ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Saranadukahinattike nasaranadukanahinattikam
   [331]  Saranam  hinam  dhammam  paticca nasarano nahino dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  aranam majjhimam dhammam paticca
nasarano  namajjhimo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .
Aranam  panitam  dhammam  paticca  nasarano  napanito  dhammo  uppajjati
Hetupaccaya: ekam.
          Saranadukamicchattattike
          nasaranadukanamicchattattikam
   [332] Saranam micchattaniyatam dhammam paticca nasarano namicchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . aranam sammattaniyatam dhammam paticca
nasarano  nasammattaniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  . saranam
aniyatam dhammam paticca nasarano naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:
dve.
          Saranadukamaggarammanattike
         nasaranadukanamaggarammanattikam
   [333] Aranam maggarammanam dhammam paticca nasarano namaggarammano
dhammo upapajjati hetupaccaya: ekam . aranam maggahetukam dhammam paticca
nasarano  namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . aranam
maggadhipatim  dhammam  paticca  nasarano  namaggadhipati  dhammo uppajjati
hetupaccaya: ekam.
          Saranadukauppannattike
          nasaranadukanauppannattikam
   [334]  Sarano  anuppanno  dhammo  nasaranassa  naanuppannassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  cattari  .  arano uppadi
dhammo   naaranassa   nauppadissa   dhammassa   arammanapaccayena
Paccayo: dve.
       Saranadukaatitattike nasaranadukanaatitattikam
   [335]  Sarano  atito  dhammo  nasaranassa naatitassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: cattari . anagato atitasadisam .
          Saranadukaatitarammanattike
         nasaranadukanaatitarammanattikam
   [336] Saranam atitarammanam dhammam paticca nasarano naatitarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  aranam  atitarammanam  dhammam  paticca
nasarano  naatitarammano  dhammo  uppajjati hetupaccaya: dve .
Saranam   anagatarammanam  dhammam  paticca  nasarano  naanagatarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  saranam paccuppannarammanam
dhammam   paticca  nasarano  napaccuppannarammano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: dve.
         Saranadukaajjhattarammanattike
         nasaranadukanaajjhattarammanattikam
   [337]  Saranam  ajjhattarammanam  dhammam  paticca  nasarano
naajjhattarammano   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  dve .
Saranam  bahiddharammanam  dhammam  paticca  nasarano  nabahiddharammano
dhammo uppajjati hetupaccaya: dve.
          Saranadukasanidassanattike
          nasaranadukanasanidassanattikam
   [338]  Saranam  anidassanasappatigham  dhammam  paticca  nasarano
naanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [339]  Saranam  anidassanaappatigham  dhammam  paticca  nasarano
naanidassanaappatigho   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  aranam
anidassanaappatigham   dhammam   paticca   nasarano  naanidassanaappatigho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   saranam   anidassanaappatighanca
aranam  anidassanaappatighanca  dhammam  paticca  nasarano  naanidassana-
appatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [340] Hetuya tini avigate tini.
   [341]  Aranam  anidassanaappatigham  dhammam  paticca  nasarano
naanidassanaappatigho dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [342]  Saranam  anidassanaappatigham  dhammam  paticca  nasarano
naanidassanaappatigho dhammo uppajjati naarammanapaccaya:.
   [343] Nahetuya ekam naarammane tini novigate tini.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [344]   Sarano   anidassanaappatigho   dhammo  nasaranassa
naanidassanaappatighassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  arano
anidassanaappatigho    dhammo   nasaranassa   naanidassanaappatighassa
Dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [345] Hetuya dve adhipatiya dve avigate tini.
   [346]   Sarano   anidassanaappatigho   dhammo  nasaranassa
naanidassanaappatighassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  ...
Pacchajatapaccayena paccayo: ... Kammapaccayena paccayo:.
   [347] Nahetuya tini naarammane tini novigate tini.
     Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
       Anulomapaccaniyadukattikapatthanam nitthitam.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 221-225. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4365&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4365&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=331&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=851              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com