ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [481]  Pītisahagato  dhammo pītisahagatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  pītisahagatā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  pītisahagatā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
Hetupaccayena paccayo.
   [482]  Pītisahagato  dhammo sukhasahagatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  pītisahagatā  hetū  sampayuttakānaṃ  sukhasahagatānaṃ  khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [483]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  pītisahagatā  hetū  sampayuttakānaṃ
pītisahagatānañca  sukhasahagatānañca  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [484] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ... Pītisahagatassa
dhammassa ... Pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ... Sukhamūle tīṇi.
   [485]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  upekkhāsahagatā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [486]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
dhammassa ... sukhasahagatassa dhammassa ... pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca
hetū   sampayuttakānaṃ   pītisahagatānañca  sukhasahagatānañca  khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [487] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo  pītisahagatena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ   katvā  taṃ  pītisahagatena  cittena  paccavekkhati
pītisahagatā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā
taṃ  pītisahagatena  cittena  paccavekkhati  ariyā pītisahagatena cittena
pītisahagate  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  pītisahagate
khandhe  pītisahagatena  cittena  aniccato dukkhato anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  pītisahagato  rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  pītisahagate  khandhe  ārabbha  pītisahagatā  khandhā
uppajjanti.
   [488] Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo pītisahagatena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā taṃ sukhasahagatena cittena paccavekkhati pītisahagatā jhānā vuṭṭhahitvā
maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā taṃ sukhasahagatena cittena paccavekkhati
ariyā  sukhasahagatena cittena pītisahagate pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti
pītisahagate  khandhe  sukhasahagatena cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  sukhasahagato rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pītisahagate  khandhe  ārabbha sukhasahagatā
khandhā uppajjanti.
   [489]   Pītisahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  pītisahagatena  cittena  dānaṃ datvā sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  upekkhāsahagatena  cittena
paccavekkhati  pītisahagatā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā
phalā  vuṭṭhahitvā  taṃ  upekkhāsahagatena cittena paccavekkhati ariyā
upekkhāsahagatena  cittena  pītisahagate  pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese
jānanti  pītisahagate  khandhe  upekkhāsahagatena  cittena  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
upekkhāsahagato  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā
uppajjati   uddhaccaṃ   uppajjati   cetopariyañāṇena  pītisahagata-
cittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  pītisahagatā  khandhā cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  pītisahagate  khandhe ārabbha
upekkhāsahagatā khandhā uppajjanti.
   [490]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  pītisahagatena  cittena  dānaṃ
datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ pītisahagatena ca sukhasahagatena ca
cittena  paccavekkhati  pītisahagatā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā
vuṭṭhahitvā  phalā  vuṭṭhahitvā  taṃ  pītisahagatena  ca sukhasahagatena ca
Cittena  paccavekkhati ariyā pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena
pītisahagataṃ  pahīnaṃ  kilesaṃ paccavekkhanti vikkhambhitaṃ kilesaṃ paccavekkhanti
pubbe  samudāciṇṇe  kilese jānanti pītisahagate khandhe pītisahagatena
ca  sukhasahagatena  ca  cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  pītisahagato ca sukhasahagato ca
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pītisahagate  khandhe  ārabbha
pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā uppajjanti.
   [491] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  .  sukhasahagato  dhammo  pītisahagatassa  dhammassa  ...
Upekkhāsahagatassa  dhammassa  ...  pītisahagatassa  ca  sukhahagatassa  ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhasahagate  khandhe  ārabbha
pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā uppajjanti.
   [492]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upekkhāsahagatena  cittena  dānaṃ datvā
sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ upekkhāsahagatena cittena
paccavekkhanti upekkhāsahagatā jhānā ... maggā ... Phalā vuṭṭhahitvā
taṃ  upekkhāsahagatena  cittena  paccavekkhati ariyā upekkhāsahagatena
cittena  upekkhāsahagataṃ  pahīnaṃ  kilesaṃ  paccavekkhanti  vikkhambhitaṃ
kilesaṃ  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti
upekkhāsahagate  khandhe  upekkhāsahagatena cittena aniccato dukkhato
Anattato   vipassanti   assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha
upekkhāsahagato  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā
uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  cetopariyañāṇena  upekkhāsagata-
cittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa
ārammaṇapaccayena    paccayo   ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   upekkhāsahagatā
khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya
ārammaṇapaccayena   paccayo   upekkhāsahagate  khandhe  ārabbha
upekkhāsahagatā khandhā uppajjanti.
   [493]  Upekkhāsahagato  dhammo  pītisahagatassa  dhammassa ...
Sukhasahagatassa  dhammassa  ... pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upekkhāsahagatena  cittena  dānaṃ datvā
sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  pītisahagatena  ca
sukhasahagatena  ca  cittena  paccavekkhati  upekkhāsahagatā  jhānā
vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā  phalā vuṭṭhahitvā taṃ pītisahagatena ca
sukhasahagatena  ca  cittena  paccavekkhati  ariyā  pītisahagatena  ca
sukhasahagatena  ca  cittena  upekkhāsahagataṃ pahīnaṃ kilesaṃ paccavekkhanti
vikkhambhitaṃ  kilesaṃ  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese
jānanti  upekkhāsahagate  khandhe  pītisahagatena  ca  sukhasahagatena
Ca  cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti
abhinandanti  taṃ  ārabbha  pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  upekkhāsahagate  khandhe  ārabbha
pītisahagatā ca sukhasahagatā ca khandhā uppajjanti.
   [494]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
dhammassa  ...  sukhasahagatassa dhammassa ... upekkhāsahagatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  pītisahagatena  ca sukhasahagatena ca cittena
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ katvā pītisahagate ca
sukhasahagate  ca  khandhe  upekkhāsahagatena cittena aniccato dukkhato
anattato  vipassati  assādeti abhinandati taṃ ārabbha upekkhāsahagato
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  ...  vicikicchā  ... uddhaccaṃ uppajjati
cetopariyañāṇena   pītisahagatasukhasahagatacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānāti
pītisahagatā   ca   sukhasahagatā   ca  khandhā  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  pītisahagate  ca  sukhasahagate
ca khandhe ārabbha upekkhāsahagatā khandhā uppajjanti.
   [495]  Pītisahagato  ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca
sukhasahagatassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ.
   [496]  Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
Pītisahagatena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  pītisahagatena  cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pītisahagatā
jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā pītisahagatena
cittena  taṃ  garuṃ katvā paccavekkhati pītisahagate khandhe pītisahagatena
cittena  garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā pītisahagato
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati: pītisahagatādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [497]  Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
pītisahagatena  .pe.  sahajātādhipati:  pītisahagatādhipati  sampayuttakānaṃ
sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [498]   Pītisahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   .   ārammaṇādhipati:   pītisahagatena
cittena dānaṃ datvā upekkhāsahagatena cittena. Saṅkhittaṃ.
   [499]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  pītisahagatena  .pe.  sahajātādhipati:  pītisahagatādhipati
sampayuttakānaṃ    pītisahagatānañca    sukhasahagatānañca    khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [500]  Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
sukhasahagatena  .pe.  saṅkhittaṃ  .  sahajātādhipati:  sukhasahagatādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [501]  Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati . saṅkhittaṃ . sahajātādhipati:
sukhasahagatādhipati  sampayuttakānaṃ  pītisahagatānaṃ  khandhānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [502]   Sukhasahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati:. Saṅkhittaṃ.
   [503]  Sukhasahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Saṅkhittaṃ   .   sahajātādhipati:   sukhasahagatādhipati   sampayuttakānaṃ
pītisahagatānañca sukhasahagatānañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [504]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Saṅkhittaṃ  .  sahajātādhipati:  upekkhāsahagatādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [505]   Upekkhāsahagato  dhammo  pītisahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  .  saṅkhittaṃ .
Upekkhāsahagato   dhammo  sukhasahagatassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo. Ārammaṇādhipati:. Saṅkhittaṃ.
   [506] Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati:. Saṅkhittaṃ.
   [507]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati .pe.
Sahajātādhipati:   pītisahagatā   ca   sukhasahagatā   ca   adhipati
sampayuttakānaṃ pītisahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [508]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā sukhasahagatassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Saṅkhittaṃ  .  sahajātādhipati:  pītisahagatā  ca  sukhasahagatā ca adhipati
sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [509]  Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati:. Saṅkhittaṃ.
   [510]  Pītisahagato  ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati   .   ārammaṇādhipati:   .pe.   sahajātādhipati:
pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca  adhipati sampayuttakānaṃ pītisahagatānañca
sukhasahagatānañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [511] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
pītisahagatānaṃ   khandhānaṃ   anantarapaccayena   paccayo   pītisahagataṃ
anulomaṃ   gotrabhussa   anantarapaccayena  paccayo  .  iminā
kāraṇena  sabbesaṃ  padānaṃ  paccayoti  dīpetabbaṃ  .  anulomaṃ
vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa  maggo  phalassa
phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  pītisahagatāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   [512] Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
sukhasahagatānaṃ   khandhānaṃ   anantarapaccayena   paccayo   pītisahagataṃ
anulomaṃ   sukhasahagatassa   gotrabhussa   anantarapaccayena  paccayo
pītisahagataṃ  anulomaṃ  sukhasahagatassa  vodānassa  .  saṅkhittaṃ .
Pītisahagataṃ  anulomaṃ  sukhasahagatāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   [513]   Pītisahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  pītisahagataṃ  cuticittaṃ  upekkhāsahagatassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo   pītisahagataṃ  bhavaṅgaṃ
āvajjanāya  anantarapaccayena  paccayo  pītisahagatā  vipākamano-
viññāṇadhātu   kiriyāmanoviññāṇadhātuyā  anantarapaccayena  paccayo
pītisahagataṃ  bhavaṅgaṃ  upekkhāsahagatassa  bhavaṅgassa  anantarapaccayena
Paccayo   pītisahagataṃ   kusalākusalaṃ  upekkhāsahagatassa  vuṭṭhānassa
kiriyaṃ vuṭṭhānassa phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [514]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   pītisahagatānañca  sukhasahagatānañca
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  pītisahagataṃ  anulomaṃ  pītisahagatassa
ca  sukhasahagatassa  ca  gotrabhussa  anantarapaccayena  paccayo .
Saṅkhittaṃ  .  pītisahagataṃ  anulomaṃ  pītisahagatāya  ca  sukhasahagatāya ca
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [515] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  sukhasahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
sukhasahagatānaṃ   khandhānaṃ   anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagataṃ
anulomaṃ    sukhasahagatassa    gotrabhussa    anantarapaccayena
paccayo  .  saṅkhittaṃ  .  sukhasahagataṃ  anulomaṃ  sukhasahagatāya
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [516] Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  sukhasahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
pītisahagatānaṃ  khandhānaṃ  . saṅkhittaṃ . sukhasahagataṃ anulomaṃ pītisahagatāya
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [517] Sukhasahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo   sukhasahagataṃ  cuticittaṃ  upekkhāsahagatassa  upapatticittassa
anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagataṃ   bhavaṅgaṃ   āvajjanāya
anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  vipākamanodhātuyā
anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagatā   vipākamanoviññāṇadhātu
kiriyāmanoviññāṇadhātuyā   anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagataṃ
bhavaṅgaṃ   upekkhāsahagatassa  bhavaṅgassa  anantarapaccayena  paccayo
sukhasahagataṃ  kusalākusalaṃ  upekkhāsahagatassa  vuṭṭhānassa kiriyaṃ vuṭṭhānassa
phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [518]  Sukhasahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā sukhasahagatā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  pītisahagatānañca  sukhasahagatānañca  khandhānaṃ .
Saṅkhittaṃ  .  sukhasahagataṃ  anulomaṃ  pītisahagatāya  ca  sukhasahagatāya ca
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [519]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  upekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
upekkhāsahagatānaṃ   khandhānaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  upekkhāsahagataṃ
anulomaṃ  upekkhāsahagatāya  phalasamāpattiyā  nirodhā  vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     upekkhāsahagatāya    phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [520]   Upekkhāsahagato  dhammo  pītisahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  upekkhāsahagataṃ  cuticittaṃ  pītisahagatassa
upapatticittassa  āvajjanā  pītisahagatānaṃ  khandhānaṃ  vipākamanodhātu
pītisahagatāya   vipākamanoviññāṇadhātuyā   upekkhāsahagataṃ   bhavaṅgaṃ
pītisahagatassa  bhavaṅgassa  upekkhāsahagataṃ  kusalākusalaṃ  pītisahagatassa
vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa nirodhā vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ      pītisahagatāya     phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [521]  Upekkhāsahagato  dhammo  sukhasahagatassa  dhammassa ...
Pītisahagatassa   ca  sukhasahagatassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo. Tāniyeva ca gamanāni niyāmetabbāni.
   [522]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
dhammassa  ...  sukhasahagatassa dhammassa ... upekkhāsahagatassa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   pītisahagatañca  sukhasahagatañca  cuticittaṃ
upekkhāsahagatassa   upapatticittassa   pītisahagatañca   sukhasahagatañca
bhavaṅgaṃ āvajjanāya pītisahagatā ca sukhasahagatā ca vipākamanoviññāṇadhātu
kiriyāmanoviññāṇadhātuyā   pītisahagatañca   sukhasahagatañca   bhavaṅgaṃ
upekkhāsahagatassa    bhavaṅgassa    pītisahagatañca    sukhasahagatañca
kusalākusalaṃ   upekkhāsahagatassa   vuṭṭhānassa   kiriyaṃ  vuṭṭhānassa
phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [523]  Pītisahagato  ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā
pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
pītisahagatānañca   sukhasahagatānañca   khandhānaṃ   .  saṅkhittaṃ  .
Pītisahagatañca  sukhasahagatañca  anulomaṃ  pītisahagatāya  ca  sukhasahagatāya
ca phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [524] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo. Anantarapaccayasadisaṃ.
   [525] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  pītisahagato  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo .
Paṭiccasadisaṃ. Sahajāte dasa pañhā.
   [526] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo nissayapaccayena paccayo. Dasa pañhā kātabbā.
   [527] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   pītisahagataṃ   saddhaṃ   upanissāya   pītisahagatena
cittena  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati uposathakammaṃ karoti pītisahagataṃ
jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  ...  maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti pītisahagataṃ sīlaṃ ... sutaṃ ... Cāgaṃ ...
Paññaṃ  upanissāya  pītisahagatena  cittena  dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti pītisahagataṃ rāgaṃ ... Mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ...
Patthanaṃ  upanissāya  pītisahagatena  cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ   karoti  pītisahagataṃ  jhānaṃ  uppādeti  samāpattiṃ
uppādeti  pītisahagatena  cittena  adinnaṃ ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ
bhaṇati  samphaṃ  palapati sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti
paripanthe  tiṭṭhati  paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti
pītisahagatā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno
diṭṭhi  ...  patthanā  pītisahagatāya  saddhāya sīlassa sutassa cāgassa
paññāya   rāgassa   mohassa   mānassa   diṭṭhiyā  patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [528] Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   pītisahagataṃ   saddhaṃ   upanissāya   sukhasahagatena
cittena dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti pītisahagataṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ...
Patthanaṃ  upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ
uppādeti sukhasahagatena cittena adinnaṃ ādiyati ... nigamaghātaṃ karoti
pītisahagatā  saddhā  ...  patthanā  sukhasahagatāya  saddhāya patthanāya
sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo.
   [529]   Pītisahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  pītisahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya
upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti ... abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ
uppādeti ... diṭṭhiṃ gaṇhāti pītisahagataṃ sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya
upekkhāsahagatena  cittena  dānaṃ  deti  ...  nigamaghātaṃ  karoti
pītisahagatā  saddhā ... patthanā upekkhāsahagatāya saddhāya patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [530]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  pītisahagataṃ  saddhaṃ
upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti ...
Diṭṭhiṃ  gaṇhāti  pītisahagataṃ  sukhasahagataṃ  sīlaṃ  ... patthanaṃ upanissāya
pītisahagatena  ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti ... nigamaghātaṃ
karoti  pītisahagatā saddhā ... patthanā pītisahagatāya ca sukhasahagatāya
ca saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [531] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   sukhasahagataṃ   saddhaṃ   upanissāya   sukhasahagatena
cittena dānaṃ deti ... diṭṭhiṃ gaṇhāti sukhasahagataṃ sīlaṃ ... Patthanaṃ ...
Sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  upanissāya  sukhasahagatena  cittena  dānaṃ
deti ... nigamaghātaṃ karoti sukhasahagatā saddhā ... Patthanā ... Sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   sukhasahagatāya   saddhāya   patthanāya   sukhasahagatassa
kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo.
   [532] Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   sukhasahagataṃ   saddhaṃ   upanissāya   pītisahagatena
cittena dānaṃ deti ... diṭṭhiṃ gaṇhāti sukhasahagataṃ sīlaṃ ... Patthanaṃ ...
Sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  upanissāya  pītisahagatena  cittena  dānaṃ
deti ... nigamaghātaṃ karoti sukhasahagatā saddhā ... Patthanā ... Sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ  pītisahagatāya  saddhāya  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [533]   Sukhasahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  sukhasahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya
upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti ... Abhiññaṃ uppādeti ... Diṭṭhiṃ
gaṇhāti  sukhasahagataṃ  sīlaṃ  ...  patthanaṃ ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ
upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti ... Nigamaghātaṃ karoti
sukhasahagatā  saddhā  ...  patthanā  ...  sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ
upekkhāsahagatāya saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [534]  Sukhasahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca  sukhasahagatassa ca
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  sukhasahagataṃ  saddhaṃ
upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti ...
Diṭṭhiṃ gaṇhāti sukhasahagataṃ sīlaṃ ... patthanaṃ ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ
upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti ...
Nigamaghātaṃ karoti .pe. sukhasahagatā saddhā ... Patthanā ... Sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ  pītisahagatāya  ca  sukhasahagatāya  ca  saddhāya  patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [535]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  upekkhāsahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya
upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti ... Abhiññaṃ uppādeti ... Diṭṭhiṃ
gaṇhāti upekkhāsahagataṃ sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya upekkhāsahagatena
cittena dānaṃ deti ... nigamaghātaṃ karoti upekkhāsahagatā saddhā ...
Patthanā  upekkhāsahagatāya  saddhāya  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [536] Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   upekkhāsahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya  pītisahagatena
Cittena  dānaṃ  deti  ...  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  upekkhāsahagataṃ
sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya pītisahagatena cittena dānaṃ deti ... Nigamaghātaṃ
karoti  upekkhāsahagatā  saddhā  ... patthanā pītisahagatāya saddhāya
patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [537] Upekkhāsahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   upekkhāsahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya  sukhasahagatena
cittena  dānaṃ  deti ... diṭṭhiṃ gaṇhāti upekkhāsahagataṃ sīlaṃ ...
Patthanaṃ  upanissāya  sukhasahagatena cittena dānaṃ deti ... nigamaghātaṃ
karoti  upekkhāsahagatā  saddhā  ... patthanā sukhasahagatāya saddhāya
patthanāya sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo.
   [538] Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   upekkhāsahagataṃ   saddhaṃ
upanissāya pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti ...
Diṭṭhiṃ  gaṇhāti  upekkhāsahagataṃ  sīlaṃ  ...  patthanaṃ  upanissāya
pītisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti ... Nigamaghātaṃ karoti
upekkhāsahagatā saddhā ... patthanā pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca
saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [539]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
Dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  pītisahagatañca
sukhasahagatañca   saddhaṃ  upanissāya  pītisahagatena  cittena  dānaṃ
deti ... diṭṭhiṃ gaṇhāti pītisahagatañca sukhasahagatañca sīlaṃ ... patthanaṃ
upanissāya  pītisahagatena  cittena dānaṃ deti ... nigamaghātaṃ karoti
pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca  saddhā  ... patthanā pītisahagatāya
saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [540] Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   pītisahagatañca  sukhasahagatañca
saddhaṃ  upanissāya  sukhasahagatena  cittena  dānaṃ  deti  ... diṭṭhiṃ
gaṇhāti  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  sīlaṃ  ...  patthanaṃ  upanissāya
sukhasahagatena cittena dānaṃ deti ... nigamaghātaṃ karoti pītisahagatā ca
sukhasahagatā  ca  saddhā ... patthanā sukhasahagatāya saddhāya patthanāya
sukhasahagatassa kāyaviññāṇassa upanissayapaccayena paccayo.
   [541]  Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo     .     pakatūpanissayo:     pītisahagatañca
sukhasahagatañca saddhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti ...
Abhiññaṃ  uppādeti  ...  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  pītisahagatañca sukhasahagatañca
Sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ deti ...
Nigamaghātaṃ  karoti pītisahagatā ca sukhasahagatā ca saddhā ... patthanā
upekkhāsahagatāya saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [542]  Pītisahagato  ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  pītisahagatañca
sukhasahagatañca    saddhaṃ    upanissāya    pītisahagatena    ca
sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti
pītisahagatañca  sukhasahagatañca jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ...
Samāpattiṃ  ...  mānaṃ ... diṭṭhiṃ gaṇhāti pītisahagatañca sukhasahagatañca
sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya
pītisahagatena  ca  sukhasahagatena ca cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti pītisahagatañca sukhasahagatañca jhānaṃ ... vipassanaṃ ...
Maggaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti  pītisahagatena ca sukhasahagatena ca
cittena  adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati samphaṃ palapati
sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati
paradāraṃ  gacchati  gāmaghātaṃ  karoti  nigamaghātaṃ karoti pītisahagatā ca
sukhasahagatā  ca saddhā ... patthanā pītisahagatāya ca sukhasahagatāya ca
saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [543] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa āsevanapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
pītisahagatānaṃ   khandhānaṃ   āsevanapaccayena   paccayo  pītisahagataṃ
anulomaṃ   pītisahagatassa   gotrabhussa   anulomaṃ   vodānassa
gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [544] Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
sukhasahagatānaṃ   khandhānaṃ   āsevanapaccayena   paccayo  pītisahagataṃ
anulomaṃ   sukhasahagatassa   gotrabhussa  āsevanapaccayena  paccayo
pītisahagataṃ  anulomaṃ  sukhasahagatassa vodānassa āsevanapaccayena paccayo
pītisahagataṃ  gotrabhu  sukhasahagatassa  maggassa  pītisahagataṃ  vodānaṃ
sukhasahagatassa maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [545]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   pītisahagatānañca  sukhasahagatānañca
khandhānaṃ  āsevanapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . pītisahagataṃ vodānaṃ
pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [546] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ... Pītisahagatassa
dhammassa ... pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa āsevanapaccayena
paccayo. Saṅkhittaṃ. Pītinayaṃ passitvā kātabbaṃ.
   [547]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
Āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  upekkhāsahagatā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upekkhāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  upekkhāsahagataṃ
vodānaṃ upekkhāsahagatassa maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [548]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
dhammassa ... sukhasahagatassa dhammassa ... pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  pītisahagatā ca
sukhasahagatā   ca  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  pītisahagatānañca
sukhasahagatānañca  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  . saṅkhittaṃ .
Pītisahagatañca  sukhasahagatañca  vodānaṃ  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [549]  Pītisahagato  dhammo pītisahagatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: pītisahagatā cetanā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
pītisahagatā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  pītisahagatā  cetanā  vipākānaṃ  pītisahagatānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [550]  Pītisahagato  dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: pītisahagatā cetanā
sampayuttakānaṃ   sukhasahagatānaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  pītisahagatā  cetanā sampayuttakānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ
Kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  pītisahagatā  cetanā
vipākānaṃ sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [551]   Pītisahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo . nānākhaṇikā: pītisahagatā cetanā vipākānaṃ
upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [552]  Pītisahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:   pītisahagatā  cetanā  sampayuttakānaṃ  pītisahagatānañca
sukhasahagatānañca  khandhānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .
Nānākhaṇikā:   pītisahagatā   cetanā  vipākānaṃ  pītisahagatānañca
sukhasahagatānañca khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [553] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa .... Cattāripi
gaṇanāni passitvā kātabbā.
   [554]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā . ... pītisahagatassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nānākhaṇikā  . ... sukhasahagatassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nānākhaṇikā:  upekkhāsahagatā
cetanā  ...  .  ...  pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa
kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā: upekkhāsahagatā cetanā ... .
Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā  pītisahagatassa dhammassa ...
Cattāri kātabbāni. Pītisahagataṃ anumajjantena vibhajitabbaṃ.
   [555]  Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo  pītisahagato  vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
vipākapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe
pītisahagato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  dve khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ  .pe.  yathā paṭiccavāre hetupaccaye evaṃ vitthāretabbā
dasa pañhā.
   [556] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo   indriyapaccayena   paccayo   jhānapaccayena   paccayo
maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena
paccayo  .  dasa  pañhā  vitthāretabbā . natthipaccayena paccayo
vigatapaccayena  paccayo  .  natthipi  vigatampi  anantarasadisaṃ .
Avigatapaccayena paccayo.
   [557]  Hetuyā  dasa  ārammaṇe  soḷasa  adhipatiyā soḷasa
anantare  soḷasa  samanantare  soḷasa  sahajāte  dasa  aññamaññe
dasa  nissaye  dasa  upanissaye  soḷasa  āsevane  dasa  kamme
soḷasa  vipāke  dasa  āhāre indriye jhāne magge sampayutte
atthiyā dasa natthiyā soḷasa vigate soḷasa avigate dasa.
       Kusalattikaṃ anulomaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [558] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [559] Pītisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [560] Pītisahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [561] Pītisahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [562] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [563] Sukhasahagato dhammo pītisahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [564] Sukhasahagato dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [565]  Sukhasahagato  dhammo  pītisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [566]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [567]   Upekkhāsahagato  dhammo  pītisahagatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [568]   Upekkhāsahagato  dhammo  sukhasahagatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [569] Upekkhāsahagato dhammo pītisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [570]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā pītisahagatassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [571]  Pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā sukhasahagatassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
Upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [572]  Pītisahagato ca sukhasahagato ca dhammā upekkhāsahagatassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [573]  Pītisahagato  ca sukhasahagato ca dhammā pītisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [574]  Nahetuyā  soḷasa  naārammaṇe naadhipatiyā naanantare
nasamanantare   nasahajāte   naaññamaññe  nanissaye  naupanissaye
napurejāte  napacchājāte  naāsevane nakamme navipāke naāhāre
naindriye  najhāne  namagge  nasampayutte  navippayutte  noatthiyā
nonatthiyā novigate noavigate sabbattha soḷasa.
        Paccanīyaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [575]  Hetupaccayā  naārammaṇe  dasa ... naadhipatiyā dasa
naanantare  nasamanantare  naupanissaye  napurejāte  napacchājāte
naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge
navippayutte nonatthiyā novigate sabbattha dasa.
       Anulomapaccanīyaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [576] Nahetupaccayā ārammaṇe soḷasa ... Adhipatiyā anantare
samanantare  soḷasa  sahajāte  dasa  aññamaññe  dasa  nissaye dasa
upanissaye soḷasa āsevane dasa kamme soḷasa vipāke dasa āhāre
dasa  indriye dasa jhāne dasa magge dasa sampayutte dasa atthiyā
dasa natthiyā soḷasa vigate soḷasa avigate dasa.
       Paccanīyānulomaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Pītittikaṃ sattamaṃ
             niṭṭhitaṃ.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 158-187. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3088              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3088              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=481&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=481              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]