พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


443 ศีลส่งเสริมอริยมรรค

ปัญหา ธรรมอะไรเป็นรากฐานแห่งความเจริญงอกงามแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การงานที่พึงทำด้วยกำลังที่บุคคลทำอยู่ใด ๆ งานทั้งหมดนั้น คนอาศัยแผ่นดิน ยืนอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้... แม้ฉันใด...
“พืชคามและภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เจริญงอกงามใหญ่โต...ทั้งหมดนั้นอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่บนแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามใหญ่โต...แม้ฉันใด
“ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้ว จึงเจริญ....เพิ่มพูนอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน..”

พลกรณียสูตรที่ ๑ ในพลกรณียวรรคที่ ๑๑ มหา. สํ. (๒๖๔-๒๗๒)
ตบ. ๑๙ : ๖๘-๗๐ ตท. ๑๙ : ๗๔-๗๗
ตอ. K.S. ๕ : ๓๖-๓๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :