ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Aharamulakam
   [900] Aharapaccaya nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
ekam naannamanne tini nanissaye ekam naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake  satta  naindriye  satta  najhane  satta  namagge satta
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [901]  Aharaatthiavigatanti  nahetuya  satta ... naarammane
satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naindriye  satta  najhane satta
namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
satta novigate satta.
   [902]   Aharasahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
satta  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [903]   Aharasahajataannamannanissayaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [904] Aharasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [905]   Aharasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane tini naadhipatiya tini naanantare nasamanantare
naannamanne  naupanissaye  napurejate  napacchajate  naasevane
nakamme  navipake  naindriye  najhane  namagge  nasampayutte
nonatthiya novigate tini.
   [906]  Aharasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [907] Aharasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naindriye ekam najhane
Ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [908] Aharasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [909] Aharasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate  ekam  napacchajate  ekam  naasevane ekam nakamme
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [910] Aharasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [911]  Aharasahajatanissayakammaatthiavigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  navipake satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [912] Aharasahajataannamannanissayakammaatthiavigatanti
nahetuya tini ... naarammane tini naadhipatiya tini naanantare tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  navipake  tini  naindriye  tini  najhane
tini   namagge  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [913] Aharasahajataannamannanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane tini navipake tini naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [914] Aharasahajatanissayakammavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
Tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [915]   Aharasahajatanissayakammavipakaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [916] Aharasahajataannamannanissayakammavipakaatthiavigatanti nahetuya
ekam   ...   naarammane   ekam   naadhipatiya   ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [917] Aharasahajataannamannanissayakammavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   ekam   ...   naarammane   ekam   naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  naindriye  ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [918] Aharasahajatanissayakammavipakavippayuttaatthiavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate  ekam  napacchajate ekam naasevane ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [919] Aharasahajataannamannanissayakammavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya   ekam   ...   naarammane   ekam   naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  naindriye  ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [920]   Aharasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuya
satta  ...  naarammane  satta  naadhipatiya satta naanantare satta
nasamanantare  satta  naannamanne  tini naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake  satta  najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte tini
navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [921]  Aharasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  najhane
tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte tini nonatthiya
tini novigate tini.
   [922] Aharasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini nakamme tini navipake
tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [923]  Aharasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini   napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini
navipake  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [924]  Aharasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
Ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [925] Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane ekam nakamme ekam najhane ekam namagge ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [926] Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [927] Aharasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
Ekam novigate ekam.
   [928] Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  ekam  ... naarammane ekam naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [929]  Aharaadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuya
satta  ...  naarammane  satta naanantare satta nasamanantare satta
naannamanne  tini  naupanissaye satta napurejate satta napacchajate
satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake  satta
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini
nonatthiya satta novigate satta.
   [930] Aharaadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  najhane
tini namagge tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [931] Aharaadhipatisahajatanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane tini naanantare tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
Tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [932] Aharaadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane ekam nakamme ekam najhane ekam
namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [933] Aharaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [934] Aharaadhipatisahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
           Aharamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 296-306. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5934&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5934&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=900&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=900              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com