ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1669]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1670]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa   ca   dhammassa   hetupaccayena  paccayo
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1671]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1672]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1673]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  hetū
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1674]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā    hetū    sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1675]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  rāgaṃ  assādeti  abhinandati
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati
uddhaccaṃ   uppajjati   domanassaṃ  uppajjati  diṭṭhiṃ  assādeti
vicikicchaṃ  ārabbha  uddhaccaṃ  ārabbha  domanassaṃ  ārabbha  . yathā
kusalattike vibhattaṃ evaṃ vibhajitabbaṃ.
   [1676]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti
saṅkiliṭṭhasaṅkilesike  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
cetopariyañāṇena   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesike khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā
uppajjati  saṅkiliṭṭhasaṅkilesike  khandhe  assādenti  abhinandanti
domanassaṃ  uppajjati   akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā
uppajjati    saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā   khandhā   cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1677]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   dānaṃ   datvā  sīlaṃ
Samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  paccavekkhati pubbe suciṇṇāni
paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati ariyā gotrabhuṃ
paccavekkhanti  vodānaṃ  paccavekkhanti  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe
rase  phoṭṭhabbe  vatthuṃ ... asaṅkiliṭṭhasaṅkilesike khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passanti
dibbāya   sotadhātuyā   saddaṃ   suṇanti   cetopariyañāṇena
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1678]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
usothakammaṃ  katvā  taṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  pubbe
suciṇṇāni  assādeti  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti  cakkhuṃ
Assādeti ... phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ ... Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesike khandhe
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati.
   [1679]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  nibbānaṃ  maggassa  phalassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1680]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  cetopariyañāṇena  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikacittasamaṅgissa
cittaṃ  jānanti  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  khandhā  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1681]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .
Sahajātādhipati:   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikādhipati   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
Adhipatipaccayena paccayo.
   [1682]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati: saṅkiliṭṭhasaṅkilesikādhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1683]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Sahajātādhipati:   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikādhipati   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1684]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ
katvā  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā
paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
sekkhā  gotrabhuṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti   .   sahajātādhipati:   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1685]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti
Abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati
pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati cakkhuṃ garuṃ katvā
assādeti abhinandati phoṭṭhabbe ... vatthuṃ ... Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesike
khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [1686]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa     adhipatipaccayena    paccayo    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ  maggassa  phalassa
adhipatipaccayena  paccayo  . sahajātādhipati: asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1687]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhanti  phalaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti   nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  adhipatipaccayena
paccayo  . sahajātādhipati: asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1688]   Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko   dhammo   asaṅkiliṭṭha
asaṅkilesikassa  ca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo  .  sahajātādhipati:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikādhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1689]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purimā purimā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [1690]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1691]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo purimā purimā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā    pacchimānaṃ    pacchimānaṃ    asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
vodānassa  āvajjanā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo.
   [1692]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1693]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ
Maggassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1694]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa    anantarapaccayena    paccayo   purimā   purimā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ    anantarapaccayena    paccayo   maggo   phalassa
phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1695]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa    anantarapaccayena   paccayo   phalaṃ   vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1696]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo  .pe.  ...  sahajātapaccayena
paccayo ... aññamaññapaccayena paccayo ... nissayapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati
saṅghaṃ bhindati dosaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati rāgo ...
Patthanā   rāgassa   patthanāya   upanissayapaccayena   paccayo
pāṇātipāto  pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo niyatamicchādiṭṭhi
niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1697]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
Dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:   rāgaṃ   upanissāya   dānaṃ   deti   sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ  ...  vipassanaṃ ... abhiññaṃ
uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  patthanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti
samāpattiṃ  uppādeti rāgo ... patthanā saddhāya kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  pāṇaṃ  hantvā
tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti
jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ
uppādeti  saṅghaṃ  bhinditvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti
sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  akusalaṃ  kammaṃ  vipākassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1698]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya
maggaṃ  uppādeti  phalasamāpattiṃ  samāpajjati  dosaṃ  ...  patthanaṃ
upanissāya  maggaṃ  uppādeti  phalasamāpattiṃ  samāpajjati rāgo ...
Patthanā maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1699]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ
deti  samāpattiṃ  uppādeti sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ
Kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti samāpattiṃ
uppādeti  saddhā  ...  senāsanaṃ  saddhāya  kāyikassa  sukhassa
upanissayapaccayena  paccayo  kusalaṃ  kammaṃ  vipākassa upanissayapaccayena
paccayo   paṭhamassa   jhānassa   parikammaṃ   paṭhamassa   jhānassa
ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa.
   [1700]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  mānaṃ
jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti sīlaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
saṅghaṃ bhindati saddhā ... senāsanaṃ rāgassa patthanāya upanissayapaccayena
paccayo.
   [1701]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:    paṭhamassa   maggassa   parikammaṃ   paṭhamassa
maggassa  ...  dutiyassa tatiyassa catutthassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1702]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo
dutiyassa  maggassa  dutiyo  maggo  tatiyassa  maggassa tatiyo maggo
Catutthassa    maggassa   catuttho   maggo   phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [1703]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   ariyā
maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti uppannaṃ samāpattiṃ
samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya dhamma ... nirutti ... Paṭibhāṇa ...
Ṭhānāṭhānakosallassa   upanissayapaccayena   paccayo   phalasamāpatti
kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1704]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:   cakkhuṃ   aniccato   dukkhato   anattato
vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  purejātaṃ  .
Vatthupurejātaṃ:    cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena paccayo vatthu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1705]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... .pe. Phoṭṭhabbe ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ
uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [1706]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  purejātapaccayena  paccayo  vatthu  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1707]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1708]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa   pacchājātapaccayena
paccayo.
   [1709]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa   pacchājātapaccayena
Paccayo.
   [1710]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  āsevanapaccayena paccayo purimā purimā saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā    pacchimānaṃ    pacchimānaṃ    saṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [1711]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā .pe. anulomaṃ
gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1712]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa   āsevanapaccayena   paccayo   gotrabhu   maggassa
vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1713]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  cetanā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1714]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo   .   nānākhaṇikā:   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā   cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1715]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa   ca   dhammassa   kammapaccayena  paccayo
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1716]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā    cetanā    sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā:
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1717]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
cetanā  vipākānaṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1718]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1719]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo
Sahajātā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1720]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
vipākapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ khandhā
vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [1721]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
eko    khandho    tiṇṇannaṃ    khandhānaṃ   vipākapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ.
   [1722]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipākā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [1723]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā .pe.
   [1724]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa āhārapaccayena paccayo tīṇi.
   [1725]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa
āhārapaccayena paccayo .pe.
   [1726]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa āhārapaccayena paccayo tīṇi.
   [1727]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  tīṇi  .  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   indriyapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyindriyaṃ   kāyaviññāṇassa   indriyapaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo .
Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo tīṇi.
   [1728]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  ...  maggapaccayena  paccayo
... Sampayuttapaccayena paccayo.
   [1729]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1730]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  khandhā
vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa
vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1731]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejātaṃ: vatthu saṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [1732]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo   purejātaṃ:   vatthu
Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [1733]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1734]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  eko khandho
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo .pe.
   [1735]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ . sahajātā:
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā purejātassa
imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1736]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa ca
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa   ca   dhammassa   atthipaccayena  paccayo
saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   [1737]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
Āhāraṃ  indriyaṃ  . sahajāto: asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko eko khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .pe.  purejātaṃ:  cakkhuṃ aniccato dukkhato
anattato vipassati sotaṃ ... .pe. kāyaṃ rūpe phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ
khandhānaṃ    atthipaccayena    paccayo   .   pacchājātā:
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā   khandhā   purejātassa   imassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa
rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1738]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati domanassaṃ uppajjati vatthuṃ
assādeti  vatthu  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   [1739]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   purejātaṃ:   vatthu
Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1740]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1741]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ . sahajātā:
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo   .   pacchājātā:   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā   khandhā
purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1742]  Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
ca   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa   ca   dhammassa   atthipaccayena
paccayo   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko   eko   khandho   tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1743]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko ca
dhammā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Sahajātā: asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  khandhā  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
Kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1744]  Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko ca
dhammā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  eko
khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1745]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca
dhammā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  eko  khandho  ca
vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā.
   [1746]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca
dhammā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā: saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā khandhā ca kabaḷiṃkāro
āhāro  ca  purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1747]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  natthipaccayena  paccayo  ...  vigatapaccayena  paccayo
... Avigatapaccayena paccayo.
   [1748]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  aṭṭha
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta  vipāke  cattāri  āhāre
indriye  jhāne  magge  satta  sampayutte  tīṇi vippayutte pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1749]  Hetupaccayā adhipatiyā cattāri ... sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  vipāke cattāri indriye magge
cattāri sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā avigate satta.
   [1750]    Hetusahajātanissayaatthiavigatanti   satta   .
Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti cattāri.
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     dve     .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti    dve   .
Hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti     dve     .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ. Yathā kusalattike evaṃ vitthāretabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1751]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 551-574. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=11107              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11107              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1669&items=83              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=180              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1751              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]