พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


354 ทุกข์เกิดจากอายตนะภายนอก

ปัญหา ทุกข์เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้อย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนมิคชาละ รูปที่จะพึงรู้ด้วยจักษุ เสียงที่จะพึงรู้ด้วยหู ....กลิ่นที่จะพึงรู้ด้วยจมูก.. รสที่จะพึงรู้ด้วยลิ้น... โผฏฐัพพะที่จะถึงรู้ด้วยกาย... ธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้ด้วยใจ อันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ มีอยู่ ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญ หมกมุ่น รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์นั้นอยู่.... ย่อมเกิดความเพลิดเพลิน เพราะความเพลิดเพลิน จึงเกิดทุกข์
“ดูก่อนมิคชาละ ถ้าภิกษุไม่ยินดี ไม่หมกมุ่นรูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์นั้นอยู่.... ความเพลิดเพลินย่อมดับ ทุกข์จึงดับ

มิคชาลสูตร ที่ ๒ สฬา. สํ. (๖๘-๖๙)
ตบ. ๑๘ : ๔๕-๔๖ ตท. ๑๘ : ๓๖-๓๗
ตอ. K.S. ๔ : ๑๘-๑๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :