ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Sanidassanattikachagocchakaduke
         nasanidassanattikachagocchakadukam
   [600]  Anidassanaappatigham  sannojanam  dhammam paticca naanidassana-
appatigho   nosannojano   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
anidassanaappatigham   gantham   dhammam   paticca   naanidassanaappatigho
nogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassanaappatigham  ogham
dhammam  paticca  naanidassanaappatigho  noogho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  anidassanaappatigham  yogam  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho  noyogo  dhammo  uppajjati hetupaccaya: anidassana-
appatigham  nivaranam  dhammam  paticca  naanidassanaappatigho  nonivarano
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   anidassanaappatigham  paramasam
dhammam  paticca  naanidassanaappatigho  noparamaso  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
         Sanidassanattikasarammanaduke
         nasanidassanattikanasarammanadukam
   [601]  Anidassanaappatigham  sarammanam  dhammam paticca naanidassana-
appatigho  nasarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: anidassana-
appatigham  sarammanam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nasarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham sarammanam
dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nasarammano  ca  naanidassana-
sappatigho nasarammano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [602] Hetuya cha.
   [603]  Anidassanaappatigham  anarammanam dhammam paticca nasanidassana-
sappatigho naanarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [604] Hetuya tini.
          Sanidassanattikacittaduke
          nasanidassanattikanocittadukam
   [605]  Anidassanaappatigham  cittam  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho  nocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: anidassana-
appatigham  cittam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nocitto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe. anidassanaappatigham cittam dhammam
paticca   nasanidassanasappatigho   nocitto  ca  naanidassanasappatigho
Nocitto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [606] Hetuya cha.
   [607]  Anidassanaappatigham  nocittam  dhammam  paticca nasanidassana-
sappatigho nanocitto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [608] Hetuya tini.
          Sanidassanattikacetasikaduke
          nasanidassanattikanacetasikadukam
   [609]  Anidassanaappatigham  cetasikam  dhammam  paticca naanidassana-
appatigho  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  cetasikam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nacetasiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  cetasikam
dhammam   paticca   nasanidassanasappatigho  nacetasiko  ca  naanidassana-
sappatigho nacetasiko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [610] Hetuya cha. Sankhittam.
         Sanidassanattikacittasampayuttaduke
         nasanidassanattikanacittasampayuttadukam
   [611]   Anidassanaappatigham   cittasampayuttam  dhammam  paticca
naanidassanaappatigho    nacittasampayutto    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:   anidassanaappatigham   cittasampayuttam   dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho    nacittasampayutto    dhammo    uppajjati
Hetupaccaya:   .pe.   anidassanaappatigham   cittasampayuttam  dhammam
paticca   nasanidassanasappatigho   nacittasampayutto  ca  naanidassana-
sappatigho nacittasampayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [612] Hetuya cha.
         Sanidassanattikacittasamsatthaduke
         nasanidassanattikanacittasamsatthadukam
   [613]  Anidassanaappatigham  cittasamsattham dhammam paticca naanidassana-
appatigho  nacittasamsattho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: anidassana-
appatigham  cittasamsattham  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nacitta-
samsattho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham
cittasamsattham  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nacittasamsattho  ca
naanidassanasappatigho nacittasamsattho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [614] Hetuya cha.
         Sanidassanattikacittasamutthanaduke
         nasanidassanattikanocittasamutthanadukam
   [615] Anidassanaappatigham cittasamutthanam dhammam paticca naanidassana-
appatigho nocittasamutthano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [616] Hetuya cha.
         Sanidassanattikacittasahabhuduke
         nasanidassanattikanocittasahabhudukam
   [617]  Anidassanaappatigham  cittasahabhum  dhammam paticca naanidassana-
appatigho nocittasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [618] Hetuya cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 277-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5460&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5460&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=600&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=83              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1120              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com