พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


398 ทุกข์พิเศษของสตรี

ปัญหา สตรีมีความทุกข์พิเศษเฉพาะเพศ ๕ ประการคืออะไรบ้าง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามมีความทุกข์พิเศษ ที่ตนจะต้องเสวยนอกเหนือไปจากบุรุษ ๕ ประการ
“มาตุคามในโลกนี้ เมื่อยังสาวย่อมไปสู่สกุลผัว โดยปราศจากเหล่าญาติ ๑....
“มาตุคามต้องมีระดู นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๒
“มาตุคามต้องมีครรภ์ นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๓
“มาตุคามต้องคลอดบุตร นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๔
“มาตุคามต้องบำเรอบุรุษ นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๕”

อาเวณิกสูตร สฬา. สํ. (๔๖๒-๔๖๖)
ตบ. ๑๘ : ๒๙๗ ตท. ๑๘ : ๒๗๔
ตอ. K.S. ๔ : ๑๖๒-๑๖๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :