [92] Kusala dhammati: amanta . dhamma akusala dhammati:
akusala  dhamma  dhamma  ceva akusala dhamma ca avasesa dhamma
na akusala dhamma . kusala dhammati: amanta . Dhamma abyakata
dhammati:  abyakata  dhamma  dhamma  ceva  abyakata dhamma ca
avasesa dhamma na abyakata dhamma.
   {92.1} Akusala dhammati: amanta . dhamma kusala dhammati:
kusala dhamma dhamma ceva kusala dhamma ca avasesa dhamma na kusala
dhamma . akusala dhammati: amanta . dhamma abyakata dhammati:
abyakata  dhamma  dhamma  ceva  abyakata  dhamma ca avasesa
dhamma na abyakata dhamma.
   {92.2} Abyakata dhammati: amanta. Dhamma kusala dhammati:
kusala dhamma dhamma ceva kusala dhamma ca avasesa dhamma na kusala
dhamma . abyakata dhammati: amanta . dhamma akusala dhammati:
akusala dhamma dhamma ceva akusala dhamma ca avasesa dhamma na akusala
dhamma.
   [93] Na kusala na dhammati:  kusalam thapetva avasesa dhamma
na  kusala  dhamma kusalanca dhamme ca thapetva avasesa na ceva
Kusala na ca dhamma . na dhamma na akusala dhammati: amanta.
Na  kusala na dhammati: kusalam thapetva avasesa dhamma na kusala
dhamma kusalanca dhamme ca thapetva avasesa na ceva kusala na ca
dhamma.
   {93.1} Na dhamma na abyakata dhammati: amanta. Na akusala
na  dhammati:  akusalam thapetva avasesa dhamma na akusala dhamma
akusalanca  dhamme  ca  thapetva avasesa na ceva akusala na ca
dhamma  . na dhamma na kusala dhammati: amanta . na akusala
na  dhammati:  akusalam thapetva avasesa dhamma na akusala dhamma
akusalanca  dhamme  ca  thapetva avasesa na ceva akusala na ca
dhamma.
   {93.2} Na dhamma na abyakata dhammati: amanta. Na abyakata
na  dhammati:  abyakatam  thapetva  avasesa dhamma na abyakata
dhamma abyakatanca dhamme ca thapetva avasesa na ceva abyakata
na ca dhamma . na dhamma na kusala dhammati: amanta. Na abyakata
na  dhammati:  abyakatam  thapetva  avasesa dhamma na abyakata
dhamma abyakatanca dhamme ca thapetva avasesa na ceva abyakata
na ca dhamma. Na dhamma na akusala dhammati: amanta.
            Niddesavaro.
          Pannattivaram nitthitam.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 35-41. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=700&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=700&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=78&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=78              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8662              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8662              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]