ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1312]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
Hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
dve  khandhe  paccayā  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammaṃ paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā  vipākadhammadhamme
khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  vipākadhammadhammaṃ  paccayā
vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paccayā  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1313]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe.
Mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ
paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā.
   {1313.1}  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā vipāko dhammo
uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā vipākā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā
vipākadhammadhammo  uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā
khandhā  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipāka-
navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākā
Khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paccayā  vipākā  khandhā  mahābhūte  paccayā  kaṭattārūpaṃ .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ    paccayā    vipākadhammadhammo   ca
nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā
vipākadhammadhammā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1314]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca vatthuñca paccayā
dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
Vipākañca    nevavipākanavipākadhammadhammañca    dhammaṃ    paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā vipāke khandhe ca
mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāke
khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ.
   {1314.1}   Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paccayā  vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ca  vatthuñca paccayā dve
Khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ.
   [1315]   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā dve khandhā . vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā
vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {1315.1}   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vipākadhammaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1316]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā dve
khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
   [1317]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo khandhā
dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [1318] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
Uppajjati     ārammaṇapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe paccayā dve
khandhā  vatthuṃ  paccayā  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā  vipāko  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  sotāyatanaṃ
paccayā  sotaviññāṇaṃ  ghānāyatanaṃ  paccayā  ghānaviññāṇaṃ  jivhāyatanaṃ
paccayā   jivhāviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ   paccayā   kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  vipākā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā
vipākā   khandhā   .   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā
vipākadhammadhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā   vatthuṃ  paccayā
vipākadhammadhammā khandhā.
   [1319]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko   dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe
ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā sota ... Ghāna ... Jivhā ...
Kāya ... vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca
vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1320]   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
Dhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati  ārammaṇapaccayā
vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1321]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . adhipatipaccayā
paṭisandhikkhaṇe   natthi  .  vipākadhammadhammaṃ  paccayā  adhipatiyā
tīṇi.
   [1322]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā
tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vatthuṃ
paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā.
   [1323]  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā  vipākā  khandhā .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati
adhipatipaccayā   vatthuṃ   paccayā  vipākadhammadhammā  khandhā  .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākā khandhā
mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
Paccayā    vipākadhammadhammo   ca   nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti   adhipatipaccayā   vatthuṃ   paccayā
vipākadhammadhammā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1324]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve
khandhā  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipāke  khandhe
ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  vipākañca
nevavipākanavipākadhammadhammañca   dhammaṃ   paccayā   vipāko   ca
nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā  dve  khandhā  vipāke  khandhe  ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1325]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe
ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammañca
nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  vipākadhammadhamme  khandhe  ca  mahābhūte ca
Paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti   adhipatipaccayā   vipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā dve khandhā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1326]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
anantarapaccayā ... Samanantarapaccayā .... Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [1327] ... Sahajātapaccayā ... aññamaññapaccayā vipākaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe paccayā dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe
paccayā dve khandhā . vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati    aññamaññapaccayā    paṭisandhikkhaṇe    vipāke
khandhe  paccayā  vatthu  .  vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  aññamaññapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo khandhā vatthu ca
dve khandhe paccayā dve khandhā vatthu ca.
   [1328]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [1329]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo     uppajjati     aññamaññapaccayā
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe
paccayā dve khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte paccayā dve mahābhūtā
vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paccayā   vipāko   dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā
cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  vipākā  khandhā  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā  vatthuṃ
paccayā vipākadhammadhammā khandhā.
   [1330]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe
ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā sota ... Ghāna ... Jivhā ...
Kāya ... vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ca vatthuñca paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ca vatthuñca
Paccayā dve khandhā.
   [1331]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paccayā    vipākadhammadhammo    uppajjati    aññamaññapaccayā
vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1332]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
nissayapaccayā  .  sahajātasadisaṃ  .  upanissayapaccayā purejātapaccayā
vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve
khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. Anantarasadisaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1333]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
āsevanapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā  tayo  khandhe  paccayā eko khandho dve khandhe paccayā
dve khandhā.
   [1334]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo     uppajjati     āsevanapaccayā
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā .pe. vatthuṃ paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā
vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā
khandhā.
   [1335]   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
Dhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati  āsevanapaccayā
vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo
khandhe  ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca
paccayā dve khandhā.
   [1336]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
kammapaccayā tīṇi. Sahajātasadisaṃ.
   [1337]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
vipākapaccayā   tīṇi   .   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  vipākapaccayā  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte paccayā dve mahābhūtā
mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vipāko
ca  ubhayañca  tīṇi  . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca tīṇi .
Āhārapaccayā    indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1338]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  nava  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  cattāri  kamme  sattarasa vipāke nava āhāre
sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [1339] Hetupaccayā ārammaṇe satta ... Adhipatiyā sattarasa.
Saṅkhittaṃ . ... avigate sattarasa . yathā kusalattike gaṇanā evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1340]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi .
Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati  nahetupaccayā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati   nahetupaccayā   ahetukaṃ
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā.
   {1340.1}  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā vipāko dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati
nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {1340.2}  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā
vatthuṃ  paccayā  ahetukā  vipākā  khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  ...  .  vipākañca
Nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā vipāko dhammo uppajjati
...  nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  ...  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā.
   {1340.3}   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho . vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  sabbāni  padāni
vitthāretabbāni.
   [1341]  Nahetuyā  dvādasa  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  cattāri  navipāke  nava
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  cattāri  namagge
nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [1342] Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā dvādasa.
Saṅkhittaṃ  .  ... novigate tīṇi . yathā kusalattike paccanīyagaṇanā
evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1343] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā sattarasa.
Saṅkhittaṃ  .  ...  novigate  pañca  .  yathā  kusalattike
anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1344]  Nahetupaccayā ārammaṇe satta ... anantare satta
samanantare  satta  .pe.  ...  avigate dvādasa . nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte tīṇi ... aññamaññe dve . saṅkhittaṃ.
...  Avigate  tīṇi  . yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ
gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
            Nissayavāro
   [1345]  Vipākaṃ  dhammaṃ  nissāya  vipāko  dhammo uppajjati
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 430-443. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8685              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8685              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1312&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=167              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1345              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]