ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Chagocchakadukechagocchakadukam
   [98]  Nasannojanam  dhammam  paticca sannojano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nagantham  dhammam  paticca  gantho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naogham  dhammam  paticca  ogho  dhammo  uppajjati
Hetupaccaya:  nayogam  dhammam  paticca  yogo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nanivaranam  dhammam  paticca  nivarano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naparamasam  dhammam  paticca paramaso dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
         Nasarammanadukesarammanadukam
   [99]  Nasarammanam  dhammam  paticca sarammano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasarammanam  dhammam  paticca  anarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nasarammanam  dhammam  paticca  sarammano  ca
anarammano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini .
Naanarammanam   dhammam   paticca   anarammano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   tini  .  nasarammananca  naanarammananca  dhammam
paticca sarammano dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [100] Hetuya nava.
           Nacittadukecittadukam
   [101]  Nacittam  dhammam  paticca  citto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nacittam  dhammam  paticca  nocitto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nacittam  dhammam  paticca  citto  ca  nocitto  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  .  nanocittam dhammam paticca
nocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nacittanca
nanocittanca   dhammam   paticca   nocitto   dhammo  uppajjati
Hetupaccaya: ekam.
   [102] Hetuya panca.
          Nacetasikadukecetasikadukam
   [103]  Nacetasikam  dhammam  paticca  cetasiko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nacetasikam  dhammam  paticca  acetasiko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nacetasikam  dhammam  paticca  cetasiko ca acetasiko ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [104] Hetuya nava.
        Nacittasampayuttadukecittasampayuttadukam
   [105]  Nacittasampayuttam  dhammam  paticca  cittasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nacittasampayuttam  dhammam paticca cittavippayutto
dhammo  uppajjati   hetupaccaya:  nacittasampayuttam  dhammam  paticca
cittasampayutto   ca   cittavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  .  nacittavippayuttam  dhammam  paticca  cittavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nacittavippayuttam  dhammam  paticca
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nacittavippayuttam
dhammam  paticca  cittasampayutto  ca  cittavippayutto  ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:. Pe.
   [106] Hetuya nava.
         Nacittasamsatthadukecittasamsatthadukam
   [107] Nacittasamsattham dhammam paticca cittasamsattho dhammo uppajjati
hetupaccaya: nacittasamsattham dhammam paticca cittavisamsattho dhammo uppajjati
hetupaccaya: nacittasamsattham dhammam paticca  cittasamsattho ca cittavisamsattho
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [108] Hetuya nava.
        Nacittasamutthanadukecittasamutthanadukam
   [109]  Nacittasamutthanam  dhammam  paticca cittasamutthano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nacittasamutthanam  dhammam  paticca nocitta-
samutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nacittasamutthanam  dhammam
paticca  cittasamutthano  ca  nocittasamutthano  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:.
   [110] Hetuya nava.
         Nacittasahabhudukecittasahabhudukam
   [111]  Nacittasahabhum  dhammam  paticca cittasahabhu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nacittasahabhum  dhammam  paticca  nocittasahabhu  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nacittasahabhum  dhammam  paticca  cittasahabhu  ca
nocittasahabhu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [112] Hetuya nava.
       Nacittanuparivattidukecittanuparivattidukam
   [113]  Nacittanuparivattim dhammam paticca  cittanuparivatti  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nacittanuparivattim  dhammam paticca nocittanu-
parivatti  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nacittanuparivattim  dhammam
paticca  cittanuparivatti  ca nocittanuparivatti ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:.
   [114] Hetuya nava.
      Nacittasamsatthasamutthanadukecittasamsatthasamutthanadukam
   [115]  Nacittasamsatthasamutthanam  dhammam paticca cittasamsatthasamutthano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [116] Hetuya nava.
    Nacittasamsatthasamutthanasahabhudukecittasamsatthasamutthanasahabhudukam
   [117]  Nacittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam  paticca  cittasamsattha-
samutthanasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [118] Hetuya nava.
        Nacittasamsatthasamutthananuparivattiduke
        cittasamsatthasamutthananuparivattidukam
   [119]  Nacittasamsatthasamutthananuparivattim dhammam paticca cittasamsattha-
samutthananuparivatti dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [120] Hetuya nava.
         Naajjhattikadukeajjhattikadukam
   [121]  Naajjhattikam  dhammam paticca ajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini . nabahiram dhammam paticca bahiro dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [122] Hetuya nava.
          Naupadadukeupadadukam
   [123]  Naupada  dhammam  paticca  upada  dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [124] Hetuya panca.
         Naupadinnadukeupadinnadukam
   [125]  Naupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [126] Hetuya panca.
       Naupadanagocchakadukeupadanagocchakadukam
   [127]  Naupadanam  dhammam paticca upadano dhammo uppajjati
hetupaccaya:. Sankhittam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 372-377. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7343&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7343&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=98&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=105              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1790              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com