พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


371 ทำไมพระหนุ่มบางองค์จึงบวชได้นาน

ปัญหา พระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพี ตรัสถามพระปิณโฑละภารทวาชะ ว่า เพราะเหตุไร พระภิกษุที่ยังหนุ่มแน่น ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลาย จึงสามารถบวชประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้นาน หรือจนตลอดชีวิต ?

พระปิณโฑละภารทวาชะ ตอบ “ขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาค ผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงถือว่าเป็นมารดา ในสตรีปูนมารดา จงถือว่าเป็นพี่สาว-น้องสาว ในสตรีปูนพี่สาวน้องสาว จงถือว่าเป็นธิดา ในสตรีปูนธิดา....
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (ถ้ายังไม่ได้ผล) เธอทั้งหลายจงพิจารณากายนี้แล เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องล่างตังแต่ปลายผมลงมา อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้แล คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ดับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ น้ำมูตร ดังนี้......
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (ถ้าทำอย่างนั้นแล้วยังไม่ได้ผล) เธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย จงรักษาจักขุนทรีย์..... จงรักษาโสตินทรีย์.... จงรักษาฆานินทรีย์... จงรักษาชิวหินทรีย์...จงรักษากายินทรีย์... จงรักษามนินทรีย์.... อย่าเอาใจใส่ต่อเครื่องหมายใหญ่ อย่าเอาใจใส่ต่อรายละเอียดปลีกย่อย....”


ภารทวาชสูตร สฬา. สํ. (๑๙๗-๑๙๘)
ตบ. ๑๘ : - ตท. ๑๘ : ๑๒๕-๑๒๘
ตอ. K.S. ๔ : ๑๓๙-๑๔๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :