พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


352 วิธีกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวง

ปัญหา เราจะกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงได้อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา...
อาศัยหูและเสียง เกิดโสตวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา...
อาศัยจมูกและกลิ่น เกิดฆานวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา...
อาศัยลิ้นและรส เกิดชิวหาวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา...
อาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา...
อาศัยมโนและธรรมารมณ์ เกิดมโนวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา...
“อริยสาวกผู้ใดเรียนรู้แล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่าย... เมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เธอย่อมทราบชัดว่าเพราะความหลุดพ้น อุปาทานเป็นอันเรากำหนดรู้แล้ว....”

ปริญญาสูตร สฬา. สํ. (๖๓)
ตบ. ๑๘ : ๓๙-๔๐ ตท. ๑๘ : ๓๑-๓๒
ตอ. K.S. ๔ : ๑๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :