ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [609]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo
kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo
tayo  khandha  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandha
dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [610]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  kusala  khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
kusala khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [611]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha
Ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo
dve   khandha   dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena paccayo.
   [612]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  atthipaccayena  paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [613]  Akusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  akusala  khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
akusala khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [614]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo
dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca   rupanam
atthipaccayena paccayo.
   [615]  Abyakato  dhammo abyakatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajato:  vipakabyakato  kiriyabyakato  eko  khandho tinnannam
Khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  tayo
khandha  ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena   paccayo  patisandhikkhane  vipakabyakato  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  katatta  ca  rupanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  katatta
ca rupanam atthipaccayena paccayo
   {615.1} khandha vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhanam
atthipaccayena   paccayo  ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam
atthipaccayena paccayo tayo mahabhuta ekassa mahabhutassa atthipaccayena
paccayo  dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam atthipaccayena paccayo
mahabhuta  cittasamutthananam  rupanam  katattarupanam  upadarupanam
atthipaccayena paccayo bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  mahabhuta  ekassa mahabhutassa atthipaccayena paccayo
dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam atthipaccayena paccayo mahabhuta
cittasamutthananam  rupanam  katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena
paccayo.
   {615.2} Purejatam: araha cakkhum aniccato dukkhato anattato
vipassati  sotam  ...  ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
Photthabbe  ...  vatthum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam
sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   atthipaccayena   paccayo
saddayatanam   .pe.   gandhayatanam   rasayatanam   photthabbayatanam
kayavinnanassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
atthipaccayena    paccayo    sotayatanam    sotavinnanassa
ghanayatanam    ghanavinnanassa    jivhayatanam   jivhavinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
vipakabyakatanam kiriyabyakatanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {615.3}  Pacchajata: vipakabyakata kiriyabyakata khandha
purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. Kabalimkaro aharo
imassa  kayassa atthipaccayena paccayo . rupajivitindriyam katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [616]  Abyakato  dhammo  kusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  purejatam:  sekkha  va  puthujjana  va cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  sotam  ... ghanam jivham kayam rupe
sadde gandhe rase photthabbe ... vatthum aniccato dukkhato anattato
vipassanti  dibbena  cakkhuna  rupam  passanti  dibbaya  sotadhatuya
saddam sunanti. Vatthu kusalanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [617]  Abyakato  dhammo  akusalassa  dhammassa atthipaccayena
Paccayo  purejatam:  cakkhum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam
uppajjati  domanassam  uppajjati  sotam ... ghanam jivham kayam rupe
sadde  gandhe  rase  photthabbe  ... vatthum assadeti abhinandati
tam  arabbha  rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati .
Vatthu akusalanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [618]  Kusalo  ca  abyakato  ca dhamma kusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato:  kusalo
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  .pe.  dve  khandha  ca  vatthu  ca  dvinnam  khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   [619]  Kusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:  kusala  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: kusala khandha ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  kusala  khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [620]  Akusalo  ca abyakato ca dhamma akusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato: akusalo
Eko  khandho  ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo
tayo  khandha  ca  vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo
dve khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [621] Akusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:  akusala  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  akusala  khandha  ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  akusala  khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam
atthipaccayena paccayo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 195-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3883&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3883&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=609&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=62              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=609              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com