ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1477]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa hetupaccayena paccayo upadinnupadaniya hetu cittasamutthananam
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1478]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
upadinnupadaniya  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1479]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   anupadinnupadaniya  hetu
sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1480]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  hetu
Sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1481]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  hetu
cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1482]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya  hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1483] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata uppajjati sotam ... Ghanam jivham kayam ... Upadinnupadaniye
rupe  ...  gandhe rase photthabbe vatthum ... upadinnupadaniye
khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti
tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale
niruddhe  vipako  tadarammanata uppajjati upadinnupadaniyam rupayatanam
cakkhuvinnanassa  upadinnupadaniyam  gandhayatanam  ...  rasayatanam ...
Photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo.
   [1484]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  cakkhum  aniccato  dukkhato
anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  sotam ... ghanam jivham kayam ...
Upadinnupadaniye  rupe  ... gandhe rase photthabbe vatthum ...
Upadinnupadaniye khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna   upadinnupadaniyam   rupam   passati   cetopariyananena
upadinnupadaniyacittasamangissa   cittam  janati  upadinnupadaniya
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1485]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva silam samadiyitva
uposathakammam  katva  tam  paccavekkhati  pubbe sucinnani paccavekkhati
jhana  vutthahitva  jhanam  paccavekkhati ariya gotrabhum paccavekkhanti
vodanam  paccavekkhanti  ariya  pahine  kilese  paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti
anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ...
Anupadinnupadaniye  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna anupadinnupadaniyam rupam passanti dibbaya
Sotadhatuya saddam sunanti cetopariyananena anupadinnupadaniyacittasamangissa
cittam    jananti    akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena    paccayo    anupadinnupadaniya   khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1486]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sekkha  va  puthujjana  va
anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ...
Anupadinnupadaniye  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  kusalakusale  niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanavipakassa   arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanavipakassa
arammanapaccayena    paccayo   anupadinnupadaniyam   rupayatanam
cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1487]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  nibbanam  maggassa  phalassa
Arammanapaccayena paccayo.
   [1488]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva
maggam  paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  ariya  cetopariyananena  anupadinnaanupadaniyacittasamangissa
cittam     jananti     anupadinnaanupadaniya     khandha
cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1489]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati:  cakkhum  garum
katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi
uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam ... Upadinnupadaniye rupe ...
Gandhe rase photthabbe vatthum ... Upadinnupadaniye khandhe garum katva
assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati  .  anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva
tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva paccavekkhati
jhana  vutthahitva  jhanam  garum katva paccavekkhati sekkha gotrabhum
Garum  katva  paccavekkhanti  vodanam  garum  katva  paccavekkhanti
anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ...
Anupadinnupadaniye khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
rago uppajjati ditthi uppajjati. Sahajatadhipati: anupadinnupadaniyadhipati
sampayuttakanam    khandhanam    cittasamutthanananca    rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1490]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa     adhipatipaccayena    paccayo    arammanadhipati
sahajatadhipati . arammanadhipati: nibbanam maggassa phalassa adhipatipaccayena
paccayo    .    sahajatadhipati:   anupadinnaanupadaniyadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1491]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  ariya  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhanti  phalam  garum  katva  paccavekkhanti nibbanam garum katva
paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena paccayo
sahajatadhipati:  anupadinnaanupadaniyadhipati  cittasamutthananam  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1492]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena
Paccayo  sahajatadhipati:  anupadinnaanupadaniyadhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1493]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima purima upadinnupadaniya
khandha   pacchimanam   pacchimanam   upadinnupadaniyanam   khandhanam
anantarapaccayena    paccayo   pancavinnanam   vipakamanodhatuya
anantarapaccayena  paccayo  vipakamanodhatu  vipakamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena paccayo.
   [1494]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   bhavangam   avajjanaya
vipakamanovinnanadhatukiriya manovinnanadhatuya anantarapaccayena paccayo.
   [1495]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purima purima anupadinnupadaniya
khandha   pacchimanam   pacchimanam   anupadinnupadaniyanam  khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa
avajjana anupadinnupadaniyanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1496]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   avajjana   pancannam
vinnananam  anantarapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  khandha
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1497]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa   anulomam   phalasamapattiya   nirodha   vutthahantassa
nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1498]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima anupadinnaanupadaniya
khandha    pacchimanam    pacchimanam    anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam    anantarapaccayena    paccayo   maggo   phalassa
phalam phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1499]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  phalam  vutthanassa anantarapaccayena
paccayo   .   upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisam.
   [1500]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo eko khandho
tinnannam  khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam
khandhanam  patisandhikkhane  upadinnupadaniyo  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  katatta  ca  rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha
dvinnam  khandhanam  katatta  ca rupanam khandha vatthussa vatthu khandhanam
ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  tayo  mahabhuta  ekassa
Mahabhutassa  dve mahabhuta dvinnam mahabhutanam mahabhuta katattarupanam
upadarupanam    sahajatapaccayena    paccayo    asannasattanam
ekam mahabhutam. Sankhittam.
   [1501]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   sahajatapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  khandha
cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1502]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1503]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   sajatapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena
paccayo   dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyam  ekam mahabhutam
mahabhuta  cittasamutthananam rupanam bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  mahabhuta upadarupanam sahajatapaccayena
paccayo.
   [1504]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
Dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [1505]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  khandha
cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1506]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniyo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   sahajatapaccayena   paccayo   dve   khandha  dvinnam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1507]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma  anupadinnupadaniyassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1508]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa    dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo
upadinnupadaniya  khandha  ca  mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [1509]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena  paccayo  dve khandha
dvinnam  khandhanam  patisandhikkhane  upadinnupadaniyo  eko  khandho
tinnannam  khandhanam  vatthussa  ca  khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam
ekam  mahabhutam tinnannam mahabhutanam dve mahabhuta dvinnam mahabhutanam
asannasattanam ekam mahabhutam.
   [1510]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko
khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam annamannapaccayena
paccayo  ekam  mahabhutam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ekam mahabhutam.
   [1511]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   annamannapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam.
   [1512]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  eko khandho
tinnannam  khandhanam  nissayapaccayena  paccayo  .  sankhittam .
Patisandhikkhane   ekam  mahabhutam  asannasattanam  ekam  mahabhutam
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
upadinnupadaniyanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1513]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   nissayapaccayena   paccayo  upadinnupadaniya  khandha
cittasamutthananam   rupanam   nissayapaccayena   paccayo   vatthu
anupadinnupadaniyanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1514]  Upadinnupadanayo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vatthu  anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1515]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   nissayapaccayena  paccayo
upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  nissayapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena paccayo.
   [1516]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa eka panha. Anupadinnaanupadaniyo dhammo tini.
   [1517] Upadinnupadaniyo ca anupadinnaanupadaniyo ca dhamma
anupadinnaanupadaniyassa   dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  .
Anupadinnaanupadaniyo  eko  khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam
nissayapaccayena  paccayo  dve  khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam
nissayapaccayena paccayo.
   [1518]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
Dhamma  anupadinnupadaniyassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
nissayapaccayena paccayo.
   [1519]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
dhamma  anupadinnupadaniyassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
upadinnupadaniya  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthanananca rupanam
nissayapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ca
vatthu ca dvinnam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1520]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kayikam  dukkham kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  utu  kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa bhojanam
kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa kayikam sukham ... Kayikam dukkham ...
Utu ... bhojanam kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1521]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  kayikam  sukham  upanissaya
Danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti jhanam uppadeti
vipassanam  uppadeti  abhinnam  uppadeti  samapattim uppadeti panam
hanati sangham bhindati kayikam dukkham ... utum ... Bhojanam upanissaya danam
deti sangham bhindati kayikam sukham ... kayikam dukkham utu ... bhojanam
anupadinnupadaniyaya saddhaya silassa sutassa cagassa pannaya ragassa
dosassa  mohassa  manassa  ditthiya  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1522]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  kayikam
sukham  upanissaya  maggam  uppadeti  phalasamapattim  samapajjati kayikam
dukkham ... utum ... bhojanam upanissaya maggam uppadeti phalasamapattim
samapajjati . kayikam sukham ... Kayikam dukkham ... Utu ... Bhojanam maggassa
phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1523]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:    anupadinnupadaniyam
saddham  upanissaya  danam  deti  silam  samadiyati uposathakammam karoti
jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  abhinnam uppadeti samapattim
uppadeti  panam  hanati  sangham bhindati manam jappeti ditthim ganhati
anupadinnupadaniyam  silam  ...  sutam  cagam pannam ragam dosam moham
Manam ditthim patthanam utum bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti
samapattim  uppadeti  panam hanati sangham bhindati manam jappeti ditthim
ganhati  anupadinnupadaniya  saddha  ... silam sutam cago panna
rago doso moho mano ditthi patthana utu bhojanam ... Senasanam
anupadinnupadaniyaya  saddhaya  ... silassa sutassa cagassa pannaya
ragassa  dosassa  mohassa  manassa  ditthiya  ...  patthanaya
upanissayapaccayena  paccayo  pathamassa  jhanassa  parikammam  pathamassa
jhanassa  nevasannanasannayatanassa  parikammam  nevasannanasannayatanassa
pathamam  jhanam  dutiyassa  akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa
panatipato panatipatassa niyatamicchaditthi niyatamicchaditthiya.
   [1524]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    anupadinnupadaniyam    saddham    upanissaya
attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti
anupadinnupadaniyam silam ... . sankhittam . ... Senasanam upanissaya
attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti
anupadinnupadaniya saddha ... . Sankhittam. Senasanam kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kusalakusalam  kammam
vipakassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1525]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    pathamassa   maggassa   parikammam   pathamassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  maggassa  tatiyassa
maggassa   catutthassa   maggassa   parikammam  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1526]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo
dutiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo dutiyo maggo tatiyassa
tatiyo   maggo   catutthassa  maggassa  maggo  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1527]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:     phalasamapatti     kayikassa     sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1528]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    ariya   maggam   upanissaya   anuppannam
samapattim  uppadenti  uppannam  samapattim  samapajjanti  sankhare
Aniccato dukkhato anattato vipassanti maggo ariyanam atthapatisambhidaya
dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya     patibhanapatisambhidaya
thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1529]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam upadinnupadaniye
rupe ... ... gandhe ... Rase ... Photthabbe ... Vatthum aniccato
dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale  niruddhe  vipako
tadarammanata  uppajjati  upadinnupadaniyam  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
upadinnupadaniyam gandhayatanam ... ... rasayatanam ... Photthabbayatanam
kayavinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
upadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1530]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
Assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  sotam  ...  vatthum aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  upadinnupadaniyam  rupam  passanti .
Vatthupurejatam:  vatthu  anupadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena
paccayo.
   [1531]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:  vatthu
anupadinnaanupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1532]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   purejatapaccayena   paccayo   .  arammanapurejatam:
anupadinnupadaniye rupe ... ... Sadde ... Gandhe ... Rase ...
Photthabbe aniccato dukkhato anattato vipassati abhinandati tam arabbha rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna anupadinnupadaniyam
rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati.
   [1533]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa purejatapaccayena paccayo. Arammanapurejatam: anupadinnupadaniye
rupe ... ... sadde ... Gandhe ... Rase ... Photthabbe aniccato
dukkhato  anattato  vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago
uppajjati domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata
Uppajjati    anupadinnupadaniyam    rupayatanam   cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo.
   [1534]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  anupadinnupadaniyam  rupayatananca  cakkhayatananca
cakkhuvinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  sankhittam  .
Anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  kayayatananca  kayavinnanassa
purejatapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyam  rupayatananca  vatthu
ca  upadinnupadaniyanam  khandhanam  purejatapaccayena  paccayo .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  vatthu  ca
upadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1535]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  anupadinnupadaniyam  rupayatananca
vatthu  ca anupadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  vatthu  ca
anupadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1536]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1537]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1538]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo .
Pacchajata:   upadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1539]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   pacchajatapaccayena   paccayo   .   pacchajata:
anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa imassa anupadinnupadaniyassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1540]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   pacchajatapaccayena   paccayo   .   pacchajata:
anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa upadinnupadaniyassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1541]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo
Pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1542]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1543]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha    purejatassa    imassa    anupadinnupadaniyassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1544]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1545]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  asevanapaccayena paccayo purima purima anupadinnupadaniya
khandha   pacchimanam   pacchimanam   anupadinnupadaniyanam  khandhanam
asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam vodanassa
Asevanapaccayena paccayo.
   [1546]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1547]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  upadinnupadaniya  cetana
sampayuttakanam   khandhanam   kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo cetana vatthussa kammapaccayena paccayo.
   [1548]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  upadinnupadaniya  cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena paccayo . upadinnupadaniyo
dhammo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  cetana  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1549]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1550]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo . nanakhanika: anupadinnupadaniya
cetana  vipakanam  upadinnupadaniyanam  khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [1551]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:  anupadinnaanupadaniya  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  anupadinnaanupadaniya
kusala   cetana   vipakanam  anupadinnaanupadaniyanam  khandhanam
kammapaccayena paccayo.
   [1552]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  cetana
cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1553]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1554]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako upadinnupadaniyo eko
khandho  tinnannam khandhanam vipakapaccayena paccayo dve khandha dvinnam
khandhanam vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane vipako upadinnupadaniyo
Eko   khandho   tinnannam   khandhanam  katatta  ca  rupanam
vipakapaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam katatta ca rupanam
vipakapaccayena paccayo khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [1555]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipaka upadinnupadaniya khandha
cittasamutthananam rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1556]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupaniyassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako
upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   vipakapaccayena   paccayo   dve   khandha   dvinnam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1557]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  anupadinnaanupadaniyo
eko    khandho    tinnannam    khandhanam   vipakapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam vipakapaccayena paccayo.
   [1558]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipaka  anupadinnaanupadaniya
khandha cittasamutthananam rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1559]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo
Vipako  anupadinnaanupadaniyo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo  dve  khandha
dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1560]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  ahara  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo upadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1561]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  ahara
cittasamutthananam  rupanam  aharapaccayena  paccayo upadinnupadaniyo
kabalimkaro    aharo    anupadinnupadaniyassa    kayassa
aharapaccayena paccayo.
   [1562]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  aharapaccayena  paccayo
upadinnupadaniya  ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa ca kayassa
aharapaccayena paccayo.
   [1563]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo anupadinnupadaniyo kabalimkaro aharo anupadinnupadaniyassa
kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1564]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo upadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1565]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  aharapaccayena  paccayo
anupadinnupadaniyo  kabalimkaro  aharo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa ca kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1566]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   aharapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniya
ahara sampayuttakanam khandhanam aharapaccayena paccayo.
   [1567]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  ahara
cittasamutthananam rupanam aharapaccayena paccayo.
   [1568]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  aharapaccayena  paccayo
Anupadinnaanupadaniya ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam aharapaccayena paccayo.
   [1569]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa    dhammassa    aharapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca kabalimkaro aharo
upadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1570]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa    dhammassa   aharapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca kabalimkaro aharo
anupadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1571]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa
aharapaccayena paccayo upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca
kabalimkaro  aharo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa
ca kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1572]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  indriya
sampayuttakanam  khandhanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  indriya  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa
Kayindriyam    kayavinnanassa    rupajivitindriyam   katattarupanam
indriyapaccayena paccayo.
   [1573]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  indriya
cittasamutthananam rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1574]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  indriyapaccayena  paccayo
upadinnupadaniya  indriya sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1575]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  indriya
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena
paccayo.
   [1576]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   indriyapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniya
indriya sampayuttakanam khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   [1577]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  indriya
cittasamutthananam rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1578]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
Ca   anupadinnaanupadaniyassa   ca   dhammassa   indriyapaccayena
paccayo  anupadinnaanupadaniya  indriya  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1579]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  jhanangani
sampayuttakanam   khandhanam   jhanapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniyani  jhanangani  sampayuttakanam  khandhanam  katatta
ca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1580]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  jhanangani
cittasamutthananam rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1581]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   jhanapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyani    jhanangani    sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1582]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyani  jhanangani
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  jhanapaccayena
paccayo.
   [1583]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
Dhammassa    jhanapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
jhanangani sampayuttakanam khandhanam jhanapaccayena paccayo.
   [1584]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa    jhanapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
jhanangani cittasamutthananam rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1585]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  jhanapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniyani   jhanangani   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1586]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  maggapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  maggangani
sampayuttakanam khandhanam maggapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1587]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  maggapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  maggangani
cittasamutthananam rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1588]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   maggapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyani    maggangani    sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1589]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
Dhammassa  maggapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyani  maggangani
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  maggapaccayena
paccayo.
   [1590]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa    maggapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
maggangani sampayuttakanam khandhanam maggapaccayena paccayo.
   [1591]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa    maggapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
maggangani cittasamutthananam rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1592]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  maggapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniyani   maggangani   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1593] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  upadinnupadaniyo  eko  khandho
tinnannam  khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandha dvinnam
khandhanam patisandhikkhane ....
   [1594]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  sampayuttapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  dve khandha
Dvinnam khandhanam.
   [1595]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   sampayuttapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko    khandho   tinnannam   khandhanam   sampayuttapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam.
   [1596] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sahajata:  patisandhikkhane  upadinnupadaniya  khandha  katattarupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .pe.
Kayayatanam   kayavinnanassa   vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
upadinnupadaniyanam   khandhanam   vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchajata:   upadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1597]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajata:  upadinnupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam: vatthu anupadinnupadaniyanam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya
Khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1598]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejatam: vatthu anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1599]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchajata:   upadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1600]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  anupadinnupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  anupadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1601]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo pacchajata: anupadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1602]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1603]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1604]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1605]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1606] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajato:  upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  upadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  atthipaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam katatta ca rupanam atthipaccayena
paccayo  khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam  ekam  mahabhutam  ...
Mahabhuta   katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena  paccayo
asannasattanam ekam mahabhutam ... mahabhuta katattarupanam upadarupanam
atthipaccayena paccayo.
   {1606.1} Purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato
dukkhato   anattato   vipassanti   assadenti   abhinandanti
tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale
niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati  sotam  ...  ghanam
jivham kayam upadinnupadaniye rupe gandhe rase photthabbe ... Vatthum
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti
tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe
vipako   tadarammanata  uppajjati  upadinnupadaniyam  rupayatanam
cakkhuvinnanassa  upadinnupadaniyam  gandhayatanam  ...  rasayatanam ...
Photthabbayatanam  kayavinnanassa  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  .pe.
Kayayatanam    kayavinnanassa    vatthu    upadinnupadaniyanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {1606.2} Pacchajata: upadinnupadaniya khandha purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo .
Upadinnupadaniyo   kabalimkaro   aharo   upadinnupadaniyassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  rupajivitindriyam  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [1607]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  .  sahajata:  upadinnupadaniya  khandha cittasamutthananam
rupanam atthipaccayena paccayo.
   {1607.1} Purejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati
sotam ... Ghanam jivham kayam upadinnupadaniye rupe gandhe rase photthabbe
... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti
tam  arabbha  rago  uppajjati domanassam uppajjati dibbena cakkhuna
upadinnupadaniyam  rupam  passati  vatthu  anupadinnupadaniyanam khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   {1607.2}   Pacchajata:   upadinnupadaniya   khandha
purejatassa  imassa  anupadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo   .   upadinnupadaniyo   kabalimkaro   aharo
anupadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1608]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa atthipaccayena paccayo purejatam: vatthu anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1609]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajatam
pacchajatam  aharam  .  sahajato:  upadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  upadinnupadaniya khandha
purejatassa  imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa
ca  kayassa  atthipaccayena paccayo . upadinnupadaniyo kabalimkaro
aharo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa ca kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1610]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  .  sahajato:  anupadinnupadaniyo eko khandho tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve
khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  ekam mahabhutam tinnannam mahabhutanam mahabhuta cittasamutthananam
rupanam   upadarupanam  atthipaccayena  paccayo  bahiram  ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam.
   {1610.1} Purejatam: anupadinnupadaniye rupe ... Sadde gandhe
rase ... photthabbe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  anupadinnupadaniyam  rupam  passati dibbaya sotadhatuya saddam
sunati  .  pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa
imassa  anupadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo .
Anupadinnupadaniyo   kabalimkaro  aharo  anupadinnupadaniyassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1611]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam  pacchajatam  aharam .
Purejatam: anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase ...
Photthabbe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti abhinandati tam
arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale
niruddhe   vipako  tadarammanata  uppajjati  anupadinnupadaniyam
rupayatanam    cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: anupadinnupadaniya khandha
purejatassa  imassa  upadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo   .   anupadinnupadaniyo   kabalimkaro   aharo
upadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1612]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
Anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo pacchajatam
aharam  .  pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  anupadinnupadaniyo kabalimkaro aharo
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1613]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko   khandho   tinnannam   khandhanam  atthipaccayena  paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1614]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1615]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam . sahajata:
anupadinnaanupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata: anupadinnaanupadaniya khandha purejatassa
imassa anupadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1616]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  pacchajatam  .  sahajato:  anupadinnaanupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam purejatassa imassa upadinnupadaniyassa ca
kayassa  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa
purejatassa  imassa  upadinnupadaniyassa  ca  kayassa atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa ca kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1617]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  pacchajatam  .  sahajato:  anupadinnaanupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  atthipaccayena paccayo . pacchajato: anupadinnaanupadaniyo
eko   khandho   tinnannam   khandhanam   purejatassa   imassa
anupadinnupadaniyassa  ca kayassa atthipaccayena paccayo tayo khandha
ekassa khandhassa purejatassa imassa anupadinnupadaniyassa ca kayassa
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam purejatassa
imassa anupadinnupadaniyassa ca kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1618]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1619]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
ca  anupadinnupadaniyassa  ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajato:
anupadinnaanupadaniyo  eko  khandho  tinnannam khandhanam purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha  ekassa khandhassa purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1620] Upadinnupadaniyo ca anupadinnaanupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  pacchajatam
indriyam  .  pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  ca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1621] Upadinnupadaniyo ca anupadinnaanupadaniyo ca dhamma
anupadinnaanupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
Purejatam  .  sahajato:  anupadinnaanupadaniyo  eko khandho ca
vatthu  ca  tinnannam  khandhanam atthipaccayena paccayo tayo khandha ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandha ca
vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1622]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma   upadinnupadaniyassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo
pacchajatam  aharam  .  pacchajata: anupadinnaanupadaniya khandha
anupadinnupadaniyo  kabalimkaro  aharo  ca  upadinnupadaniyassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1623]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma   anupadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  pacchajatam  aharam  .  sahajata: anupadinnaanupadaniya
khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo.
Pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  ca anupadinnupadaniyo
kabalimkaro  aharo  ca anupadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena
paccayo.
   [1624]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajatam  aharam  .  pacchajata:
anupadinnaanupadaniya  khandha  ca  anupadinnupadaniyo  kabalimkaro
Aharo  ca  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1625]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  purejatam:  anupadinnupadaniyam
rupayatananca  cakkhayatananca  cakkhuvinnanassa  atthipaccayena paccayo .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  kayayatananca
kayavinnanassa   atthipaccayena   paccayo   anupadinnupadaniyam
rupayatananca vatthu ca upadinnupadaniyanam khandhanam.
   {1625.1}  Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam photthabbayatananca
vatthu  ca  upadinnupadaniyanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  upadinnupadaniya  khandha  ca  anupadinnupadaniyo
kabalimkaro  aharo  ca  upadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena
paccayo  upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca kabalimkaro
aharo  upadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1626]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam pacchajatam aharam . sahajata: upadinnupadaniya khandha
Ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo .
Purejatam:   anupadinnupadaniyam   rupayatananca   vatthu   ca
anupadinnupadaniyanam  khandhanam  .  sankhittam  .  anupadinnupadaniyam
photthabbayatananca   vatthu   ca   anupadinnupadaniyanam  khandhanam
atthipaccayena  paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya khandha ca
anupadinnupadaniyo  kabalimkaro  aharo  ca  anupadinnupadaniyassa
kayassa   atthipaccayena   paccayo   upadinnupadaniyo   ca
anupadinnupadaniyo  ca  kabalimkaro  aharo  anupadinnupadaniyassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1627]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   aharam:   anupadinnupadaniyo   ca
anupadinnupadaniyo  ca  kabalimkaro aharo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa ca kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1628]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
anupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma  upadinnupadaniyassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajatam aharam indriyam . pacchajata:
anupadinnaanupadaniya  khandha  ca  anupadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1629]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Dhammassa  natthipaccayena  paccayo  ...  vigatapaccayena  paccayo
... Avigatapaccayena paccayo. Sankhittam.
   [1630]  Hetuya  satta  arammane  cha  adhipatiya  panca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  ekadasa upanisaye nava purejate satta pacchajate
nava  asevane  dve  kamme attha vipake cha ahare dvadasa
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  dasa  atthiya  tevisa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate tevisa.
   [1631]  Hetupaccaya adhipatiya cattari ... sahajate satta
annamanne tini nissaye satta vipake cha indriye satta magge satta
sampayutte tini vippayutte cattari atthiya satta avigate satta.
             Sankhittam
        yatha kusalattikassa ganana sajjhayamaggena
        ganita evam ganetabba.
      Kusalattikassa gananato upadinnattike ganana gambhira
      sukhumatara ca evam katuna asammohantena ganetabbam.
            Anulomam.
   [1632]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo
...  pacchajatapaccayena  paccayo  ...  aharapaccayena  paccayo
... Indriyapaccayena paccayo.
   [1633]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo
... Pacchajatapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1634]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [1635]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
... Pacchajatapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1636]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo
... Pacchajatapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1637]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
...  purejatapaccayena  paccayo  ...  pacchajatapaccayena paccayo
kammapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1638]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1639]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo
... Aharapaccayena paccayo.
   [1640]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   ...  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1641]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1642]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1643]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa sahajatam pacchajatam.
   [1644]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca anupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa sahajatam pacchajatam.
   [1645]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa ca dhammassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1646]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
Anupadinnupadaniyassa  ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa
sahajatam pacchajatam.
   [1647]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma upadinnupadaniyassa dhammassa pacchajatam indriyam.
   [1648]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma anupadinnaanupadaniyassa dhammassa sahajatam purejatam.
   [1649]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma upadinnupadaniyassa dhammassa pacchajatam aharam.
   [1650]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma anupadinnupadaniyassa dhammassa sahajatam pacchajatam aharam.
   [1651]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa
pacchajatam aharam.
   [1652]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa   dhammassa   purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam.
   [1653]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa   dhammassa  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam.
   [1654]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
Upadinnupadaniyassa ca anupadinnupadaniyassa ca dhammassa aharam.
   [1655]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
anupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma  upadinnupadaniyassa  dhammassa
pacchajatam aharam indriyam.
   [1656]  Nahetuya  catuvisati  naarammane catuvisati naadhipatiya
catuvisati  naanantare  catuvisati  nasamanantare catuvisati nasahajate visati
naannamanne  visati  nanissaye visati naupanissaye tevisati napurejate
tevisati  napacchajate  sattarasa  naasevane  catuvisati  nakamme
catuvisati  navipake  catuvisati  naahare  visati  naindriye bavisati
najhane  catuvisati  namagge  catuvisati  nasampayutte  visati  na
vippayutte  cuddasa  noatthiya  nava  nonatthiya  catuvisati novigate
catuvisati noavigate nava.
   [1657] Nahetupaccaya naarammane catuvisa . sankhittam . Yatha
kusalattike paccaniyaganana vittharita evam vittharetabbam.
            Paccaniyam.
   [1658] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta nasamanantare satta naannamanne cattari naupanissaye
satta   napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane
satta  nakamme  satta navipake cattari naahare satta naindriye
satta  najhane satta namagge satta nasampayutte cattari navippayutte
Tini nonatthiya satta novigate satta . hetusahajatanissayaatthiavigatanti
naarammane   satta   ...   naadhipatiya   satta  naanantare
satta.
             Sankhittam
        yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana
        vibhatta evam ganetabba.
           Anulomapaccaniyam.
   [1659]  Nahetupaccaya  arammane  cha ... adhipatiya panca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava annamanne tini
nissaye  ekadasa upanissaye nava purejate satta pacchajate nava
asevane dve kamme attha vipake cha ahare dvadasa indriye
satta  jhane  satta  magge  satta sampayutte tini vippayutte dasa
atthiya tevisati natthiya satta vigate satta avigate tevisati.
             Sankhittam
        yatha kusalattike paccaniyanulomaganana
        vibhatta evam ganetabba.
          Upadinnattikam catuttham
            nitthitam.
           -----------
            Sankilitthattikam
            paticcavaro
   [1660]  Sankilitthasankilesikam  dhammam paticca sankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  sankilitthasankilesikam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve  khandha .
Sankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo
uppajjati   hetupaccaya   sankilitthasankilesike   khandhe  paticca
cittasamutthanam rupam. Sankilitthasankilesikam dhammam paticca sankilitthasankilesiko
ca  asankitthasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
sankilitthasankilesikam  ekam  khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 499-549. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=10057&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=10057&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1477&items=184              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=178              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1660              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12711              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12711              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]