พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


384 สัมผัสให้เกิดทุกข์สุข

ปัญหา สุขและทุกข์เกิดมาจากอะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ มีอยู่ การจับแล้วการวางก็ปรากฏ เมื่อเท้าทั้ง ๒ มีอยู่ การก้าวไปและการถอยกลับย่อมปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่ การคู้เข้าและเหยียดออกย่อมปรากฏ เมื่อท้องมีอยู่ ความหิวและความกระหายก็ปรากฏฉันใด เมื่อ ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ... มีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัส... โสตสัมผัส...ฆานสัมผัส... ชิวหาสัมผัส... กายสัมผัส... มโนสัมผัส...เป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกัน....”

หัตถปาทปัพพสูตร ที่ ๑ สฬา. สํ. (๓๐๕)
ตบ. ๑๘ : - ตท. ๑๘ : ๒๐๕
ตอ. K.S. ๔ : ๑๐๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :