พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


510 ธรรมเครื่องพึงกระแสพระนิพพาน

ปัญหา องค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุถึงกระแสแห่งพระนิพพานคืออะไรบ้าง ?

พระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ องค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุกระแสแห่งพระนิพพาน คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังธรรม ๑ การพิจารณาอย่างรอบคอบ ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑... อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล...ชื่อว่าธรรมเปรียบดังกระแส...ผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ผู้นี้เรียกว่าผู้ถึงกระแส...”

สารีปุตตสูตร มหา. สํ. (๑๔๒๘-๑๔๓๒ )
ตบ. ๑๙ : ๔๓๔-๔๓๕ ตท. ๑๙ : ๓๙๖
ตอ. K.S. ๕ : ๓๐๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :