พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


390 วิธีปฏิบัติต่ออนุสัย

ปัญหา อนุสัย (กิเลสอย่างละเอียด) ชนิดไหนเกิดขึ้นในเวทนา ชนิดไหน ควรจะปฏิบัติอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ คืออะไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยใน สุขเวทนา พึงละปฏิฆานุสัยทุกขเวทนา พึงละอวิชชาอนุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนา และปฏิฆานุสัย ในอวิชชา ในอทุกขมสุขเวทนา ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีอนุสัย มีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ....”

ปหานสูตร สฬา. สํ. (๓๖๓)
ตบ. ๑๘ : ๒๕๔-๒๕๕ ตท. ๑๘ : ๓๑-๓๗
ตอ. K.S. ๔ : ๑๓๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :