ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Hetusahetukadukenahetusahetukadukam
   [135]  Hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  nahetuceva-
naahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetuncevasahetukanca
Dhammam  paticca  naahetukocevananahetuca  dhammo uppajjati hetupaccaya:
hetuncevasahetukanca    dhammam   paticca   nahetucevanaahetukoca
naahetukocevananahetuca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya: .
Sahetukancevanacahetum   dhammam   paticca   naahetukocevananahetuca
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  sahetukancevanacahetum   dhammam
paticca   nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sahetukancevanacahetum    dhammam   paticca   nahetucevanaahetukoca
naahetukocevananahetuca   dhamma   uppajjanti  hetupaccaya:  .
Hetuncevasahetukanca   sahetukancevanacahetum    dhammam    paticca
nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetunceva-
sahetukanca  sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  naahetukoceva-
nanahetuca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetuncevasahetukanca
sahetukancevanacahetum   dhammam   paticca   nahetucevanaahetukoca
naahetukocevananahetuca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [136] Hetuya nava.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.
      Hetuhetusampayuttadukenahetuhetusampayuttadukam
   [137]  Hetuncevahetusampayuttanca  dhammam  paticca  nahetuceva-
nahetuvippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetunceva-
hetusampayuttanca   dhammam   paticca   nahetuvippayuttocevananahetuca
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetuncevahetusampayuttanca  dhammam
paticca   nahetucevanahetuvippayuttoca   nahetuvippayuttocevananahetuca
dhamma   uppajjanti  hetupaccaya:  .  hetusampayuttancevanacahetum
dhammam   paticca   nahetuvippayuttocevananahetuca   dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  hetusampayuttancevanacahetum  dhammam  paticca  nahetuceva-
nahetuvippayuttoca   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  hetu-
sampayuttancevanacahetum   dhammam  paticca  nahetucevanahetuvippayuttoca
nahetuvippayuttocevananahetuca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   {137.1}   Hetuncevahetusampayuttanca   hetusampayuttanceva-
nacahetum   dhammam   paticca  nahetuncevanahetuvippayuttoca  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:    hetuncevahetusampayuttanca   hetu-
sampayuttancevanacahetum   dhammam   paticca   nahetuvippayuttoceva-
nanahetuca   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetuncevahetu-
sampayuttanca    hetusampayuttancevanacahetum    dhammam    paticca
nahetucevanahetuvippayuttoca nahetuvippayuttocevananahetuca
dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [138] Hetuya nava.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.
        Nahetusahetukaduke nahetunasahetukadukam
   [139] Nahetum sahetukam dhammam paticca nahetu nasahetuko dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [140] Hetuya nava.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.
   [141]  Sappaccayam  dhammam paticca naappaccayo dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [142] Hetuya ekam.
         Sappaccayadukenasappaccayadukam
   [143] Sappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: . appaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: .pe.
          Sankhatam sappaccayasadisam.
         Sanidassanadukenasanidassanadukam
   [144]  Anidassanam  dhammam paticca naanidassano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  anidassanam  dhammam  paticca  nasanidassano   dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  anidassanam  dhammam  paticca  nasanidassano
ca naanidassano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [145] Hetuya tini sabbattha tini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 170-173. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3367&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3367&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=135&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=655              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com