พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


450 ภิกษุที่ควรเข้าไปหา

ปัญหา ภิกษุผู้มีคุณสมบัติเช่นไร เราควรเข้าไปหาและเมื่อเข้าไปหาแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ด้วยวิมุติ ด้วยวิมุตญาณทัสสนะ การได้เห็น ได้ฟัง ได้เข้าไปหา ได้เข้าไปนั่งใกล้ การระลึกถึง การบวชตามภิกษุเหล่านั้น แต่ละอย่างเรากล่าวว่ามีอุปการะมา เพราะเหตุไร เพราะว่าผู้ได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกอยู่ด้วย ๒ วิธี คือ หลีกออกด้วยกาย ๑ หลีกออกด้วยจิต ๑ เธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึง ย่อมตรึกตรองธรรมนั้น
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดภิกษุหลีกออก ระลึก ด้วยถึงธรรมอยู่อย่างนั้น เมื่อนั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สติสัมโพชฌงค์ ย่อมเจริญบริบูรณ์ เธอมีสติอยู่อย่างนั้น ย่อมเลือกเฟ้นตรวจตรา พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา....
“เมื่อใด ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้น เมื่อนั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว....เมื่อภิกษุเลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อน เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว....
“เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุถึงความเจริญบริบูรณ์ ปีติที่ไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร....
“เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุถึงความเจริญบริบูรณ์ กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู้มีใจประกอบไปด้วยปีติ ย่อมสงบระงับ
“เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุถึงความเจริญบริบูรณ์ จิตของภิกษุผู้มีกายสงบแล้ว มีความสุขย่อมตั้งมั่น...
“เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุถึงความเจริญบริบูรณ์ เธอย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดี.....
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดี เมื่อนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์....”


สีลสูตร มหา. สํ. (๓๗๓-๓๘๑)
ตบ. ๑๙ : ๙๘-๑๐๐ ตท. ๑๙ : ๑๐๕-๑๐๖
ตอ. K.S. ๕ : ๕๕-๕๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :