พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


401 กำลังสำคัญที่สุดของสตรี

ปัญหา ในบรรดากำลังทั้ง ๕ ของมาตุคาม กำลังอะไรสำคัญที่สุด ? เพราะเหตุใด?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วย กำลังคือรูป กำลังคือทรัพย์ กำลังคือญาติ กำลังคือบุตร แต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือศีล พวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศ คือไม่ให้อยู่ในสกุล...
“มาตุคามผู้ประกอบด้วยศีล แต่ไม่ประกอบด้วย กำลังคือรูป กำลังคือทรัพย์ กำลังคือญาติ กำลังคือบุตร พวกญาติย่อมให้มาตุคามนั้นอยู่ในสกุลไม่ให้พินาศ .....”

นาสยิตถสูตร สฬา. สํ. (๔๙๐)
ตบ. ๑๘ : ๓๐๖ ตท. ๑๘ : ๒๘๒-๒๘๓
ตอ. K.S. ๔ : ๑๖๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :