ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [625]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nivaranasampayutta hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena  paccayo  .  mulani  pucchitabbani . nivaranasampayutta
hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo . Nivaranasampayutta
hetu   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo:    nivaranavippayutta
hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo patisandhi.
   [626]  Nivaranasampayutto  dhammo  nivaranasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  ragam  assadeti  abhinandati  tam
arabbha  rago  ditthi  vicikiccha  uddhaccam  domanassam  uppajjati
ditthim  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  ditthi vicikiccha
uddhaccam   domanassam   uppajjati  vicikiccham  arabbha  vicikiccha
ditthi  uddhaccam  domanassam  uddhaccam  arabbha  uddhaccam  uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Ditthi ... vicikiccha uppajjati domanassam arabbha domanassam uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam uppajjati. {626.1} Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: ariya nivaranasampayutte pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti nivaranasampayutte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena nivaranasampayuttacittasamangissa cittam janati nivaranasampayutta khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. {626.2} Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam ... Ariya magga vutthahitva maggam ... phalam paccavekkhanti nibbanam ... Nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo cakkhum ... vatthum ... Nivaranavippayutte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati yava avajjanaya. {626.3} Nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... cakkhum ... vatthum ... nivaranavippayutte khandhe assadeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Abhinandati tam arabbha rago ditthi vicikiccha uddhaccam domanassam uppajjati. [627] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: ragam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ditthi uppajjati . sahajatadhipati: nivaranasampayuttadhipati nivaranasampayuttanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo . Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajatadhipati: nivaranasampayuttadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo . mulam pucchitabbam nivaranasampayuttadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. {627.1} Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati danam ... silam ... Uposathakammam ... Tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva ... Phalam ... nibbanam ... nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: nivaranavippayuttadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo . nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

Adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: danam ... .pe. Pubbe ... jhanam ... Cakkhum ... Vatthum ... Nivaranavippayutte khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ditthi uppajjati. [628] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima nivaranasampayutta khandha pacchimanam pacchimanam nivaranasampayuttanam khandhanam anantarapaccayena paccayo . mulam pucchitabbam nivaranasampayutta khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo idha purima purima natthi . mulam pucchitabbam purima purima nivaranavippayutta khandha pacchimanam pacchimanam nivaranavippayuttanam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. {628.1} Nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: avajjana nivaranasampayuttanam khandhanam anantarapaccayena paccayo . nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo: . sahajatapaccayena paccayo: annamannapaccayena paccayo: nissayapaccayena paccayo:. [629] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: ragam upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati dosam ... moham manam ditthim ... Patthanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

Upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati rago .pe. Patthana ragassa .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo. {629.1} Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. Pakatupanissayo: ragam upanissaya danam deti silam ... uposathakammam jhanam vipassanam maggam abhinnam ... samapattim uppadeti dosam ... Patthanam upanissaya danam deti .pe. samapattim uppadeti rago .pe. patthana saddhaya .pe. pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {629.2} Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti silam ... .pe. maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti silam ... .pe. Pannam ... .pe. senasanam upanissaya danam deti .pe. Samapattim uppadeti saddha .pe. senasanam saddhaya .pe. Pannaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {629.3} Nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. pannam ... Kayikam ... .pe. Senasanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati saddha .pe. Senasanam ragassa dosassa mohassa manassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [630] Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nivaranavippayuttanam khandhanam purejatapaccayena paccayo . nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha rago doso moho . vatthupurejatam: vatthu nivaranasampayuttanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [631] Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: dve. Asevanapaccayena paccayo: dve. [632] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo: nivaranasampayutta cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . mulani katabbani . sahajata

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Nanakhanika . sahajata: nivaranasampayutta cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: nivaranasampayutta cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo . nivaranasampayutta cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo . Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sankhittam . vipakapaccayena paccayo: ekam. [633] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa aharapaccayena paccayo: . indriyapaccayena paccayo: jhanapaccayena paccayo: maggapaccayena paccayo: sampayuttapaccayena paccayo: dve. [634] Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam . Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . sankhittam . Nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejatam: vatthu nivaranasampayuttanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [635] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

Atthipaccayena paccayo: nivaranasampayutto eko khandho tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo. Nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . sahajata: nivaranasampayutta khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: nivaranasampayutta khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. {635.1} Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa ca nivaranavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: nivaranasampayutto eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo . nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sankhittam . nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: purejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha rago ditthi vicikiccha uddhaccam domanassam uppajjati vatthum nivaranasampayuttanam khandhanam atthipaccayena paccayo. {635.2} Nivaranasampayutto ca nivaranavippayutto ca dhamma nivaranasampayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajato: nivaranasampayutto eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

Ca vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo . Nivaranasampayutto ca nivaranavippayutto ca dhamma nivaranavippayuttassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: nivaranasampayutta khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: nivaranasampayutta khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipacyena paccayo pacchajata: nivaranasampayutta khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [636] Hetuya cattari arammane cattari adhipatiya panca anantare cattari samanantare cattari sahajate panca annamanne dve nissaye satta upanissaye cattari purejate dve pacchajate dve asevane dve kamme cattari vipake ekam ahare cattari indriye cattari jhane cattari magge cattari sampayutte dve vippayutte tini atthiya satta natthiya cattari vigate cattari avigate satta. [637] Nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . nivaranasampayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo . nivaranasampayutto dhammo nivaranasampayuttassa ca nivaranavippayuttassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo:. {637.1} Nivaranavippayutto dhammo nivaranavippayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . nivaranavippayutto dhammo nivaranasampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:. {637.2} Nivaranasampayutto ca nivaranavippayutto ca dhamma nivaranasampayutassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: . nivaranasampayutto ca nivaranavippayutto ca dhamma nivaranavippayuttassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: [638] Nahetuya satta naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajate panca naannamanne panca nanissaye panca naupanissaye satta napurejate cha namagge satta nasampayutte panca navippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Cattari noatthiya cattari nonatthiya satta novigate satta noavigate cattari. [639] Hetupaccaya naarammane cattari ... naadhipatiya cattari naanantare cattari nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye cattari namagge cattari nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari. [640] Nahetupaccaya arammane cattari ... adhipatiya panca anulomaganana katabba avigate satta. Nivaranasampayuttadukam nitthitam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 371-381. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7560&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7560&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=625&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]