ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

page1.

Abhidhammapitake patthanam tatiyo bhago anulomadukapatthanam purimam ---------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Hetudukam paticcavaro [1] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: alobham paticca adoso amoho adosam paticca alobho amoho amoham paticca alobho adoso lobham paticca moho moham paticca lobho dosam paticca moho moham paticca doso patisandhikkhane .pe. hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: hetum dhammam paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane .pe. hetum dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: alobham paticca adoso amoho sampayuttaka ca khandha cittasamutthananca rupam . cakkam bandhitabbam . lobham paticca moho sampayuttaka ca khandha cittasamutthananca rupam .pe. Patisandhikkhane .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

{1.1} Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. Dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam .pe. Nahetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetu khandhe paticca hetu patisandhikkhane vatthum paticca hetu . nahetum dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: nahetum ekam khandham paticca tayo khandha hetu ca cittasamutthananca rupam .pe. dve khandhe paticca dve khandha hetu ca cittasamutthananca rupam patisandhikkhane vatthum paticca hetu sampayuttaka ca khandha. {1.2} Hetunca nahetunca dhammam paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: alobhanca sampayuttake ca khandhe paticca adoso amoho. Cakkam bandhitabbam . lobhanca sampayuttake ca khandhe paticca moho dosanca sampayuttake ca khandhe paticca moho patisandhikkhane alobhanca vatthunca paticca adoso amoho .pe. hetunca nahetunca dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum ekam khandhanca hetunca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. dve khandhe ca hetunca paticca dve khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane vatthunca hetunca paticca sampayuttaka khandha. {1.3} Hetunca nahetunca dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Uppajjanti hetupaccaya: nahetum ekam khandhanca alobhanca paticca tayo khandha adoso amoho cittasamutthananca rupam .pe. Dve khandhe ca alobhanca paticca dve khandha adoso amoho cittasamutthananca rupam . cakkam bandhitabbam . nahetum ekam khandhanca lobhanca paticca tayo khandha moho ca cittasamutthananca rupam .pe. Dve khandhe .pe. patisandhikkhane vatthunca alobhanca paticca adoso amoho sampayuttaka ca khandha .pe. [2] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati arammanapaccaya: rupam chaddetva arupeyeva nava panha . adhipatipaccaya: patisandhi natthi paripunnam ekam mahabhutam paticca .pe. mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam idam nanam . anantarapaccaya: samanantarapaccaya: sahajatapaccaya: sabbe mahabhuta yava asannasatta. Annamannapaccaya: nissayapaccaya: upanissayapaccaya: purejatapaccaya: asevanapaccaya: dvisupi patisandhi natthi . Kammapaccaya: vipakapaccaya:. Sankhittam. Avigatapaccaya:. [3] Hetuya nava arammane nava sabbattha nava avigate nava. Evam ganetabbam. Anulomam nitthitam. [4] Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam nahetum ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Rupam .pe. dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam .pe. Bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe. Nahetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [5] Hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: hetum paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .pe. Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: nahetu khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane sabbe mahabhuta . hetunca nahetunca dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: hetunca nahetu ca khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .pe. naadhipatipaccaya: paripunnam . naanantarapaccaya: nasamanantarapaccaya: naannamannapaccaya: naupanissayapaccaya:. [6] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe alobham paticca adoso amoho . cakkam bandhitabbam . Lobham paticca moho moham paticca lobho .pe. patisandhikkhane .pe. Hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe hetum paticca sampayuttaka khandha hetum paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .pe. hetum dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe alobham paticca adoso amoho sampayuttaka ca khandha . cakkam bandhitabbam . lobham paticca moho sampayuttaka ca khandha . cakkam bandhitabbam. Patisandhikkhane .pe. {6.1} Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe nahetum ekam khandham paticca tayo khandha .pe. Dve khandhe paticca dve khandha nahetu khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .pe. Nahetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe nahetu khandhe paticca hetu patisandhikkhane .pe. nahetum dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe nahetum ekam khandham paticca tayo khandha hetu ca .pe. Dve khandhe .pe. Patisandhikkhane .pe. {6.2} Hetunca nahetunca dhammam paticca hetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe alobhanca sampayuttake ca khandhe paticca adoso amoho . cakkam bandhitabbam . arupe lobhanca sampayuttake ca khandhe paticca moho . cakkam bandhitabbam. Patisandhikkhane .pe. Hetunca nahetunca dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe nahetum ekam khandhanca hetunca paticca tayo khandha .pe. Dve khandhe ... nahetu khandhe ca hetunca paticca cittasamutthanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Rupam patisandhikkhane .pe. hetunca nahetunca dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe nahetum ekam khandhanca alobhanca paticca tayo khandha adoso amoho ca .pe. dve khandhe ... . cakkam bandhitabbam . nahetum ekam khandhanca lobhanca paticca tayo khandha moho ca . cakkam bandhitabbam. Patisandhikkhane .pe. [7] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati napacchajatapaccaya:. ... Naasevanapaccaya:. [8] Hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccaya: hetum paticca sampayuttaka cetana . nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccaya: nahetu khandhe paticca sampayuttaka cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam .... Hetunca nahetunca dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccaya: hetunca sampayuttake ca khandhe paticca sampayuttaka cetana. [9] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati navipakapaccaya: nava. [10] Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati naaharapaccaya: bahiram ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta .pe. Mahabhute paticca katattarupam upadarupam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

[11] ... Naindriyapaccaya: bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam .pe. mahabhute paticca upadarupam asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam. [12] ... Najhanapaccaya: pancavinnanasahagatam ekam khandham .pe. Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe. [13] ... Namaggapaccaya: ahetukam nahetum ekam khandham paticca .pe. Ahetukapatisandhikkhane ... bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe. Nasampayuttapaccaya: navippayuttapaccaya: napurejatasadisam arupapanhayeva. Nonatthipaccaya: novigatapaccaya:. [14] Nahetuya dve naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini . evam ganetabbam. Paccaniyam nitthitam. [15] Hetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya nava naanantare tini . sankhittam . ... naupanissaye tini napurejate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava nasampayutte tini

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini. Anulomapaccaniyam nitthitam. [16] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve . Sankhittam . ... kamme dve vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte dve . sankhittam . ... Avigate dve. Paccaniyanulomam nitthitam. Sahajatavaropi paticcavarasadiso . paccayavaropi nissayavaropi paticcavarasadisayeva panha mahabhutesu nitthitesu vatthum paccayati katabba pancayatanani anulomepi paccaniyepi yatha labbhanti tatha katabba . samsatthavaropi sampayuttavaropi paripunna rupam natthi arupameva.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 1-8. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=1&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12774              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12774              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]