ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
           pañcamo bhāgo
          anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
              ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Hetudukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1] Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  hetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  kusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo ca
nahetu  kusalo  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nahetuṃ kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ
kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  kusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  kusalo  ca nahetu kusalo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  . hetuṃ kusalañca nahetuṃ kusalañca
dhammaṃ  paṭicca  hetu  kusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: hetuṃ
kusalañca  nahetuṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  kusalo  dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  kusalañca  nahetuṃ  kusalañca  dhammaṃ
paṭicca  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [2]  Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā: .pe.
   [3]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane  nava  kamme
nava  āhāre  nava  indriye  nava  jhāne  nava  magge  nava
sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
   [4]  Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  hetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu kusalo dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā:  hetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
kusalo  ca  nahetu kusalo ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā: .
Nahetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  kusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  kusalañca  nahetuṃ  kusalañca  dhammaṃ
paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: tīṇi.
   [5]  Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  nava  napacchājātapaccayā:  nava naāsevanapaccayā:
Nava.
   [6] Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati
nakammapaccayā:  .  nahetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo
uppajjati  nakammapaccayā:  .  hetuṃ  kusalañca  nahetuṃ  kusalañca
dhammaṃ paṭicca nahetu kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā:.
   [7]  Hetuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kusalo dhammo uppajjati
navipākapaccayā: nava navippayuttapaccayā: nava.
   [8]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  navippayutte
nava.
   [9] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [10] Naadhipatipaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe nava.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [11]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: hetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  hetu  kusalo  dhammo hetussa kusalassa ca
nahetussa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo.
   [12]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi . nahetu kusalo dhammo nahetussa
kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  hetu
kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhammā  hetussa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [13]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu kusalo ca
nahetu  kusalo  ca  dhammā hetussa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [14] Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:    samanantarapaccayena    paccayo:   sahajātapaccayena
paccayo:    aññamaññapaccayena    paccayo:    nissayapaccayena
paccayo:.
   [15]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  tīṇi  .  nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa kusalassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  tīṇi  .  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca
dhammā  hetussa  kusalassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
Ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo tīṇi.
   [16] ... Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [17]  Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo: nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  nahetu  kusalo dhammo hetussa kusalassa ca
nahetussa kusalassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo:.
   [18]  Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa
āhārapaccayena paccayo: tīṇi.
   [19]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
indriyapaccayena paccayo: nava.
   [20]  Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa
jhānapaccayena paccayo: tīṇi.
   [21]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
maggapaccayena paccayo: nava.
   [22]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre
tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [23] Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  tīṇi  . nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  .pe.
Upanissayapaccayena paccayo: . nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
.pe.  upanissayapaccayena paccayo: . nahetu kusalo dhammo hetussa
kusalassa ca nahetussa kusalassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  hetu
kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhammā  hetussa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  .pe.
Upanissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [24]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
noavigate nava.
   [25]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  ... nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi .
   [26]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  nava ... avigate nava .
Yathā   kusalattike   pañhāvārassa   anulomampi   paccanīyampi
anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [27] Hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  hetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā: hetuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo ca
nahetu  akusalo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  . nahetuṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nahetuṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetu akusalo ca nahetu
akusalo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  . hetuṃ akusalañca
nahetuṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  akusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  hetuṃ  akusalañca  nahetuṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  akusalañca
nahetuṃ  akusalañca dhammaṃ paṭicca hetu akusalo ca nahetu akusalo ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [28]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava āhāre nava avigate nava.
   [29]  Nahetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu akusalo dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [30]  Hetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  akusalo dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [31]  Hetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu akusalo dhammo
uppajjati  nakammapaccayā:  .  nahetuṃ  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu
akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  .  hetuṃ  akusalañca
nahetuṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  akusalo dhammo uppajjati
nakammapaccayā:.
   [32]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi navipāke nava
navippayutte nava.
   [33] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [34] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [35]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  hetu  akusalo  dhammo nahetussa akusalassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  akusalo  dhammo  hetussa
akusalassa  ca  nahetussa  akusalassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [36]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu  akusalo  dhammo
Nahetussa  akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Hetu  akusalo  ca  nahetu  akusalo  ca dhammā hetussa akusalassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [37]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  tīṇi  .  nahetu akusalo
dhammo  nahetussa  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu  akusalo  ca nahetu
akusalo  ca  dhammā  hetussa  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [38]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  nahetu  akusalo  dhammo hetussa akusalassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  nahetu  akusalo  dhammo hetussa
akusalassa  ca  nahetussa  akusalassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [39]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
āhārapaccayena paccayo: tīṇi.
   [40]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
indriyapaccayena paccayo: tīṇi.
   [41]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
jhānapaccayena paccayo: tīṇi.
   [42]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte
nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [43]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: .pe.
   [44]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajāte  nava  naaññamaññe
nava .pe. Noavigate nava.
   [45] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [46] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi
   paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [47]  Hetuṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  abyākataṃ dhammaṃ
Paṭicca  hetu abyākato ca nahetu abyākato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nahetuṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ abyākatañca nahetuṃ
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  abyākato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [48]  Hetuṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [49]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava   upanissaye  nava  purejāte  nava  pacchājāte  nava
āsevane  nava  kamme  nava vipāke nava āhāre nava indriye
nava  jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte nava
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [50]  Nahetuṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  abyākato
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [51]  Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  nahetuṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  . hetuṃ
abyākatañca  nahetuṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu abyākato
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [52]  Hetuṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetu abyākato dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [53]  Hetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo
uppajjati  nakammapaccayā:  .  nahetuṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  abyākato  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  .  hetuṃ
abyākatañca  nahetuṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu abyākato
dhammo uppajjati nakammapaccayā:.
   [54] Nahetuṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu abyākato dhammo
uppajjati naāhārapaccayā: naindriyapaccayā: najhānapaccayā:.
   [55]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [56] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
   [57] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [58]  Hetu  abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  hetu  abyākato  dhammo  nahetussa
abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  abyākato
dhammo  hetussa  abyākatassa  ca nahetussa abyākatassa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [59]  Hetu  abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [60]  Hetu  abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   tīṇi   .  hetu
abyākato  ca  nahetu  abyākato  ca dhammā hetussa abyākatassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [61] Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo: tīṇi.
   [62]  Hetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  . nahetu abyākato dhammo nahetussa
abyākatassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  .  hetu
abyākato  ca  nahetu  abyākato ca dhammā nahetussa abyākatassa
Dhammassa pacchājātapaccayena paccayo:.
   [63] Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa
kammapaccayena paccayo: tīṇi.
   [64]  Hetu  abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa
vipākapaccayena paccayo: nava.
   [65] Nahetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  jhānapaccayena
paccayo:    maggapaccayena    paccayo:    sampayuttapaccayena
paccayo: .
   [66]  Hetu abyākato dhammo nahetussa abyākatassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  .  nahetu abyākato dhammo nahetussa
abyākatassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  hetu
abyākato  ca  nahetu  abyākato ca dhammā nahetussa abyākatassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:.
   [67]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  pañca
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [68]  Hetu  abyākato dhammo hetussa abyākatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  .  hetu  abyākato  dhammo  nahetussa  abyākatassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  . hetu
abyākato  dhammo hetussa abyākatassa ca nahetussa abyākatassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  nahetu abyākato dhammo nahetussa
abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:.
   [69] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava.
   [70] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [71] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi
   paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 1-15. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1&items=71              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]