ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Nasanidassanattikanoupadanagocchakaduke
        sanidassanattikaupadanagocchakadukam
   [818]   Nasanidassanasappatigham   noupadanam  dhammam  paticca
anidassanasappatigho upadano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [819] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanokilesagocchakaduke
         sanidassanattikakilesagocchakadukam
   [820]   Nasanidassanasappatigham   nokilesam   dhammam   paticca
anidassanaappatigho kileso dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [821] Hetuya tini.
       Nasanidassanattikanadassanenapahatabbaduke
        sanidassanattikadassanenapahatabbadukam
   [822]  Nasanidassanasappatigham  nadassanenapahatabbam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho dassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [823] Hetuya tini.
   [824]  Nasanidassanasappatigham  nanadassanenapahatabbam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [825] Hetuya ekavisa.
       Nasanidassanattikanabhavanayapahatabbaduke
        sanidassanattikabhavanayapahatabbadukam
   [826]  Nasanidassanasappatigham  nabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [827] Hetuya tini.
   [828]  Nasanidassanasappatigham  nanabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [829] Hetuya ekavisa.
       Nasanidassanattikanadassanenapahatabbahetukaduke
       sanidassanattikadassanenapahatabbahetukadukam
   [830]   Nasanidassanasappatigham  nadassanenapahatabbahetukam  dhammam
paticca   anidassanaappatigho   dassanenapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [831] Hetuya tini.
   [832]  Nasanidassanasappatigham  nanadassanenapahatabbahetukam  dhammam
paticca   sanidassanasappatigho   nadassanenapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [833] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanabhavanayapahatabbahetukaduke
      sanidassanattikabhavanayapahatabbahetukadukam
   [834]   Nasanidassanasappatigham  nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
paccaya   anidassanaappatigho   bhavanayapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [835] Hetuya tini.
   [836]  Nasanidassanasappatigham  nanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
paticca   sanidassanasappatigho   nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [837] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanasavitakkaduke sanidassanattikasavitakkadukam
   [838]   Nasanidassanasappatigham   nasavitakkam   dhammam   paticca
anidassanaappatigho savitakko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [839] Hetuya tini.
   [840]   Nasanidassanasappatigham   naavitakkam   dhammam   paticca
sanidassanasappatigho avitakko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [841] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanasavicaraduke sanidassanattikasavicaradukam
   [842]   Nasanidassanasappatigham   nasavicaram   dhammam   paticca
anidassanaappatigho savicaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [843] Hetuya tini.
   [844]   Nasanidassanasappatigham   naavicaram   dhammam   paticca
sanidassanasappatigho avicaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [845] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanasappitikaduke sanidassanattikasappitikadukam
   [846]   Nasanidassanasappatigham   nasappitikam   dhammam   paticca
anidassanaappatigho sappitiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [847] Hetuya tini.
   [848]  Nasanidassanasappatigham  nasappitikam  dhammam paticca sanidassana-
sappatigho appitiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [849] Hetuya ekavisa.
    Nasanidassanattikanapitisahagataduke sanidassanattikapitisahagatadukam
   [850]   Nasanidassanasappatigham   napitisahagatam   dhammam  paticca
anidassanaappatigho pitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [851] Hetuya tini.
   [852]   Nasanidassanasappatigham   nanapitisahagatam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho napitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya: .
   [853] Hetuya ekavisa.
    Nasanidassanattikanasukhasahagataduke sanidassanattikasukhasahagatadukam
   [854]   Nasanidassanasappatigham   nasukhasahagatam   dhammam  paticca
anidassanaappatigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [855] Hetuya tini.
   [856]   Nasanidassanasappatigham   nanasukhasahagatam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [857] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanaupekkhasahagataduke
        sanidassanattikaupekkhasahagatadukam
   [858]  Nasanidassanasappatigham  naupekkhasahagatam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho upekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [859] Hetuya tini.
   [860]  Nasanidassanasappatigham  nanaupekkhasahagatam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho naupekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [861] Hetuya ekavisa.
         Nasanidassanattikanakamavacaraduke
         sanidassanattikakamavacaradukam
   [862]   Nasanidassanasappatigham   nakamavacaram  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho kamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [863] Hetuya ekavisa.
   [864]   Nasanidassanasappatigham  nanakamavacaram  dhammam  paticca
anidassanaappatigho nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [865] Hetuya tini.
    Nasanidassanattikanarupavacaraduke sanidassanattikarupavacaradukam
   [866]   Nasanidassanasappatigham   narupavacaram   dhammam  paticca
anidassanaappatigho rupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [867] Hetuya tini.
   [868]   Nasanidassanasappatigham   nanarupavacaram  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho narupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [869] Hetuya ekavisa.
         Nasanidassanattikanaarupavacaraduke
         sanidassanattikaarupavacaradukam
   [870]   Nasanidassanasappatigham   naarupavacaram  dhammam  paticca
anidassanaappatigho arupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [871] Hetuya tini.
   [872]   Nasanidassanasappatigham  nanaarupavacaram  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho naarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [873] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanapariyapannaduke
         sanidassanattikapariyapannadukam
   [874]   Nasanidassanasappatigham   napariyapannam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho pariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [875] Hetuya ekavisa.
   [876]  Nasanidassanasappatigham  naapariyapannam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho ariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [877] Hetuya tini.
    Nasanidassanattikananiyyanikaduke sanidassanattikaniyyanikadukam
   [878]   Nasanidassanasappatigham   naniyyanikam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho niyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [879] Hetuya tini.
   [880]   Nasanidassanasappatigham   naaniyyanikam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho aniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [881] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikananiyataduke sanidassanattikaniyatadukam
   [882] Nasanidassanasappatigham naniyatam dhammam paccaya anidassanaappatigho
niyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [883] Hetuya tini.
   [884] Nasanidassanasappatigham naaniyatam dhammam paticca sanidassanasappatigho
aniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [885] Hetuya ekavisa.
     Nasanidassanattikanasauttaraduke sanidassanattikasauttaradukam
   [886] Nasanidassanasappatigham nasauttaram dhammam paticca sanidassanasappatigho
sauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [887] Hetuya ekavisa.
   [888] Nasanidassanasappatigham naanuttaram dhammam paccaya anidassanaappatigho
anuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [889] Hetuya tini.
      Nasanidassanattikanasaranaduke sanidassanattikasaranadukam
   [890] Nasanidassanasappatigham nasaranam dhammam paccaya anidassanaappatigho
sarano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [891] Hetuya tini.
   [892]  Nasanidassanasappatigham  naaranam  dhammam paccaya  sanidassana-
sappatigho arano dhammo uppajjati hetupaccaya: satta . Naanidassana-
sappatigham  naaranam  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho  arano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  satta  .  nasanidassanasappatigham  naarananca
naanidassanasappatigham   naarananca   dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
arano dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [893] Hetuya ekavisa avigate ekavisa.
      Sahajatavarampi paticcavarasadisam vittharetabbam.
   [894]  Nasanidassanasappatigho  naarano dhammo sanidassanasappatighassa
aranassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: satta . naanidassanasappatigho
naarano  dhammo  sanidassanasappatighassa  aranassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  satta  .  nasanidassanasappatigho  naarano  ca  naanidassana-
sappatigho  naarano  ca  dhamma sanidassanasappatighassa aranassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: satta.
   [895]  Nasanidassanasappatigho  naarano dhammo anidassanaappatighassa
Aranassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: . naanidassanasappatigho
naarano  dhammo anidassanaappatighassa aranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:.
   [896] Hetuya ekavisa arammane tini avigate ekavisa.
     Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
    anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
        Paccaniyanulomatikadukapatthanam nitthitam.
                 ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 465-474. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9176&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9176&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=818&items=79              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=126              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2510              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com