พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


467 อะไรเกิดขึ้นในการเจริญสติปัฏฐาน

ปัญหา ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ อะไรเกิดขึ้นบ้างและควรปฏิบัติอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่....ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่.... ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่....ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่.... มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกาย....เห็นเวทนาในเวทนา....เห็นจิตในจิต....เห็นธรรมในธรรม.... อยู่ อารมณ์ทางกายย่อมเกิดขึ้นบางความเร่าร้อนในกายหรือความหดหู่จิตซัดส่ายจิตไปในภายนอกบ้าง...อารมณ์คือเวทนาย่อมเกิดขึ้นบ้าง... อารมณ์ทางจิตย่อมเกิดขึ้นบ้าง... อารมณ์คือธรรมย่อมเกิดขึ้นบ้าง..ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นนิมิตอันน่าเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต... ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อเธอมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ การย่อมระงับ เธอมีกายระงับแล้ว ย่อมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์อันใด ประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้ เราจะคุมจิตไว้ เธอคุมจิตไว้ และไม่ตรึกไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุข ดังนี้...”

ภิกขุณีสูตร ๑ มหา. สํ. (๗๐๗-๗๑๘)
ตบ. ๑๙ : ๒๐๗-๒๐๘ ตท. ๑๙ : ๑๙๗-๑๙๘
ตอ. K.S. ๕ : ๑๓๕-๑๓๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :