ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ
[๙๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ
[๙๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๙๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ
[๙๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวะ และสาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๙๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
[๙๖๔] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือน กับโลกิยธรรม [๙๖๕] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกนเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๙๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม ที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกคันถโคจฉกทุกนเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกะ
[๙๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยคันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
เหตุทุกโอฆโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ
[๙๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกะ
[๙๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกนเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกะ
[๙๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกนเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ
[๙๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยปรามาสธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกสารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ
[๙๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอนารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ
[๙๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ
[๙๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอเจตสิกธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๙๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๙๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๙๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกะ
[๑๐๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม ที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๐๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติ- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๐๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๐๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๐๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
พึงจำแนกนัยให้พิสดาร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๔๕๔-๗๖๐๘ หน้าที่ ๒๙๙-๓๐๖. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=7454&Z=7608&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=95              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1464              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1464-1540] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1464&items=77              The Pali Tipitaka in Roman :- [1464-1540] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=1464&items=77              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :