พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


507 ธรรมที่ส่งเสริมกันและกัน

ปัญหา พระอานนท์ทูลถามว่า ธรรมอย่างหนึ่งทำให้ธรรม ๔ อย่างบริบูรณ์ ธรรม ๔ อย่างทำให้ ธรรม ๖ อย่างบริบูรณ์ ธรรม ๗ อย่าง ทำให้ธรรม ๒ อย่างบริบูรณ์ คืออะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอานนท์ ธรรมอย่างหนึ่ง คือสมาธิ อันประกอบด้วยอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้ว เพิ่มพูนแล้ว ย่อมทำให้สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแล้ว เพิ่มพูนแล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว เพิ่มพูนแล้ว ย่อมทำอวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์”


อานันทสูตรที่ ๑ มหา. สํ. (๑๓๘๑ )
ตบ. ๑๙ : ๔๑๗ ตท. ๑๙ : ๓๘๑-๓๘๒
ตอ. K.S. ๕ : ๑๙๑-๒๙๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :