ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccaniyanulomadukattikapatthanam
       nahetudukanakusalattike hetudukakusalattikam
   [172]  Nahetum  nakusalam  dhammam  paccaya hetu kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  nakusalam  dhammam  paccaya  nahetu
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  nakusalam  dhammam
paccaya  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:.
   [173] Hetuya tini.
   [174]  Nahetum  naakusalam dhammam paccaya hetu akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Tini.
   [175] Nahetum  naabyakatam  dhammam paticca  nahetu  abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  . nanahetum  naabyakatam  dhammam
paticca  nahetu  abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: . nahetum
naabyakatanca  nanahetum   naabyakatanca  dhammam  paticca  nahetu
abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [176] Hetuya tini.
       Nasahetukadukanakusalattikesahetukadukakusalattikam
   [177] Nasahetukam nakusalam dhammam paccaya sahetuko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [178] Hetuya ekam.
   [179]  Nasahetukam  naakusalam  dhammam paccaya sahetuko akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
   [180] Nasahetukam naabyakatam dhammam paticca ahetuko abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naahetukam  naabyakatam dhammam
paticca  ahetuko  abyakato  dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Nasahetukam  naabyakatanca  naahetukam  naabyakatanca  dhammam  paticca
ahetuko abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [181] Hetuya tini.
    Nahetusampayuttadukanakusalattike hetusampayuttadukakusalattikam
   [182] Nahetusampayuttam nakusalam dhammam paccaya .pe.
     Nahetusahetukadukanakusalattike hetusahetukadukakusalattikam
   [183]  Nahetucevanaahetukoca  nakusalo  dhammo  hetussaceva-
sahetukassaca  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo: ...
Sahetukassacevanacahetussa  kusalassa  dhammassa  arammana ... hetussa-
cevasahetukassaca  kusalassa  ca  sahetukassacevanacahetussa  kusalassa ca
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini  .  naahetukoceva-
nanahetuca   nakusalo   dhammo  hetussacevasahetukassaca  kusalassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini  . nahetucevanaahetukoca
nakusalo  ca  naahetukocevananahetuca  nakusalo  ca  dhamma hetussa-
cevasahetukassaca  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
tini. Sabbattha navapanha.
   [184]  Nahetucevanaahetukoca  naakusalo  dhammo hetussaceva-
sahetukassaca  akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: .
Sankhittam. Navapanha.
   [185]   Nahetucevanaahetukoca   naabyakato   dhammo
hetussacevasahetukassaca   abyakatassa   dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:. Sankhittam. Tini. Navapanha.
        Nahetuhetusampayuttadukanakusalattike
         hetuhetusampayuttadukakusalattikam
   [186] Nahetucevanahetuvippayuttoca nakusalo dhammo hetussaceva-
hetusampayuttassaca  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo: .
Sankhittam. Navapanha katabba.
   [187]  Nahetucevanahetuvippayuttoca  naakusalo dhammo hetussa-
cevahetusampayuttassaca   akusalassa   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo:. Sankhittam. Navapanha katabba.
   [188] Nahetucevanahetuvippayuttoca naabyakato dhammo hetussa-
cevahetusampayuttassaca   abyakatassa   dhammassa  arammanapaccayena
paccayo: tini. Navapanha katabba.
    Nahetunasahetukadukanakusalattike nahetusahetukadukakusalattikam
   [189] Nahetum nasahetukam nakusalam dhammam paccaya nahetu sahetuko
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [190] Hetuya ekam.
   [191] Nahetum nasahetukam naakusalam dhammam paccaya nahetu sahetuko
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [192] Hetuya ekam.
   [193]  Nanahetum  naahetukam  naabyakatam dhammam paccaya nahetu
ahetuko abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [194] Hetuya ekam.
      Nasappaccayadukanakusalattike sappaccayadukakusalattikam
   [195]  Naappaccayam  nakusalam  dhammam paccaya sappaccayo kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [196] Hetuya ekam.
   [197]  Naappaccayam naakusalam dhammam paccaya sappaccayo akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [198] Hetuya ekam.
   [199]  Naappaccayam  naabyakatam  dhammam  paticca  sappaccayo
abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [200] Hetuya ekam.
       Nasankhatadukanakusalattike sankhatadukakusalattikam
   [201] Naasankhatam .pe.
      Nasanidassanadukanakusalattike sanidassanadukakusalattikam
   [202]  Nasanidassanam  nakusalam  dhammam paccaya anidassano kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [203] Hetuya ekam.
   [204]  Nasanidassanam  naakusalam  dhammam  paccaya  anidassano
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [205] Hetuya ekam.
   [206] Nasanidassanam naabyakatam dhammam paticca sanidassano abyakato
dhammo uppajjati hetupaccaya: ... Anidassano abyakato dhammo ... .
Tini.
      Nasappatighadukanakusalattike sappatighadukakusalattikam
   [207] Nasappatigham nakusalam dhammam paccaya appatigho kusalo .pe.
        Narupidukanakusalattike rupidukakusalattikam
   [208]  Naarupim  nakusalam  dhammam paccaya arupi akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [209] Hetuya ekam.
   [210]  Naarupim  naakusalam dhammam paccaya arupi akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [211] Hetuya ekam.
   [212]  Narupim naabyakatam dhammam paticca rupi abyakato dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [213] Hetuya ekam.
       Nalokiyadukanakusalattike lokiyadukakusalattikam
   [214] Nalokuttaram nakusalam dhammam paccaya lokiyo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya: ... Lokuttaro kusalo dhammo .... Dve.
   [215]  Nalokuttaram  naakusalam dhammam paccaya lokiyo  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [216] Hetuya ekam.
   [217]  Nalokiyam  naabyakatam dhammam paticca lokiyo abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nalokuttaram  naabyakatam  dhammam
paticca lokiyo abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: .
   [218] Hetuya dve.
         Nakenacivinneyyadukanakusalattike
         kenacivinneyyadukakusalattikam
   [219]  Nakenacivinneyyam nakusalam dhammam paccaya kenacivinneyyo
Kusalo  dhammo  uppajjati hetupaccaya:  tini  .  nakenacinavinneyyam
nakusalam  dhammam  paccaya kenacinavinneyyo  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  nakenacivinneyyam  nakusalanca nakenacinavinneyyam
nakusalanca    dhammam    paccaya   kenacivinneyyo   kusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. Sabbattha nava.
   [220] Nakenacivinneyyam naakusalam dhammam paccaya kenacivinneyyo
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nakenacinavinneyyam
naakusalam  dhammam  paccaya  kenacinavinneyyo akusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [221] Hetuya nava.
   [222]  Nakenacivinneyyam  naabyakatam  dhammam  paticca  kenaci-
vinneyyo abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [223] Hetuya nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 385-391. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7584&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7584&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=172&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=108              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1864              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com