ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [87] Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ     ahetukapaṭisandhikkhaṇe     vipākābyākataṃ    ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca
eko  khandho  kaṭattā  ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ..
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [88]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā
akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe
Paṭicca  vatthu  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo
mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  kusale
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [89] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
Dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {89.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā akusale khandhe
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā  akusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {89.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {89.3}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [90]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .  naanantarapaccayampi  nasamanantarapaccayampi
naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [91]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naaññamaññapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā
akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {91.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjati naaññamaññapaccayā vipākābyākate
kiriyābyākate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhire  mahābhūte
Paṭicca  upādārūpaṃ  āhārasamuṭṭhāne  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ
utusamuṭṭhāne  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {91.2}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  naaññamaññapaccayā  kusale  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato
dhammo  uppajjati  naaññamaññapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [92]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naupanissayapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Naupanissayapaccayaṃ naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [93]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo
khandhe  paṭicca eko khandho dve  khandhe paṭicca dve khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo uppajjati napurejātapaccayā
kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
akusalo  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  akusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  .  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ.
   {93.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca
dve khandhā vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ..
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {93.2}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [94] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā
Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe.
   [95] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca . napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi
naadhipatipaccayasadisaṃ.
   [96] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale khandhe paṭicca kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  akusalā
cetanā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  paṭicca kiriyābyākatā cetanā
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.
   [97]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca akusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā. Tīṇi.
   {97.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ..
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {97.2}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati navipākapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  akusale  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [98]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
naāhārapaccayā  bāhiraṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [99]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paṭicca
upādārūpaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [100]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati
najhānapaccayā   pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho dve khandhe paṭicca
Dve  khandhā  bāhiraṃ  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [101]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati
namaggapaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paṭicca
eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve
khandhā  kaṭattā  ca rūpaṃ khandhā paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca khandhe
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.
Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [102]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
nasampayuttapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [103] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
Arūpe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe  paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati navippayuttapaccayā
arūpe  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā
arūpe  vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve
khandhā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [104]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
nonatthipaccayā ... novigatapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [105]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [106] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme
ekaṃ  navipāke  dve  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [107]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare   ekaṃ   nasamanantare   ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [108]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā ...
Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā ... Novigate ekaṃ.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [109] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane
pañca   nakamme  ekaṃ  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [110]   Naārammaṇapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
naanantare ekaṃ ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [111] Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [112]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye  ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke dve naāhāre  ekaṃ naindriye
ekaṃ   najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [113]   Naadhipatipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [114]  Naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  ...
Naaññamaññapaccayā ... Naupanissayapaccayā .... Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [115] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  satta  naanantare  pañca  nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  tīṇi  navipāke  satta  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [116]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napacchājāte  dve  naāsevane
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke  dve naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [117]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [118] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [119]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke  dve naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [120]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [121]  Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye   ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye
Ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [122]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [123] Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [124]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte  dve
naāsevane  dve  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [125]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [126] Naāhārapaccayā ... naindriyapaccayā ... Najhānapaccayā
... namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ
Novigate ekaṃ.
   [127]  Nasampayuttapaccayā  nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe
pañca. Naārammaṇapaccayasadisaṃ. ... Novigate pañca.
   [128] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [129]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [130]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [131]  Nonatthipaccayā  novigatapaccayā  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare
Pañca  naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca  nakamme  ekaṃ  navipāke
pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca.
   [132]  Novigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
...  naadhipatiyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 40-57. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=790              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=790              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=87&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=87              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10899              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10899              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com