พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


494 ฤทธิเดชปาฏิหาริย์เป็นไปได้จริง

ปัญหา พระพุทธเจ้าทรงรังรองไว้จริงหรือว่า เรื่องของฤทธิเดชปาฏิหาริย์ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริง?

พุทธดำรัสตอบ “ภิกษุเมื่อเจริญ เพิ่มพูนซึ่งอิทธิบาท ๔ อย่างนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือ คนเดียวเป็นลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏขึ้นมาก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุผ่านฝาผนัง กำแพงภูเขาไปได้โดยไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงใต้แผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำ ไม่ทำให้น้ำแยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ ให้พลังทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้... ย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์ และเสียงมนุษย์ ทั้งอยู่ใกล้และไกล ด้วยโสตธาตุ อันเป็นทิพย์อันบริสุทธิ์ เหนือโสตของมนุษย์ธรรมดา... ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น คนอื่นด้วยใจ คือ จิตมีราคา.... โทสะ... โมหะ... ก็รู้ว่าจิตมีราคา.... โทสะ... โมหะ... จิตไม่มีมีราคา.... โทสะ... โมหะ... ก็รู้ว่าจิตมีราคา.... โทสะ... โมหะ...”

ปุพพสูตร มหา. สํ. (๑๑๔๑-๑๑๔๒ )
ตบ. ๑๙ : ๓๔๐-๓๔๑ ตท. ๑๙ : ๓๑๘
ตอ. K.S. ๕ : ๒๓๖-๒๓๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :