พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


533 ดวงประทีปของโลก

ปัญหา เพราะเหตุไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นดวงประทีปของโลก ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใด ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันเจิดจ้า และรัศมีอันรุ่งโรจน์ก็ยังไม่มีเพียงนั้น เวลานั้นมีแต่ความมืดมิด ความมืดมัวเป็นหมอกกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ไม่ปรากฏ เมื่อใดพระจันทร์และอาทิตย์เกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้น ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันเจิดจ้าและรัศมีอันรุ่งโรจน์ก็ย่อมมี....ฉันใด

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกเพียงใด ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่ ความรุ่งเรืองอันใหญ่ก็ยังไม่มี เวลานั้นมีแต่ความมืดมิด... การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำแนก การกระทำให้ง่าย ซึ่ง อริยสัจจ์ ๔ ก็ยังไม่มีเมื่อใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้นความปรากกฎแห่งแสงสว่างและความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ก็ย่อมมีฉันนั้นเหมือนกัน....”

สุริยูปมาสูตร มหา. สํ. (๑๗๒๑ )
ตบ. ๑๙ : ๕๕๓ ตท. ๑๙ : ๔๙๗
ตอ. K.S. ๕ : ๓๗๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :