ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        saranadukahetuduke nasaranadukanahetudukam
   [1148]  Saranam  hetum  dhammam  paticca nasarano nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  aranam  hetum  dhammam  paticca
nasarano nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1149] Hetuya cattari.
   [1150]  Saranam  nahetum dhammam paticca naarano nanahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  aranam  nahetum  dhammam  paticca
nasarano nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1151] Hetuya dve.
       Saranadukasahetukaduke nasaranadukanasahetukadukam
   [1152] Saranam  sahetukam  dhammam  paticca  nasarano  nasahetuko
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . aranam sahetukam dhammam paticca
naarano nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1153] Hetuya dve.
   [1154] Saranam  ahetukam  dhammam  paticca  naarano  naahetuko
dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . aranam ahetukam dhammam paticca
nasarano naahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1155] Hetuya dve.
     Saranadukahetusampayuttaduke nasaranadukanahetusampayuttadukam
   [1156]  Saranam  hetusampayuttam  dhammam  paticca  nasarano
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1157] Hetuya dve. Sahetukadukasadisam.
     Saranadukahetusahetukaduke nasaranadukanahetusahetukadukam
   [1158]  Saranam  hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  naarano
Nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Aranam  hetuncevasahetukanca dhammam paticca nasarano nahetucevanaahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1159] Hetuya dve.
   [1160]  Saranam  sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  naarano
naahetukocevananahetuca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam .
Aranam  sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  nasarano  nasahetukoceva-
nanahetuca dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1161] Hetuya dve.
         Saranadukahetuhetusampayuttaduke
         nasaranadukanahetuhetusampayuttadukam
   [1162] Saranam  hetuncevahetusampayuttanca  dhammam paticca naarano
nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo uppajjati hetupaccaya:  hetuceva
sahetukadukasadisam.
     Saranadukanahetusahetukaduke nasaranadukanahetunasahetukadukam
   [1163]  Saranam  nahetum sahetukam dhammam paticca nasarano nahetu
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam . aranam nahetum
sahetukam  dhammam  paticca  nasarano  nahetu  nasahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1164] Hetuya dve.
   [1165]  Aranam  nahetum ahetukam dhammam paticca nasarano nahetu
naahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1166] Hetuya ekam.
       Saranadukaculantaraduke nasaranadukaculantaradukam
   [1167]  Arano  appaccayo  dhammo  nasaranassa naappaccayassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: .  arano  asankhato  dhammo
nasaranassa  naasankhatassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: .
Arano  sanidassano   dhammo   naaranassa  nasanidassanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  ...  nasaranassa  nasanidassanassa dhammassa
arammana .pe.
       Saranadukaasavaduke nasaranadukanoasavadukam
   [1168]  Saranam  asavam  dhammam  paticca  nasarano  noasavo
dhammo ... naarano noasavo dhammo ... nasarano noasavo ca
naarano  noasavo  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: . saranam
noasavam dhammam paticca naarano nanoasavo dhammo ... Ekam.
       Saranadukasasavaduke nasaranadukanasasavadukam
   [1169]  Aranam  sasavam  dhammam  paticca  nasarano  nasasavo
dhammo  ...  .  aranam  anasavam dhammam paticca nasarano naanasavo
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
      Etena upayena sabbattha vittharetabbam.
             Sankhittam
      saranadukasarammanaduke nasaranadukanasarammanadukam
   [1170]  Saranam  sarammanam  dhammam paticca nasarano nasarammano
dhammo ... aranam  sarammanam  dhammam  paticca  nasarano  nasarammano
dhammo ....
             Sankhittam
         saranadukadassanenapahatabbaduke
         nasaranadukanadassanenapahatabbadukam
   [1171] Saranam dassanenapahatabbam dhammam paticca nasarano nadassanena-
pahatabbo dhammo ... ekam . aranam nadassanenapahatabbam dhammam paticca
naarano nanadassanenapahatabbo dhammo ....
             Sankhittam
       saranadukasauttaraduke nasaranadukanasauttaradukam
   [1172]  Aranam  sauttaram  dhammam  paticca  nasarano nasauttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  aranam anuttaram  dhammam paticca
nasarano naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.
       Anulomapaccaniya dukadukapatthanam nitthitam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6874&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6874&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1148&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=99              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1668              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12905              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12905              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com