พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


407 ลำดับการออกสัญญาเวทยิตนิโรธ

ปัญหา การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ มีได้อย่างไร? สังขารต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างไร? ผัสสะอะไรเกิดขึ้น? จิตตน้อมไปสู่อะไร ? อะไรเป็นอุปการะแก่สัญญาเวทยิตนิโรธ?

พระกามภูตอบ “ดูก่อนคฤหบดี ภิกษุเมื่อจะออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่ได้คิดอย่างนี้ว่า เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ หรือว่าเรากำลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ หรือว่าเราออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ แล้ว โดยที่แท้จิตของภิกษุนั้นเป็นสภาพได้รับการอบรมไว้ก่อน จนสามารถนำภิกษุนั้นเข้าสู่สภาพตถัตตาได้....
“ดูก่อนคฤหบดี เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ จิตตสังขารเกิดก่อน ต่อจากนี้กายสังขารจึงเกิด ต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิด....
“ดูก่อนคฤหบดี ผัสสะ ๓ อย่าง คือ สุญญผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิตผัสสะ ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ... จิตของภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ ย่อมน้อมไปสู่วิเวก... ธรรม ๒ อย่าง คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑ ย่อมมีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตนิโรธ”


กามภูสูตรที่ ๒ สฬา. สํ. (๕๖๖-๕๗๐)
ตบ. ๑๘ : ๓๖๒-๓๖๔ ตท. ๑๘ : ๓๒๕-๓๒๖
ตอ. K.S. ๔ : ๒๐๒-๒๐๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :